Informácia k (ne)zmluvnému vzťahu členov ZAP s VšZP

Vážení členovia,

k zasielaniu dodatkov z VšZP s účinnosťou od 1.7.2017 k Vášmu individuálnemu podpisu a k oznámeniu VšZP, že pri neakceptovaní predloženého dodatku sa s účinnosťou od 1.9.2017 stávate vo vzťahu k VšZP nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti uvádzame:

V zmysle článku VII bod 5 Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti bolo dohodnuté:  ,,Zmluvný vzťah končí výpoveďou jednou zo zmluvných strán aj v prípade, ak nedôjde k dohode do 60 dní od predloženia písomného návrhu na zmenu alebo predĺženia platnosti Prílohy č. 1 Prílohy č. 2 k zmluve. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. Počas plynutia lehoty dohodovacieho konania a výpovednej lehoty platia ceny a rozsah výkonov zdravotnej starostlivosti naposledy dohodnuté zmluvnými stranami.“

Podľa vyššie špecifikovaného ustanovenia zmluvný vzťah končí výpoveďou, a to aj v prípade, keď podaniu výpovede samotnej predchádza dohodovacie konanie. ZAP do dnešného dňa zmluvy s VšZP nevypovedal.

Vzhľadom na skutočnosť, že ZAP a VšZP sa do konca platnosti cenových podmienok, teda do 30.6.2017 nedohodli o cenových podmienkach zmlúv s účinnosťou od 1.7.2017, v súčasnosti plynie tzv. 60-dňové dohodovacie konanie. Počas tohto obdobia platia ceny a rozsah výkonov zdravotnej starostlivosti platné do 30.6.2017.

ZAP má v záujme Vás, členov ZAP, eminentný záujem rokovať počas plynutia dohodovacieho konania s VšZP o cenových podmienkach a rozsahu zmlúv. Ak by sa však ZAP a VšZP ani do konca plynutia dohodovacieho konania, ktoré sa končí dňa 12.8.2017 nedohodli na znení prílohy 1 a 2 zmluvy, ZAP je pripravený najneskôr dňa 12.8.2017 podať VšZP výpoveď. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. To znamená, že výpovedná doba začína plynúť 1.9.2017 a končí 30.9.2017.

V prípade takého scenára vzniká nezmluvný vzťah dňom 1.10.2017 a nie 1.9.2017, tak ako uvádza VšZP vo svojom liste, ktorým Vám expedovala dodatky k individuálnemu podpisu.

Veríme, že konštruktívnym dialógom a nastavením požadovaných zmien nebudeme musieť pristúpiť ku krajnému riešeniu situácie a výpovede VšZP podávať.

Ďakujem za spoluprácu.

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok