POĎAKOVANIE – PF 2019

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí členovia ZAP,

dnes, v posledný deň odchádzajúceho roka 2018, nám dovoľte prihovoriť sa Vám s myšlienkami a emóciami posledných týždňov a dní, o ktoré sa chceme s Vami podeliť.

Práve sme zavŕšili jednu zásadnú etapu v našom pracovnom živote, aj v živote nášho združenia, Zväzu ambulantných poskytovateľov. Bolo to niekoľkomesačné obdobie boja za naše oprávnené záujmy a požiadavky s najväčšou, štátnou zdravotnou poisťovňou. Musíme s plnou vážnosťou povedať, že to boli veľmi náročné týždne presadzovania našich nespochybniteľných ekonomických potrieb na udržanie prevádzky našich ambulancií, ale aj volanie potreby novej filozofie a prístupu zdravotných poisťovní a ďalších relevantných štátnych inštitúcií k nám lekárom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Od začiatku procesu komunikácie s vedením VŠZP v lete 2018 sme sa opakovane stretávali s ignorovaním nášho zväzu. O to väčšie bolo naše odhodlanie vytrvať v boji za slušné zaobchádzanie s lekármi a rovnaký prístup VŠZP ku všetkým poskytovateľom. Svojím odhodlaním a silou jednoty sme vypovedali poslušnosť VŠZP a tak vyvinuli veľký tlak na štátnu poisťovňu. Vzhľadom na eskaláciu napätia a neriešenia patovej situácie zo strany VŠZP, ale ani jej jediného akcionára, teda MZ SR, sme sa dnes dňa 31.12.2018 rozhodli pre ústretový krok. So zreteľom na potreby našich pacientov, sme to opäť my, lekári, ktorí v záujme vyššieho dobra volíme radšej ústupok, aby nebola ohrozená komfortná zdravotná starostlivosť o občanov tohto štátu.

Teší nás, že dnes môžeme skonštatovať, že sme z tejto konfrontácie našej morálnej integrity voči štátnej moci vyšli ako jednoznační víťazi. Stalo sa tak vďaka Vám, našim členom, ktorí ste nás vierou v spoločné hodnoty nášho zväzu posúvali ďalej, dodávali nám silu bojovať za Vás.

Za to Vám všetkým chceme veľmi poďakovať.

Osobitné poďakovanie chceme adresovať pánovi prezidentovi SLK MUDr. Marianovi Kollárovi za obrovské osobné nasadenie, neochvejnosť v presviedčaní váhavých členov a množstvo času a energie vloženej do nášho spoločného úsilia. Vďaka jeho konštruktívnym návrhom a konzistentným požiadavkám sme s podporou Slovenskej lekárskej komory statočne preniesli vlajku cti nášho lekárskeho stavu aj do ďalšieho roku.

Vrelé poďakovanie patrí výkonnej riaditeľke ZAP JUDr. Dolinkovej, ktorá v mene ZAP za ambulantných lekárov pri komunikácii s MZ SR, vedením VšZP, ako i s médiami neúnavne obhajovala naše požiadavky. Podarilo sa nám dosiahnuť stopercentnú informovanosť všetkých členov o každom kroku, ktorý vedenie ZAP plánovalo alebo urobilo. Aj preto bola podpora členov ZAP na slovenské pomery takých nevídaných rozmerov. Všetci vieme povedať čo by sa malo a ako by sa malo urobiť, ale technické prevedenie a zabezpečenie toho, aby sa to aj uskutočnilo je už druhá vec. Za túto perfektnú prácu jej patrí ešte raz veľké ďakujeme!

Posledné náročné týždne preverili osobné i morálne kvality a súdržnosť všetkých členov ZAP, ale otvorili aj otázky ďalšej existencie a fungovania nášho zväzu v budúcnosti. Veríme, že vychádzame z tejto lekcie života posilnení a zúročíme skúsenosti, ktoré sme osobne prežili.

Sme presvedčení, že postup vedenia ZAP všetkých členov utvrdil v tom, že nikdy nebude robiť nič, čo by skutočne ohrozilo existenciu jednotlivých poskytovateľov a že sa v rámci ZAP vieme ZJEDNOTIŤ!

Všetkým členom ZAP a ich rodinám i blízkym želáme šťastný posledný deň starého roka a úspešné a optimistické vykročenie do toho nového. V roku 2019 na nás nepochybne čakajú nové výzvy.

 

Vaša Správna rada a Predstavenstvo ZAP

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok