Informácia pre VLD a VLDD k zmluvám v zmysle vyjadrenia ÚDZS

 

Z dôvodu nemožnosti rokovania Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) so Všeobecnou zdravotnou starostlivosťou, a.s. (VšZP) o zmluvných a cenových úpravách zmlúv členov ZAP od 1.10.2018, od 1.11.2018 i od 1.12.2018, sú poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti združení v ZAP od 1.12.2018 bez zmluvy s VšZP.

Na základe uvedeného podal ZAP dňa 3.12.2018 podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), aby ÚDZS prešetril, či VšZP zabezpečuje vo všetkých samosprávnych krajoch a vo všetkých špecializáciách verejnú minimálnu sieť poskytovateľov a aby v prípade zistenia porušenia zákona z dôvodu porušenia povinnosti VšZP uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s jedným jej poistencom, vykonal v rámci svojich zákonných kompetencií voči Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. potrebné opatrenia.

 

Dňa 12.12.2018 obdržal ZAP odpoveď, v zmysle ktorej ÚDZS konštatuje nasledovné:

,,Na základe uvedeného si Vás dovoľujemeupozorniť, že na uzatvorenie zmluvy je potrebná dohoda medzi dvomi partnermi. Pokiaľ je nám známe, VšZP poslal všetkým poskytovateľom všeobecnej zdravotnej starostlivosti dodatky k zmluve. Ak sa niektorí poskytovatelia všeobecnej zdravotnej starostlivosti rozhodli nepodpísať dodatky k zmluve, takáto situácia v zákone č.  581/2004 Z.z. nie je legislatívne upravená. Ak ZAP mal iné požiadavky ako im VšZP ponúkla, mal možnosť zahájiť rokovania k podmienkam v zmluve. Úrad nemá kompetencie vstupovať do rokovaní dvoch zmluvných partnerov.

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj na chýbajúcu legislatívnu úpravu, ktorá by riešila aktuálnu situáciu je nevyhnutné obnoviť rokovania medzi Vašim ZAP a VšZP.“

 

Na základe vyššie uvedeného musí ZAP opakovane konštatovať, že medializované vyjadrenia vedenia VšZP, že všeobecní lekári pre dospelých i pediatri musia zmluvy uzatvoriť a podpísať aj bez rokovania, a teda bez dohody, lebo majú aspoň jedného kapitovaného poistenca, boli zase len ďalšie „mýty“, ktorými VšZP vytvárala nátlak na poskytovateľov, aby individuálne nevýhodné zmluvy podpísali.

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok