Spolupráca ZAP a Zdravity – ako ďalej ? ALEBO Ako nastaviť a zastabilizovať príjmy našich ambulancií?

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí ZAP-áci!

Nedávno sme sa mohli všetci oboznámiť s bilancovaním Zdravity za rok 2018. V ňom však zaznelo mnoho informácií, ktoré považujeme za prekvapivé. Vďaka tomuto zhodnoteniu minulého roka  v článku MUDr. Zlatoša zo dňa 9.1.2019: ,,Musíme nastaviť príjmy našich ambulancií tak, aby sa ich podarilo zastabilizovať.“ (http://zdravitask.sk/mudr-andrej-zlatos-musime-nastavit-prijmy-nasich-ambulancii-tak-aby-sa-ich-podarilo-zastabilizovat/) sa nás aj členovia Zdravity pýtajú na mnoho otázok, ktoré môžeme zhrnúť do 4 hlavných okruhov a veríme, že odpoveď na ne bude zaujímať nielen ZAP-ákov, ale i členov Zdravity.

Prvé dve najčastejšie kladené otázky sú:

  1. Boli naše požiadavky ZAP-u voči VšZP, kvôli ktorým VšZP so ZAP-om nerokovala a ZAP preto zmluvy VšZP vypovedal, naozaj reálne?
  2. Prerušil skutočne ZAP krehkú spoluprácu, ktorá sa začala rodiť medzi Zdravitou a ZAP-om?

Odpovedať na prvú položenú otázku sa dá veľmi jednoducho. Už v čase podania výpovedí sme verili, že spoločným úsilím ZAPu a Zdravity, teda spoločnými výpoveďami, budeme môcť uplatniť legitímne právo na presadenie našich oprávnených požiadaviek, ktoré spočívali v prerozdelení zdrojov určených na poskytovanie zdravotnej starostlivosti do našich ambulancií, a nie na tvorbu zisku. Preto sme voči VšZP uplatnili naše adekvátne požiadavky, ktoré pri predbežnej kalkulácii znamenali výdavky pre ambulantný sektor v celkovom objeme cca 21 mil. €.

Z mediálneho vyhlásenia vtedajšieho generálneho riaditeľa VšZP, Miroslava Kočana, zo dňa 22.6.2018: ,,VšZP končí ozdravný plán, za prvé štyri mesiace tohto roka je v zisku 57 miliónov eur“ (https://www.vszp.sk/novinky/vszp-konci-ozdravny-plan-za-prve-styri-mesiace-tohto-roka-je-zisku-57-milionov-eur.html),,Na konci roka odhaduje zisk na úrovni približne 70 miliónov eur. Medzi hlavné faktory, ktoré dynamicky ovplyvňujú výšku zisku a celkové hospodárenie, patria príjmy od ekonomicky aktívneho obyvateľstva, výška odvodov za poistencov štátu, aplikácia úsporných a ozdravných opatrení, novej legislatívy a ďalších faktorov.“ nemôže nikto pochybovať o tom, že na zrušenie ozdravného plánu VšZP stačil predpokladaný zisk vo výške 71 mil. €. V čase podania výpovedí VšZP sme vedeli, že pokiaľ si neuplatníme naše právo v období dobrej ekonomickej situácie štátnej zdravotnej poisťovne, bude jej zisk na konci roku 2018 značne vyšší. Ani my sme nemali absolútne presné informácie a nežiadali sme od VšZP prerozdelenie 41 mil. €, ale len 21 mil. €, aby sme mali rezervu a mohli sme pri vyjednávaní robiť kompromisy. Zároveň sme v žiadnom prípade nechceli poškodiť VšZP, ktorá v zmysle zákona musí tvoriť finančné rezervy pre budúce roky, ale oprávnene sme pritom požadovali výrazné zlepšenie toku financií pre všetkých ambulantných poskytovateľov.

K odpovedi na druhú otázku sa budeme držať len faktov. Chápeme, že Zdravita mohla v čase, kedy sme jej pri intenzívnej spolupráci v rokovaniach dávali všetky naše podklady, pozerať na tieto údaje spočiatku s nedôverou. Je však pre nás nepochopiteľné, prečo vrcholoví predstavitelia Zdravity ani po oficiálne mediálne odprezentovanej informácii súčasnej generálnej riaditeľky VšZP Ľ. Hlinkovej zo dňa 4.12.2018 o predpokladanom zisku VšZP na konci roku 2018 vo výške 110 mil. €, teda v čase, kedy sme ešte stále nepodpísanými zmluvami mali možnosť spoločne zabojovať o prerozdelenie 21 mil. € v prospech ambulantných poskytovateľov, neprejavili záujem s nami o tento oprávnený finančný nárok bojovať. ZAP dôvod tohto konania Zdravity, ani odpoveď naň nepozná a ani ho doposiaľ nepochopil.

Treťou najčastejšie kladenou otázkou je, či ZAP niekedy nejakým svojím konaním alebo rozhodnutím poškodili záujmy Zdravity alebo ju znevýhodnili pri niektorom z rokovaní? Môžeme s čistým svedomím a pravdivo odpoveď, že ZAP si nie je vedomý toho, že by k takémuto konaniu niekedy došlo alebo že by bolo niekedy plánované či deklarované.

Pre segment špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti bol generálny záujem v roku 2018 dosiahnutie bezlimitného stavu. Pracovali sme na tomto zámere intenzívne a z údajov uvedených vo vyššie citovanom článku MUDr. Zlatoša nepochybujeme, že na ňom pracovala aj Zdravita. To vysvetľuje i fakt, že celý spúšťací mechanizmus bezlimitného prostredia, teda uzatvorenie zmluvy s Dôveru o bezlimitnom stave podpísala Zdravita len mesiac po podpise bezlimitu členov ZAP s Dôverou k 1.7.2018ZAP je, rovnako ako i MUDr. Zlatoš, presvedčený, že to bol hlavný spúšťací mechanizmus pre ponuku bezlimitného stavu aj v ostatných zdravotných poisťovniach,čo bolo našou stratégiou (MUDr. Zlatoš vo svojom článku uvádza: ,,Posun sme najprv dosiahli  v súkromných  zdravotných poisťovniach  Dôvera a Union. Tu   sme dosiahli uzatvorenie zmlúv,  ktoré  jednoznačne prevyšovali  cenové podmienky  VšZP.  V obidvoch poisťovniach sme dosiahli skutočne bezlimitné prostredie, výkony v Dôvere nám už nebudú hradené degresnou cenou bodu“)Netušili sme, že VšZP i Union pristúpia k tomuto kroku okamžite a zazmluvnia bezlimit obratom k 1.7.2018 pre všetkých špecialistov rovnako ako Dôvera pre členov ZAP. Vyrokovaný bezlimit v Dôvere mal byť pôvodne nástrojom k tomu, aby sme túto myšlienku presadili aj v ostatných zdravotných poisťovniach.

ZAP 5 mesiacov intenzívne spolupracoval na vytvorení takých mechanizmov v Dôvere, ktoré by zabezpečili kontinuálne fungovania bezlimitného stavu. Sme presvedčení, že rovnako ako Dôvere, aj ostatným zdravotným poisťovniam sme schopní ponúknuť mechanizmus, ktorým sa zastabilizuje bezlimitný stav pre nás všetkých tak, aby všetci lekári boli odmeňovaní spravodlivo, teda koľko urobia, toľko zarobia. V ZAP-e nechceme a nebudeme nikdy podporovať elitárstvo a privilégia jednotlivcov. Preto nás priam šokovalo, že jeden z dôležitých regulačných parametrov, ktorý navrhol ZAP za účelom dlhodobého udržania bezlimitného stavu, teda navýšenie objemu nad 10% na jedno rodné číslo, bez racionálneho zdôvodnenia, vo svojom článku kritizoval človek, ktorý hneď jedným dychom ďalej píše, že bude pracovať na parametroch, ktoré by mohli zastabilizovať bezlimitný stav aj vo VšZP. Považujeme za  nevyhnutné zopakovať a vysvetliť, že zvýšenie objemu o 10% na jedno rodné číslo bez objektívnych dôvodov hrozí len u „kreatívnych“ kolegov a ZAP nechce a nikdy nebude podporovať nikoho, kto by svojím nezodpovedným konaním ohrozil možnosť dlhodobého udržania bezlimitného stavu.Dovoľte nám vysloviť naše presvedčenie, že dokážeme rovnako stabilne nastaviť parametre zmlúv aj v ostatných zdravotných poisťovniach tak, aby sme už nikdy v budúcnosti nemuseli riešiť finančné limity špecialistov.

Ďalšou, štvrtou otázkou je, či považujeme minulý rok za výhru alebo prehru? Odpoveď je jasná.

Je to obrovská výhravšetkých statočných členov nášho zväzu, ktorí ukázali, že aj za cenu strát nedovolia, aby sa s nimi jednalo ako s ľuďmi druhej kategórie. Môžeme všetkých ubezpečiť, že náš kredit a možnosti rokovať so všetkými zdravotnými poisťovňami sú v súčasnej dobe také, že sa s nami rokuje ako s partnermi.

A zároveň je to obrovská prehra, pretože sme prišli o 21 mil. €, ktoré mali a mohli byť prerozdelené medzi všetkých ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nielen pre členov ZAP-u.

Je to obrovská prehra v nádeji, že keď máme spoločný cieľ a môžeme z toho mať len spoločný profit, napriek tomu sme nedokázali posledný mesiac v roku 2018 ťahať za jeden povraz, čo by určite zabezpečilo nielen výrazne lepšie podmienky a lepšie zmluvy pre všetkých ambulantných poskytovateľov, ale i plnohodnotnú kompenzáciu členov ZAP-u za druhý polrok 2018.

Všetci dobre vieme, že podľa mediálneho vyjadrenia pani ministerky zdravotníctva A. Kalavskej, pre rok 2019 vybojovala pre ambulantný sektor o 52 mil. € viac. Ak nechceme, aby sa tento objem financií vyčlenených pre nás, ambulantných poskytovateľov, premietol hlavne do ziskov zdravotných poisťovní, musíme tu mať organizáciu, ktorá je dostatočne silná na to, aby bez akýchkoľvek zaváhaní žiadala a trvala na prerozdelení všetkých dostupných verejných zdrojov na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti. S poľutovaním musíme dnes konštatovať, že ani pani ministerka zdravotníctva a ani iná organizácia neprejavili doteraz žiadnu podporu tomu, aby boli dostupné zdroje z verejného zdravotného poistenia prerozdelené nám – poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Sme opäť na začiatku cesty a po minulom roku sa ukázalo, že ZAP je v skutočnosti len taký silný, koľko má členov. My všetci vieme a cítime, že výpovede zmlúv sú len krajnou možnosťou a nie cieleným strategickým spôsobom vyjednávania. A veríme, že k tomuto kroku nás poisťovne do budúcnosti nebudú svojím konaním motivovať, najmä vtedy, ak nás bude stále viacej. Preto apelujeme na každého z Vás, kto verí, že peniaze určené na zdravotnú starostlivosť majú slúžiť na pokrytie našich nákladov za poskytovanie zdravotnej  starostlivosti  a nie na tvorbu zisku zdravotných poisťovní, aby rozšíril naše rady. Spolu to určite dokážeme. Veríme, že už každý z ambulantných lekárov pochopil, že ak chce ovplyvňovať svoje zmluvy a svoju ďalšiu existenciu, nemôže už ďalej stáť bokom a zostať sám. Je najvyšší čas začať napĺňať motto „ Len v jednote je sila a úspech“ aj prakticky.

V priebehu najbližších 14 dní obdržíte od nás zo ZAP-u newsletter s harmonogramom plánovaných aktivít ZAP na rok 2019, ktoré majú za cieľ posunúť činnosť a postavenie ZAP vpred v prospech celej jeho členskej základne.

Ak to umožňujú mechanizmy komunikácie v Zdravite, budeme veľmi radi, ak každý člen Zdravity, ktorý má len minimálnu pochybnosť o údajoch zverejnených v tomto článku, položí priamo vedeniu svojej organizácie tieto 4 otázky:

  1. Stačilo VšZP na stabilizáciu ozdravného plánu len 70 mil. €, ako to vyplýva z vyššie citovaného mediálneho vyhlásenia vtedajšieho generálneho riaditeľa VšZP, Miroslava Kočana, zo dňa 22.6.2018?
  2. Prečo, keď už bolo jasné, že VšZP disponuje dostatočnými prostriedkami na splnenie požiadaviek ZAP-u, nevypovedala Zdravita tiež zmluvy VšZP?
  3. Považuje vedenie Zdravity uzatváranie memoránd o spolupráci so zdravotnými poisťovňami za korektné rokovanie na úrovni rovnocenných zmluvných partnerov?
  4. Môže vedenie Zdravity deklarovať, že niekedy svojím konaním alebo rozhodnutím nepoškodilo záujmy inej organizácie alebo poskytovateľov, ktorí rokovali za lepšie zmluvy s poisťovňami?

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a ďakujeme za Vašu podporu!

Predstavenstvo ZAP

 

 

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok