61 thoughts on “Brífingy po stretnutí ministerky Kalavskej so ZAP (27.12.2018)

 1. VšZP od 01. 01. 2019 nezmluvným PZS bude hradiť, ak nebude prijaté iné riešenie:

  V segmente všeobecná ambulantná starostlivosť:

  Neodkladnú zdravotnú starostlivosť podľa § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. – ÁNO
  Ostatné zdravotné výkony – NIE
  Kapitáciu – NIE. Dnes som obdržal mailom zmluvu aj s vyhrážkami. Vzhľadom k tomu, mám cca 80% pacientov VšZP, pre mňa je to likvidačné.Nazor komerčného právnika je, nakoľko VšZP odmietatal rokovať so ZAP om mam ukončiť prax VLD od 1.1.2019 a súdnou cestou vymáhať ušlý zisk. Aký je váš názor ?

  1. (3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami, neodkladná preprava darcu ľudského orgánu a príjemcu ľudského orgánu určeného na transplantáciu, neodkladná preprava zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú činnosti súvisiace s odberom ľudského orgánu a neodkladná preprava ľudského orgánu určeného na transplantáciu; neodkladnú prepravu vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby

   1. Klúčové je že zákon určuje, že de iure sa pacient stáva neodkladným až keď to potvrdí VšZP, ktorá má na to lehotu 24 hodín po doručení žiadosti. Lekár nie je oprávnený stanoviť, že pacientov stav je neodkladný tak aby to malo právnu silu. Naviac ak chcem zistiť či je pacientov stav neodkladný tak ho musím spravidla vyšetriť. A čo keď po vyšetrení zistím že je odkladný?… Takže v ambulancii pri ošetrení nie je ešte neodkladný podľa práva nikto a od každého možno vybrať peniaze podľa cenníka. Každému vypíšem žiadosť a v poisťovni nech si to už potvrdia a zúradujú ako najlepšie vedia. Samozrejme vyberanie peňazí treba manažovať podľa toho ako svojich pacientov poznáme. Nezavalím dementnú babičku neriešiteľnými problémami. Stále počítam, že to bude na krátku dobu.

    Samozrejme keď bude niekto na resuscitáciu tak zasiahnem okamžite. Ale takýchto skutočne neodkladných stavov nie je veľa.

  2. Dobrý deň,
   nepochybne je to jeden z možných spôsobov ako sa pokúsiť získať späť ušlý zisk. Za účelom vyššieho úspechu v spore a motivácie protistrany sa s Vami aj v prípadnom súdnom spore dohodnúť by bolo však lepšie prax VLD neukončovať.

 2. Stručne : stále oscilujem medzi „pohodlím“ mať zmluvu a „bojom za lepší život“.
  Bol som odhodlaný pracovať ako nezmluvný, „čo to ukáže“, účtovať si od pacientov svoje ceny.
  Teraz ma ale zaskočila myšlienka : Ako to bude prakticky vyzerať v komunikácii s pacientom?

  Asi nie je veľký problém účtovať výkony 60, 62, 63 – 30,- 20,- 15,- €,
  prípadne sonografiu 10,- …. 25,-….30,- €, odber krvi, nejaké injekcie…..

  ALE : má niekto z gastroenterológov skúsenosť s tým, že mu bežný človek zaplatí 100,- alebo 150,- €
  za kolonoskopiu?! Podľa mňa sa radšej nedá vyšetriť.
  Aké skúsenosti máte s vyberaním takýchto vyšších súm?

  Idem asi zaviesť virtuálnu pokladňu a požiadam kolegu o tie Z-kové kódy a formulácie, za ktoré môžeme vyberať tých 3-5-7,- € na prilepšenie, ktoré spomínal na stretnutí ZAPu v Žiline. Kedysi som nejaký čas vyberal 7,- € za predoperačné vyšetrenia, po zákaze akýchkoľvek platieb na ambulancii som to zrušil
  a nechcelo sa mi kupovať pokladňu v tom čase na tie občasné možné platby. Ale skúsim to zvážiť teraz,
  po informáciách o možných kódoch na vyberanie. Toto bude asi najschodnejšia cesta. Keď to nebude rentabilné, tak to nechám tak.
  Bitku zasa prehrávam, vojnu prehrávam neustále. Ale stále sú tieto moje úvahy vo vývoji do 31.XII. 18,00 hod.
  Musím si pozrieť, aká je výsledná suma za kódy 62, 60, 63 s IPP1 od 1.1.2019.
  Je porovnateľná u VšZP s Dôverou a Union?

 3. Okrem lekárov, ktorí nemajú zmluvy a lekárov ktorí podpísali a znova dávajú výpoveď je ešte jedna skupina lekárov ktorí môžu pomôcť sebe, kolegom aj pacientom. Ide o tých ktorí síce zmluvy majú už od 9/2018 (alebo skôr), a hoci nehodlajú znova dať výpoveď, končí u nich bezlimitné obdobie. Budú znova nespokojní, pretože poisiťovňa vracia pôvodný limit. V takomto prípade, ak by dokázali títo poskytovatelia po vyčerpaní mesačného limitu zasielať koncom mesiaca žiadosti: „žiadosť o potvrdenie či ide o nedokladnú zdravonú starostlivsoť“ https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/tlaciva/neodkladna-zdravotna-starostlivost.html boli by kompetentní v poisťovni nútení riešiiť situálciu svojich poistencov.
  I keď by to chcelo právnu analýzu, čo na poistencov koncom mesiaca vyšetrených po vyčerpaní limitu sa vzťahuje. Zdá sa že žiadna z troch možností uvedených vo formulári:
  „….. 1. ktorá nezaplatila príslušnej zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za tri mesiace v príslušnom kalendárnom roku, nedoplatok za poistné alebo úhradu za zdravotnú starostlivosť,**/
  2. ktorá nemá podanú prihlášku, alebo má podanú prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni,**/
  3. s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.**/ …“
  alebo žeby niečo zo žiadosti „Žiadosť nezmluvného PZS o potvrdenie neodkladnej ZS“ ?
  (Dotiahnuté do extrému – je pre tohto poistenca po vyčerpaní limitu poskytovteľ dočasne (po začiatok nového mesiaca) defakto nezmluvný? )
  Ak ale sa na poistenca a poskytovateľa nevzťažhuje žiadna z uvedených možností v týchto formulároch, potom poskytovateľ nemá možnosť ako žiadať od poisťovne potvrdenie o neodkladnej zdravotnej starostlivosti. A to nemal ani v období od 1.7.2018 do 31.12:018. (Hoci prostriedky na tieto výkony poisťovňa mala vyčlenené). Veľa z týchto nadlimitných výkonov bolo neodkladná zdravotná starostolivosť, ale niekto kompetentný nezabezpečil metodický postup ako mali byť zaplatené. Pre túto vec by tam šanca na odškodnenie mala byť. Či už cestou ÚDZS, alebo …?

 4. Asi všetci budeme musieť nejaký čas vydržať ten „iný“ postup, ktorý síce zmení a skomplikuje našu bežnú rutinu, ale pri takom počte lekárov, ako aktuálne je, si myslím, že to bude skôr poisťovňa, ktorá nevydrží tú zmenu a nápor. Čo ma najviac hnevá, že nikto sa neopýtal VšZP, prečo 5 mesiacov odmietala stretnutia??? Aký bol dôvod??? Lebo toto všetko začalo práve tam a dr. Šimkovičová to jasne aj povedala po včerajšom stretnutí. Takže musí sa jasne komunikovať aj v spoločnosti, že tento stav je spôsobený 5-mesačnou ignoranciou VšZP! To VšZP teraz musí najviac cítiť, že urobila chybu, nie MY! A nejaký čas to určite vydržíme! Netreba podliehať nátlaku s návrhmi Zmlúv, ktoré dostávame ako jednotlivci od VšZP maliom – ja som sa včera pekne poďakovala, zapriala som pekné vianočné obdobie a odpovedala som, že som stále mandantom ZAPu a že posielanie návrhu jednotlivcom nie je najvhodnejší spôsob v tomto čase! Návrhy sú síce akceptovateľné, ale arogancia a ignorancia VšZP pri rokovaní je pre nás NEAKCEPTOVATEĽNÁ a náš ušlý zisk ako dôsledok! Akú máme garanciu, že do budúcna sa stav nebude opäť opakovať?! Veď ani raz som nepočila z úst p. riaditeľky VšZP, že bolo chybou nerokovať – teda žiadna sebareflexia! Takže aby sa veci neopakovali do budúcna, treba teraz vydržať a nechať VšZP, aby pocítila následky svojho (ne)konania! Treba to takto komunikovať aj pacientom a ošetrovať ďalej, len za „iných“ podmienok. Ak to nedotiahneme do konca, tak zasa zastaneme na pol ceste a bez efektu! Ak to však dotiahneme, nabudúce sa snáď pridajú aj ďalší, lebo uvidia, že to prináša žiadaný efekt … A tiež, hlavne VšZP si musí uvedomiť, že „rokovanie“ vždy musí znamenať „rokovanie“, nie diktát!

  1. Súhlasím s vami pani doktorka čo mi chýba zo strany administrátora tieto web. Stránky je to že do teraz nevytvoril diskusné fórum kde by sme vyrozpravili svoje skúsenosti , navrhli a vzájomné sa podporovali napríklad vaš postreh by mali čítať viac členov ZAP aj tie odpadlici

   1. Ďakujem pekne, pán doktor, za Vaše milé a povzbudzujúce slová! Veľmi si to vážim. Už som to kdesi tiež v komentári písala, že mi tiež trochu chýba reakcia našich „vyjednávačov“. Toto je web stránka vytvorená ako diskusné fórum pre nás, ale vzhľadom k tomu, že potrebujeme niekedy aj konkrétne rady a doporučenie postupov (zvlášť teraz, keď sa ocitáme v úplne novej situácii pre všetkých, ktorí sme ešte nepodpísali) Máme predsa vo vedení ľudí pre jednotlivé špecializácie a teda, očakávala by som, že teraz, keď tu ľudia formulujú konkrétne problémy a otázky, mali by sa ozývať hlavne oni – teraz totiž už nestačí len povzbudzovať vydržať, ale vzhľadom k tomu, že sme už mesiac nezmluvní, treba písať aj konkrétne AKO postupovať, aby sme vydržali (a to bez robenia zbytočných právnych či iných prešľapov). Potrebujeme cítiť, že naše ZAP vedenie VIE, ako teraz postupovať v konkrétnych krokoch. Napr. ak sa nejaká p. doktorka ako PLD pýta, aký je rozdiel medzi dodatkami vtedy a teraz, ak sa pýtame ako postupovať pri vypisovaní receptov, ako postupovať teraz pri ošetrovaní a komunikovaní s pacientmi, čakala by som za jednotlivé špecializácie aj vyjadrenia našich zodpovedných. My sme zatiaľ odhodlaní vydržať, ale potrebujeme aj z ich strany vidieť, že nás počúvajú, s čím momentálne v teréne zápasíme a budeme zápasiť. Už nestačí, ak si tu komentujeme a snažíme sa povzbudzovať len my, radoví členovia. Myslím, že aj pre nedostatočnú informovanosť a vzájomný kontakt v takýchto konkrétnych problémoch v teréne, sa mnohí dali nalomiť a nevydržali už ten tlak. Musíme vidieť VÍZIU prečo vydržať a hlavne AKO ďalej. Inak bude asi rásť počet podpísaných aj v našich radoch… Každopádne vďaka každému jednotlivcovi, ktorý je ochotný ešte držať štandardu hore … ešte raz však pripomínam, že teraz sa však už potrebujeme počúvať a intenzívne komunikovať navzájom v konkrétnych veciach. Na obyčajné „vykecávanie“ a „len“ komentovanie máme totiž priestor aj na sociálnych sieťach, kde sa niť nerieši. Tu na tomto diskusnom fóre by to teraz malo „vrieť“ ako horúca linka – aby to bolo ŽIVÉ, AKTUÁLNE a KONŠTRUKTÍVNE! (a tým pádom by sa žiadalo asi aj prehľadnejšie :))

 5. Chcelaby som kolegov upozorniť na zavádzajúce informácie na stránke VšZP. Napriek tomu že som v nezmluvnom vzťahu od 1.12.2018 stále moju ambulanciu uvádzajú ako zazmluvnenú dokonca s dovetkom že je to aktulalizacia k 18.12.2018.Rovnako uvádzajú klamlivé údaje o ďalšej ambulancii v našom odbore Takto zmanipulovane informácie sú dostupné pacientom tak sa potom zdá že problém so sieťou poskytovateľov neexistuje.Predstavte si opačnú situáciu, že by nezazmluvneny lekár neuviedol tuto skutočnosť na recepte,žiadanke na SVALZ… to by boli sankcie. Kto za tie informácie na stránke zodpovedá. Opäť nik ?Podobne klamú i s počtom podpísaných zmlúv .Nedajme sazmanipulovať!

 6. Ako od 1.1.2019? Moja predstava je nasledovná som (ŠAS):
  1. Akútne prípady:
  a, nahlásiť do VšZP a obratom žiadať vyjadrenie(maximálne do 3- 5 minút),pretože pacient nám nemôže
  blokovať ambulanciu,prichádzame o príjem a pacienti o čas s možným poškodením na zdraví z dôvodu
  omeškania.
  b, pacienta ošetriť, v PC odfajknúť akútny stav a na konci mesiaca akútne stavy faktúrovať VšZP s
  vlastnou cenou za body(npr 0,03,-EU,resp. cena súkr. ZP+ manipulačný poplatok?)

  2.Kontroly a neakútne stavy:
  a, paušálny poplatok viď kolega Haluška+ cena spotrebovaného materiálu
  b, na záver lek.nálezu napísať poskytnuté výkony s existujúcim obodovaním, sumar bodov vynasobiť
  peniazmi(trebars 0.03,-EU).Lek.nálezy 2x vytlačiť,dať pacientovi podpísať Jeden nález je pre pacienta ,
  druhý môže poslať do VšZP spolu s paragonom(rôzna kombinácia výkonov a teda aj cien). Ak chceme
  pacientovi výjsť v ústrety, na konci šichty všetky lek.nálezy spolu s paragonom u zaplatení poslať do
  VšZP v mene daného pacienta, s dodatkom,že si žiada preplatenie lek.ošetrenia s odvolaním na
  existujúci zákon.Je jasné, uvedenú žiadosť poslať za každého pacienta osobitne.
  P.S: je mi jasné,koho voliť nebudem.

  1. Áno správne pán doktor v cenniku treba mať napísané, zdravotné výkony neuhradené zdravotnou poisťovňou sa prepočitávaju podľa platného bodovníka x 0,03€ . Zo strany ZAP mi chýba prezentácia pred médiami po emocionálnej stránke napr. Neodkladné stavy riešia nemcnice ale čo s chon. chorým, onkolog. pacientom, predpis lieku chon chorým … ja ako VLD nemam chodiť k ťažko chorým ležiacim pacientom , len kvôli tomu že nemá na priamu platbu. ďalej to sú pacienty prepustený z nemocnice kde treba vypísať lieky, pomcky. Odporúčania… to malo byť odprezentovane čo reálne hrozí. ZAP dáva obrovský priestor VšZP aby robil nátlak na jeho mandantovi , trebalo povedať že podpis zlmuvy samotným poskytovateľom je neplatné a v rozpore s platnými právnymi predpismi, keď mandát dald ZAPu . A je to v rozpore s dobrými mravmi kde štátna inštitúcie používajú nátlak a istú formu vyderania.

 7. Svojprávnych MUDr je málo. Navrhujme členom ZAPu aby svoje myšlienky a názory zverejnili. Ináč nemôžeme byť úspešní. Navrhujem pre admina,aby bolo možné členom ZAPu nahľadnúť do počtu zotrvajúcim členom a mandatom pre ZAP.
  Skúseneho lekára absolvent nenahradí. Misiononarka to nevie,na čo na misii bola?

 8. Ja vyjadrím svoj názor k priebehu situácie. Som VLD. V prípade nezmluvného stavu bohužiaľ najhoršie by vyšli VLD a VLDD, lebo prídu o kapitáciu , čo je neúnosné a likvidačné. Takisto si neviem predstaviť situáciu, keď príde stará babička k predpisu chronickej medikácie, aj ja by som jej mala povedať , že tento mesiac si musí uhradiť plnú výšku za lieky…myslím si , že pacienti si to nezaslúžia dostať sa do takejto situácie, aj ked chápem , že jedine pacient je volič…Nemôžem sa ani spoľahnuť na odoslanie pac. k preskribcii k ŠAS, lebo niektorí ŠAS to proste nerobia…Myslím , že aj vyjadrenia vedenia VšZP ohladne uhrady liekov, labakov sa viazali jedine na neodkladnú ZS, iné vykony, PP nehradia-podla webu. Úhrada chronickej liečby u nezmluvného lekára ?? Možno vydá 31.12.2018 VšZP zase nejaké vyjadrenie, len už je to za hranicou únosnosti. Ja nechcem aby sa situácia dotýkala pacienta, tak aj v prípade akutneho vyšetrenia by som vykazala výkon 4, ev. 8 za 200/250 bodov, cena bodu po starom 0,006, v novom navrhu 0,020…naozaj ekonomicky neunosné.

 9. Milí kolegovia, zachovajme chladnú hlavu.Január 2019 odkryje všetky nedostatky VšZP, aj informácie ktoré uvádzajú na WebNoviny.sk. z dňa 28.12. 2018 citujem: „Všeobecná zdravotná poisťovňa evidovala v piatok popoludní 737 nezazmluvnených ambulancií.Ich počet tak po štvrtkovom rokovaní poisťovne so ZAP na pôde rezortu zdravotníctva klesol o vyše 170 ambulancií.“ Ja si neviem predstaviť , ako to bude riešiť generálna riaditeľka u poistencov ,ktorí dostávajú inj. 1x za mesiac v sume cca 200 EUR. Pred týždňom, keď som posielala poistencov na regionálnu pobočku, tak boli zo mňa nervózni a povedali, či chce ZAP zrušiť VšZP. Nepodpisujme, buďme jednotní a počkajme si na január 2019. Uvidíme, čo prinesie.

 10. Už som PC vypol,ale neodolal som.
  JA som ŠAS a na rozdiel od VLD a VLDD v čase dovolenky nemal som nikdy nič zapletené (kedže som nič nerobil a vzájomne to nemáme refundované……….)“.
  Ale ak sa lekári budeme vzájomne hecovať s otázkou prečo on áno a mne nie,nemáme šancu zvíťaziť za opravené požiadavky.
  Čo by spravila misionárka,kedy všetci ambulujúci dôchodcovia ukonočilii zmluvný vzťah zo VšZP? Diarhee,opätovne misia alebo demisia? Je pohľadná,ale na predchádzajúceho ministra jednoducho nemá. Nebuďme sraľovia, 3-12 mesiacov nás ník rovnocenný nenahradí. Buď zvíťazíme alebo potopa. Prehru neberiem.

 11. Kolegyne a kolegovia,prosím Vás,vážte si seba aj kolegov(nezávisle od ich prdov a podpisov).Viete si predstaviť,čo by stalo bez „zodpovedných“ lekárov na Slovensku. Jaj, aha vzdelané a praktické slovenské zdr. sestrííky? Ale aj tie odchádzajú na pôst ošetrovateľky do zahraničia pre plat,rovnajúci sa lekárovi na Slovensku.
  Ćítam číslo 737 „7 statočných“. Fakt sme lekári takí strachoprdi, napriek tomu,že sme vyštudovali najťažšiu školu a bez náležitého ekvivalentu? Mám(e) sa hanbiť,báť sa? Zopakujme si A.Sládkoviča “ MORHO“

 12. Chcem len upraviť kolegu,že Mor ho! napísal Samo Chalúpka A. Sladkovič napísal „Marínu“ a v nej dojemnú časť: Marína moja! Teda tak sme my
  ako tie Božie plamene,
  ako tie kvety na chladnej zemi,
  ako tie drahé kamene….
  Konečne som sa po 3-och dňoch zasmiala,ďakujem.

 13. Pozdravujem kolegovia, je tu dobrá atmosféra. Ideme do nezmluvného vzťahu. Ja som VLD. Zákon určuje, že de iure sa pacient stáva neodkladným až keď to potvrdí VšZP, ktorá má na to lehotu 24 hodín po doručení žiadosti. Takže u mňa v ambulancii ešte nie je neodkladný nikto(de iure), stane sa možno zajtra keď to potvrdí VšZP ale to už u mńa bude dávno vybavený. Takže ak to bude niečo jednoduché s liekmi do 20€, tak pre pacienta je najlepšie keď u mňa zaplatí za ošetrenie povedzme spočiatku10€, (ja mu hneď aj vypíšem žiadosť o schválenie neodkladného stavu) v lekárni 20€ a potom už pôjde na pobočku do poisťovne aby mu schválili neodkladný stav, si tam počká až mu to schvália alebo príde druhý deň a buď mu vrátia peniaze hneď alebo do 15 dní. Ja nebudem nič posielať mailom ani telefonovať, ani čakať. Na to nemám čas ani priestor. A keď mi zamrzne počítač tak musím rýchlo reštartovať a zálohovať databázu a nie skenovať a vypisovať do poisťovne maily. Nakoniec ak poisťovňa schváli neodkladné ošetrenie tak bezplatnosť neodkladného ošetrenia zabezpečí pacientovi priamo na mieste, má tam na to pokladňu a účtovné doklady bude mať pacient u seba. Kľúčové je že „Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistenca.“ A ja predsa na prevádzkovanie ambulancie potrebujem peniaze. Iba z peňazí môžem pacientov liečiť. Keď poviem pacientom, že poisťovňa prestala platiť a bez tohto výberu možno budem musieť zajtra zavrieť tak ma určite podporia a ešte povedia, že teraz v tej poisťovni im to musia zaplatiť. Samozrejme, že ak príde nejaká starká, možno aj dementná babička tak budem improvizovať, možno jej tie lieky aj ja kúpim a pôjdem zo žiadosťou po takejto šichte do poisťovne za všetkých takýchto pacientov, nech preplatia všetky bloky z lekárne hromadne… Ak budeme viacerí k tomu aktívne pristupovať a posielať pacientov do poisťovne čo v najväčšom počte tak už prvý týždeň môžeme byť v nezmluvnom vzťahu úspešní. Jednoducho musíme to pretlačiť do plného nezmluvného vzťahu v januári. Pozdravujem kolegovia, vložme do toho svoje odhodlanie a um a vydržme!

  1. Ja som ŠAS, a chcem si to teda ujasniť:

   1. neodkladné vyšetrenia ošetrujeme hneď a kešujeme ??? Alebo vystavujeme potom faktúru koncom mesiaca pre VšZP za neodkladné vyšetrenia ? Hoci, myslím si, je istejšie kešovať, aby sme tie peniaze reálne aj mali a VšZP to potom podľa prísľubu preplatí. Je to aj právne v poriadku?

   2. plánované vyšetrenia (1. vyšetrenie alebo kontroly), ktoré nie sú síce neodkladné, ale pacienti chcú byť ošetrení v našej ambulancii, tých mám posielať najprv do VšZP, aby si vyžiadali súhlas s úhradou za vyšetrenie?

   Ak teda budeme kešovať, tak žiadnu faktúru nebudeme koncom januára posielať do VšZP – treba platbu aj niekde evidovať pri zdravotnej dokumentácii alebo stačí, že to budem mať ako doklad z VrP do účtovníctva a ďalší doklad vystavíme pacientovi?

   Mohol by tu niekto „zavesiť“ nejaký jednotný manuál, ako presne postupovať, aby to po právnej stránke bolo košer? A ako formulovať cenník? Treba to posielať na VÚC aj s komentárom, že sme nezmluvný a teda ak sme nezmluvní, tak de facto my nemusíme reflektovať cenu bodu, akú dáva VšZP – má niekto s tým skúsenosti alebo ako tvoriť cenník? Tiež ak by mohli tu byť nejaké návrhy, bolo by to osožné nám všetkým …

   1. Áno pani doktorka to jednotný manual je nevyhnutný. To čo povedal pan doktor Liptak, keby VLD vedeli pre 2 týždňami určite by podpislo VšZP menej lekárov. Pri takomto postupe ko konflikt by sa presunul na stranu pacient/poisťovňa. Najlepší by bolo v predsilvestvorskej nálade to medializovať. Myslím jednotný postup s dôrazom že to nie je vtip.

    1. „Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje príslušná zdravotná poisťovňa poistena. To znamená,že lekár môže robiť aj preventívnu prehliadku pacient to zaplatí lekárovi a poisťovňa ma vysvetliť pacientovi či mu to prepláca alebo nie.

 14. Poisťovňa tvrdí že „Verejný prísľub“ he v súlade si zákonom a to § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka. a „uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za podmienok, v rozsahu a cenách v súlade s predloženým návrhom dodatku k zmluve;“
  Treba povedať, prečo je verejný prísľub v rozpore so zákonom. Či je to preto, že je diskriminačný voči tým čo nie sú v ZAP pretože uhradí „tým ktorí sú členmi ZAPu“ (viď stránka vszp) alebo preto že verejný prísľub sa bežne dáva vo veciach nad rámec existujúcej zmluvy (napr. viď komerčné poisťovňa uhradí škody zo stretu so zverou nad rámec povinneho ooistenia vozidla. Ine priklady viď google) a nie subjektom ktoré nemajú žiaden právny vzťah. Alebo sú to iné dôvody. Právnici možno vedia ale treba to vysvetliť. Nieln tvrdiť že koná protipravne… lbo by to mohlo pôsobiť kontraproduktivne.

  1. Pan doktor VšZP ignoroval ZAP 5 mesiacov ZAP dal výpoveď a čakal mesiac do 1.12.2018 VšZP dal verejné prísľub ZAP to akceptovoval, Teraz Keď VšZP píše výhražné listy poskytovateľom, ignoruje ZAP ďalej, nieto právnika v ZAP aby to okomentoval a zajual právne stanovisko. Potom sa nečudujeme že poskytovateľov ktoré podpíšu zmluvu s VšZP konajú proti právne ak svoj mandát ZAPu predtým nezrušili. Preto navrhujem aby ZAP VšZP zažaloval za nekale obchodné praktiky. Zaverom treba aby ZAP sebavedomo konal a ochránil lekárov združené v ZAP ! Inak to bude fiasko.

   1. Na tomto diskusnom fóre ako členovia teraz očakávame manuály pre postupy a tiež by som privítala stanovisko p. riaditelky Judr. Dolinkovej ku týmto všetkým dotazom a konečne aj živej a reaktivnej diskusie, ktorá sa tu rozvinula… a nie ako komentár pod komentárom, ale ako nový príspevok, aby sme sa mohli pýtať konkrétne veci. Teraz musíme cítiť, že nás tí, ktorí nás vedú aj počúvajú a chcú nám pomôcť popasovať sa s praktickými problémami, aby zasa my sme mohli podržať ich pri rokovaniach a videli aj trochu ďalej a nejaký zmysel v tom. Čas sa kráti, malo by to tu už visieť do zajtra, ev. do 1.1.,lebo my už musíme pracovať v novom režime! Mnoho lekárov-členov sa možno chystá podpísať, lebo si nevedia predstaviť, ako to všetko zvládnu za nových podmienok. Tak podporme sa navzájom a teraz očakávam poverených za jednotlivé špecializácie, aby zverejnili manuály a právnikov, aby nám tu boli nápomocní a reagovali na naše prispevky. Nemôžeme pokračovať bez toho! Nemôžeme sa trápiť s tým ako jednotlivci! Veď sme ZDRUŽENIE amb. poskytovateľov. Doposiaľ sme za zachovali fér a nepodpisovali sme, teraz potrebujeme pomoc od tých, ktorí za nás jednajú, aby sme boli koordinovaní, jednotní a pevní. Inak to bude skôr fiasko, ako to spomenul niekto predo mnou…

    1. Vážená pani doktorka, vážený pán doktor!
     Kľudne mi prosím zavolajte, kedykoľvek aj hneď – 0911 361 023.
     Ako iste viete, admin, právnik, ekonóm, riaditeľ, sekretárka, upratovačka a všetko v jednom je v ZAP len jeden človek – Dolinkova.
     Prípravujeme a hľadáme pre vás všetkých riešenie, ktoré musí byt pre všetkých. A nie je to na pisanie do komentárov. Aspon na reakcie tu sa musia zobudit aj ostatní vo “vedení” ZAP. Ja som nemala ziadne Vianoce, sviatky, vikendy, noci, …. 2 moje deti (6 r. a 8 r.) ma cez celé sviatky videli 1 deň – aj to nonstop na telefóne a mailoch. A predtým takto posledné 4 mesiace. Nehnevajte sa, nemôžem reagovať ešte aj na komentáre na webe. Kľudne volajte.
     Prajem peknú nedeľu a všetko dobre v novom roku 2019.
     Nebojte sa, nič Vám neujde, všetky informáciu dostanete včas.

     1. P.doktorka, vážime si Vašu prácu a zaangažovanosť, ale my potrebujeme všeobecné pokyny ako postupovať (špecifikovala som ich vyššie). Myslím si, že keď Vám teraz začne každý z nás volať osobné, tak už nebudete ani spať! Ide o „manuály“ ako postupovať, takže toto by malo visieť ako nový príspevok na tomto webe. A kto bude mať otázku konkrétnu, bude sa dotazovať alebo odpoveďou na fóre jednoducho odpoviete ďalším 50-tim, ktorí by Vám museli volať. My 737 ( či koľkí vlastne sme) potrebujeme všeobecný postup (aby sme boli jednotní a silní) a tí, ktorí budú mať nejaký špecifický problém, budú Vám volať. Ale všetci čakáme na to AKO a nielen, že ANO (to už sme aj dokázali tým, že sme nepodpísali). Teraz však to už nie je len o neaktivite v zmysle je podpisovanie, ale o aktivitu ako fungovať v nových podmienkach, v ktorých as nikto z nás ešte nebol. A reakcie kompetentných lídrov sú teraz viac než žiadúce! Vidíte, že MY žijeme a sme odhodlaní. Peknú nedeľu aj Vám a všetko dobré…

 15. Suhlasím s Vami ,ja som lekár ŠAS , na margo nezmluvneho vzťahu , myslím , že každá odbornosť sa bude bortiť s iným špecifickým problémom , ale zatiaľ ,čo mne je jasné z vašich pripomienok – akútne vyšetrenie – vyber od pacienta , poslať do VSZP – preplatenie do 15 dní pacientovi včetne svalz , liekov
  odkladná starostlivosť – vybrať od pacienta podla aktuálneho cenníka – každá ambulancia asi má schválený cenník od VUC / ja mám nezmluvný pacient – chodia občas pacienti nepoistení zo zahraničia / , cena sa dá upraviť aktuálne, podľa situácie , teda podliezť schválenú cenu , ale nie zvýšiť , kto nemá cenník musí si dať schváliť VUC . Vytlačiť bloček z VRP dať pacientovi aj s nálezom , a asi si poznačiť do svojej dok / ja asi PC – že som vybral a koľko / , problém budem mať ale s predpisom liekov a SVALZ – moja ambulancia závislá od laborat.vyšetrení- nie lacné – to je otázne

 16. Presne tak pán doktor.Zajtra sa preberú naši koordinátori,ale aby to už nebolo neskoro.Prekročením dátumu 31.12.2018 sa nakopia problémy,ktoré sa neukončia 24.januárom 2019 ,ale až niekedy až možno v máji.Nevystavujme sa neznámemu.

 17. Dobrý deň pani Zuzana Dolinkova, verím že je to obrovský nápor na psychickú všetkých zúčastnených. Ak VšZP hrá s ZAP hru kto z koho. ZAP podľa mňa by mal aktívne sa zapojiť do diskusie so svojím členmi a vybrusit stratégiu postupu a vyvíjať nátlak na kompetentných VšZP, niekedy hrať s falošnými kartami . Ako sa hovorí viac hláv viac rozumu. Prosím ako administrátor vytvorit článok-diskusné fórum . Stratégia postupu od 1.1.2019 diskusia členov. ĎAKUJEM AK BY STE potrebovali pomc rad prispejem.

  1. Pán doktor, adminstrátor tohto webu som ja, tak ako som už písala vyššioe v komentári pani doktorke. Z dôvodu, že všetky informácie, komentáre, ktoré sa tu, hoci aj do uzamknutých článkov zverejnia má obratom k dospozícii aj VšZP (náš web je opakovane každú chvíľu, vacnásobne za deň napádaný z vonku), nepotrebujeme vopred o všetkých našich krokoch informovať Goliáša. Za pochopenie ďakujem.

 18. Pani doktorka, do rozhodnutia Správnej rady do ZAJTRA 31.12.2018 nebude ZAP dávať zatiaľ žiadne oficiálne manuály a vyjadrenia k tejto veci. Tak ako som písala predtým, všetko sa všetci včas dozviete. Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť.

  1. cenníky posielajú iba tí čo tam nemajú už od vlani vyšetrenie poistenca nezmluvnej poisťovne. Stačí poslať zajtra doporučene alebo aj 2.1.2019 ak ho chcete používať od 2.1.2019. VUC ich neschvaľuje iba ich majú dostať na vedomie. Dátum podania bude na podacom lístku. Ja mám v cenníku:
   Odborná konzultácia a/alebo vyšetrenie poistenca nezmluvnej poisťovne za každých 10 minút – 10€
   Pozdravujem.

    1. Ja som to maximálne zjednodušil počítam cenu v priemere za každý výkon rovnakým spôsobom. V podstate prepočítavam to tak, že 1 minúta práce ambulancie = 1 euro. Samozrejme každý si môže zaviesť svoju cenotvorbu. Pozdravujem.

   1. Ďakujem, p. doktor Lipták, zdá sa, že ste jediný z lídrov, ktorý to tu číta a snaží sa aj prakticky pomôcť a odpovedať na otázky členov v posledných dňoch (samozrejme, nerátam p. riaditeľku, ale tá nie je lekárom). Držme si palce, aby sme vydržali!

 19. Ticho pred búrkou škodí skôr Davidovi ako Goliašovi . Blaf , blafovanie môže tiež byť užitočný nástroj dezinformácií protivníka. Ale to co nás trápi nie je oficiálne vyjadrenie ZAP ale logicka diskusia “ Brainstorming“ skupinova kreativna metóda riešenie problémov. Neviem čo je na tom nelegálny. Nech si to kludne Goliaš pozrie. Ale vzájomné sa musíme motivovať a podržať, súdržnosť je zárukou víťazstvá.

  1. Tiež si myslím, že nie je nič zlé na tom, aby boli vyvesené legálne postupy!! Veď ich Všzp tiež má na svojej stránke ako postupovať… Ide o to,aby sme sa vedeli pripraviť! A nech to Všzp vidí, nech vidí našu jednotnosť a odhodlanosť. Tá neistota do poslednej chvíle podporuje odpadávanie tých menej vytrvalých a slabších. Niektoré vec si potrebujeme aj pripraviť, napr. cenníky! Goliáš aspoň uvidí, že nie vo veľkosti je sila, ale v odhodlaní.

 20. Som nesmierne rád,že sa rozprúdila diskusia,len ma mrzí,že nových prispievateľov nepribúda. Dúfam,že aspoň čítajú. Predpokladám,že všetci máme nejaký problém a jeho zverejnením sa nám uľaví,alebo nám niekto poradí.
  28.12.2017 večer nás bolo 737,nie je to veľa ale zato odhodlaní.Predpokladám,že správna rada ZAPu ma kamienky či kamene na porazenie Goliaša nachystané.Podľa mojích informácii niektorí sa vracajú,nektorí ešte nie sú rozhodntí, a niektorí podpisujú.Všetkým je jasné,že je to nápor na psychiku,ale ak uhneme, mnohí budu mať vnútorne výčitky(mal som vydržať). Sme absolventi lekárskej fakulty-najťažššej školy, ktorá sa nedá spraviť popri inom zamenstnaníi či diaľkovo(už som to písal vyššie).Mnohé tituly Mgr.sú pofiderné, viď kpt. v parlamente. Buďme svojprávni a začnime si už vážiť sami seba aj kolegov. Bohužiaľ,stále registrujem ponosy lekár na lekára,on má takú výhodu,ten zas takú.Neuvedomujeme si,že aj na nás kolegovia(ale aj pacienti) evidujú nejakú výhodu či chybu,ktorú si ale neuvedomujeme a či nechceme priznať.
  A čo je dosť podstatne a zarážajúce,lekárov na Slovensku je nedostatok, a prítom štátna VšZP robí prieky resp. ma za lubom vyhnať ďalších lekárov,pričom ministerstvo zdrav.chce spustiť „akýsi“ inovačný program,čo lekárov ešte viac zaťaži. Je to normálne?
  A čo Svätoplukove prúty ?

  Hráme vabank

 21. Keď som sa vyspal, je to jasnejšie. Verejný prísľub je jednostranný právny akt a druhú stranu (PZS) k ničomu nezaväzuje a už vonkoncom nemôže byť nástrojom na riešenie záväzkov voči tretej strane – pacientom, práve pre neistotu plnenia a prvok dobrovoľnisti.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok