1) Gastroenterológom budeme pri endoskopických vyšetreniach kompenzovať použitie ochranných prostriedkov

Pri endoskopických vyšetreniach budeme gastroenterológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch1 prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19.

Príloha: Výkon 68a (.pdf)

 

2) Úhrada prepravy pre poskytovateľa ambulantnej dopravnej zdravotnej služby

Zdravotná poisťovňa s uhradí poskytovateľovi ambulantnej dopravnej zdravotnej služby počas mimoriadnej situácie nové typy prevozov:

 • COVI: preprava zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
  • V prípade, ak je v rámci jednej jazdy plánovaný odber biologického materiálu viac ako jednému poistencovi (okružná jazda alebo hromadný odber vzoriek), dopravca vykáže typ prepravy COVI bez uvedenia rodných čísiel pacientov. V prípade, ak ide o poistencov viac ako jednej poisťovne, uvedie sa počet km zainteresovaným zdravotným poisťovniam (nie pomerným rozpočítavaním medzi zdravotné poisťovne; napr. ak je preprava realizovaná pre 3 zdravotné poisťovne a počet km je 15 km, tak sa pre každú zdravotnú poisťovňu uvedie 15 km).
 • KOS: preprava osoby na pokyn operačného strediska z dôvodu ochorenia COVID-19. Úhrada za 1km je stanovená na 0,70 Eur
  • tento typ prepravy je poskytovateľ ambulantnej dopravnej ZS oprávnený vykázať zdravotnej poisťovni po preukázateľnej výzve (pokynu) krajského operačného strediska. Vykazuje sa počet km.

 

3) Úhrada výkonu Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti, Domovom sociálnej starostlivosti za vyhodnotenie testov

Zdravotná poisťovňa uhradí počas mimoriadnej situácie výkon 16x za vyhodnotenie COVID-19 IgM/IgG rýchleho diagnostického kazetového imunochromatografického testu v hodnote 2,20 Eur, za vyhodnotenie testu v prípade zdravotnej indikácie. Výkony nie je možné vykazovať pre monitorovanie epidemiologickej situácie u zamestnancov Agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a Domovov sociálnej starostlivosti.

Výkony sa vykazuje 1x za deň (max 1x mesačne) s Dg.: U07.1,U07.2

S účinnosťou od 1.9.2020 do 31.01.2021*

 

4) Všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom budeme čiastočne kompenzovať používanie ochranných prostriedkov

Napriek tomu, že sme v rámci našich možností distribuovali ochranné rúška lekárom prvého kontaktu, sme si vedomí zvýšených nákladov na ochranu Vášho zdravia a zdravia Vašich pacientov. Z tohto dôvodu budeme v prechodnom období akceptovať vykazovanie príplatku (výkon č. 64 v hodnote 70b) pri sťaženom výkone k výkonom 4 a 8 v prípadoch, keď bolo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné použitie nadštandardných osobných ochranných prostriedkov. Výkon bude hradený cenou bodu ako pre nekapitovaného poistenca.

 

5) Špecialistom budeme kompenzovať použitie ochranných prostriedkov pri výkonoch s vyšším rizikom nákazy

Pri ošetrovaní úrazov alebo zastavovaní krvácania existuje zvýšené riziko nákazy. Preto sme sa rozhodli špecialistom vrátane zubných lekárov, čiastočne kompenzovať používanie osobných ochranných prostriedkov formou úhrady príplatkového výkonu č. 67 Príprava lekára na vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po intervenčnom výkone počas pandémie COVID-19 v hodnote 200b (bez obmedzenia veku). Podrobnosti o podmienkach vykazovania výkonu 67 nájdete v Prílohe č. 2 tohto stanoviska.

Príloha 2.: Výkon 67.

 

S účinnosťou od 1.10.2020 do 31.01.2021*

6) Gynekológom budeme preplácať výkon očkovania proti chrípke

Zdravotná poisťovňa uhradí pre kapitované poistenky výkon očkovania 252b proti chrípke aj gynekológom. Výkon očkovania 252b bude uhradený s cenou bodu 0,05 Eur. Vykazuje sa s diagnózou Z25.1.

 

7) Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

 

8) Všeobecným lekárom pre dospelých a všeobecným lekárom pre deti a dorast od 1.10.2020 a gynekológom, organizátorom APS od 1.11.2020 budeme uhrádzať vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom

Jedná sa o výkon 62a: Cielené vyšetrenie pacienta s respiračným syndrómom pri pandémii COVID-19 v hodnote 20Eur.

Je určený pre kapitovaných aj nekapitovaných poistencov, pričom ide o cielené vyšetrenie pacienta s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní (cielená anamnéza), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, zhodnotenie výsledkov, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Lekár je povinný do zdravotnej dokumentácie zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 •  jednorazový ochranný plášť,
 •  jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62a sa vykazuje samostatne, bez kombinácie s iným výkonom max. 1x denne na jedno rodné číslo.

 

9) Úhrada vyšetrenia PCR v prípade predoperačných vyšetrení

PCR test na dôkaz SARS-CoV-2 indikovaný všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo lekárom špecialistom v rámci predoperačného vyšetrenia pred plánovanou hospitalizáciou bude uhradený. Indikovanie takéhoto vyšetrenia bude z výpočtu parametra „Náklady na pacienta“ vylúčené.

 

10) Predĺženie platnosti lekárskych poukazov od 26.10.2020 nasledovne:

a) pre individuálne zhotovené ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky na mieru na 184 dní od dátumu ich vystavenia;

b) pre ostatné zdravotné pomôcky na 62 dní od dátumu ich vystavenia.

Predĺžená platnosť sa bude týkať:

 1. všetkých lekárskych poukazov predpísaných po 26. 10. 2020 (vrátane),
 2. a tiež všetkých lekárskych poukazov predpísaných pred týmto dátumom, ak sú platné a nevydané k dátumu 26. 10. 2020.

Predĺženie platnosti lekárskeho poukazu na zdravotnícke pomôcky má dopad aj na výpočet celkovej platnosti pri predpise zdravotníckej pomôcky na opakovaný predpis, kde treba zohľadniť predĺženú lehotu na prvý výber (62 dní).

 

11) Špecialistom a lekárom na urgentnom príjme UP1, UP2 budeme uhrádzať vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID 19

Jedná sa o výkon 62b: Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza, popis subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm, syndróm alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnach vyšetrení, stanovenie diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne lekárskych poukazov, vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných odborných vyšetrení, odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly. Zdravotný výkon vykonáva lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore. Zdravotný výkon vykazuje príslušný lekár špecialista v prípade, že bolo indikované odborné vyšetrenie v niektorom špecializačnom u pacienta s ochorením COVID-19, so základnou diagnózou inou ako je U07.1.

Je určený pre poistencov s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní, pričom do zdravotnej dokumentácie je lekár povinný zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Hodnota výkonu 62b: 1.000b

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku
 • ,jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62b sa vykazuje samostatne, bez kombinácie s iným výkonom max. 1x denne na jedno rodné číslo. Ak je pacient vyšetrený s inou diagnózou, musí byť diagnóza U07.1 vykázaná ako pridružená diagnóza.

 

12) Vyšetrenie skríningovým antigénovým testom

a) Zdravotná poisťovňa uhradí všeobecnému lekárovi pre dospelých, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, gynekológovi, špecialistovi (s výnimkou MOM), pracoviskám UP1, UP2 a organizátorovi APSvýkon 629a: Skríningový antigénový test SARS-CoV-2 v hodnote 5,20 Eur v prípade splnenia nasledujúcich podmienok:

Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie.

Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník.

V prípade, ak antigénový test poskytovateľ nadobudol na vlastné náklady, môže si k výkonu vykázať pripočítateľnú položku s označením „AGTC“ v cene 4,80 Eur. V tomto prípade je poskytovateľ povinný doklad o nadobudnutí antigénového testu uchovávať najmenej po dobu 3 rokov od dodania antigénového testu poskytovateľovi a po túto dobu kedykoľvek zdravotnej poisťovni na jej žiadosť tento doklad doručiť v kópii a/alebo predložiť v origináli na nahliadnutie.

b) Zdravotná poisťovňa uhradí všeobecnému lekárovi pre dospelých, všeobecnému lekárovi pre deti a dorast, gynekológovi, špecialistovi (s výnimkou MOM), pracoviskám UP1, UP2 a organizátorovi APS výkon 629b: Skríningový, rýchly antigénový test SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou v hodnote 10,20 Eur.

Výkon zahŕňa odber biologického materiálu na stanovenie antigénov SARS-CoV-2 imunofluorescenčnou metódou pomocou prístroja na odčítanie výsledku reakcie, vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie. Zdravotný výkon vykonáva lekár alebo sestra, sestra špecialistka alebo iný zdravotnícky pracovník. Vyhodnotenie je súčasťou zdravotného výkonu.

Výkon sa akceptuje, ak ho Zdravotná poisťovňa osobitne zazmluvnila u daného poskytovateľa na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti po zdokladovaní vlastníctva alebo iného oprávnenia využívať prístroj na odčítanie výsledku reakcie

Podmienky úhrady výkonov 629a, 629b:

 • je indikovaný na základe klinickej (nie výlučne epidemiologickej) indikácie ošetrujúceho lekára;
 • uhrádza sa u symptomatického pacienta s klinickými príznakmi respiračného syndrómu;
 • vykazuje sa s diagnózou U07.1 alebo U07.2;
 • sa uhrádza u jedného poistenca maximálne 2x za 30 dní;
 • bol zrealizovaný za pomoci certifikovaného antigénového testu;
 • výkony 629a a 629b nie je možné vzájomne kombinovať pri jednom vyšetrení pacienta.

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku,
 • jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19. Poskytovateľ v prípade pozitívne testovaného poistenca zabezpečil ďalší manažment starostlivosti o pacienta.

 

13) Zubným lekárom budeme od 1.12.2020 uhrádzať vyšetrenie pacienta s potvrdeným ochorením COVID 19

Jedná sa o výkon 62b: Diagnostické iniciálne alebo kontrolné vyšetrenie v príslušnom špecializačnom odbore u pacienta s potvrdeným ochorením Covid 19. Podľa diagnózy, syndrómu alebo symptómu, (cielená anamnéza, popis subjektívnych ťažkostí a objektívne fyzikálne vyšetrenie so zameraním na konkrétny symptóm, syndróm alebo diagnózu, zhodnotenie dostupných laboratórnych, pomocných a konziliárnach vyšetrení, stanovenie diagnózy, vypísanie lekárskej správy, vypísanie lekárskych predpisov, prípadne lekárskych poukazov, vypísanie žiadaniek, indikácia potrebných laboratórnych, pomocných alebo iných odborných vyšetrení, odporúčanie terapie a ďalšieho postupu, prípadne termínu najbližšej kontroly. Zdravotný výkon vykonáva lekár špecialista v príslušnom špecializačnom odbore. Zdravotný výkon vykazuje príslušný lekár špecialista v prípade, že bolo indikované odborné vyšetrenie v niektorom špecializačnom u pacienta s ochorením COVID-19, so základnou diagnózou inou ako je U07.1.

Je určený pre poistencov s COVID pozitívnym výsledkom (PCR test na ochorenie COVID-19) nie starším ako 14 dní, pričom do zdravotnej dokumentácie je lekár povinný zaznamenať dátum pozitívneho testu poistenca.

Hodnota výkonu 62b: 54 Eur

Zdravotný výkon sa vykonáva s použitím osobných ochranných pomôcok:

 • respirátor FFP2-3 prekrytý rúškom,
 • ochranný plastikový tvárový štít alebo okuliare,
 • jednorazovú chirurgickú čiapku
 • ,jednorazový ochranný plášť,
 • jednorazové rukavice.

Zároveň sa zrealizuje dezinfekcia bezprostredného priestoru po výkone. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak sa výkon poskytuje mimo ambulancie poskytovateľa. Zároveň výkon súčasne nie je možné odložiť na čas po skončení vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky v súvislosti pandémiou ochorenia COVID 19.

Výkon 62b sa vykazuje v kombinácii s výkonmi D11;E01;E11;E12;E21;E31;E51;E61;E63;V20;V31;C41, v oboch prípadoch s použitím diagnózy U07.1, max. 1x denne na jedno rodné číslo s lokalitou 00.

 

14) Nemocniciam budeme uhrádzať očkovanie proti ochoreniu COVID-19

Jedná sa o výkon 252K – Očkovanie vakcínou proti ochoreniu Covid-19, ktorej skladovanie vyžaduje hlbokomraziaci skladovací reťazec: Príprava a podanie očkovacej látky proti ochoreniu Covid-19, ktorej skladovanie vyžaduje hlbokomraziaci skladovací reťazec. Súčasťou zdravotného výkonu je skladovanie očkovacej látky hlbokomraziacim reťazcom pri teplote -70 stupňov Celzia, skladovanie, evidencia a zneškodňovanie odpadov s obsahom biologických faktorov vrátane ostrých zdravotníckych predmetov. Súčasťou zdravotného výkonu je aj vystavenie elektronickej dokumentácie.

Hodnota výkonu: 9 Eur

Podmienky úhrady výkonu:

 • Poskytovateľ postupuje v súlade s dokumentom „Národná stratégia očkovania proti ochoreniu COVID-19 v podmienkach Slovenskej republiky“ v platnom znení;
 • Poskytovateľ vykonáva a vykazuje očkovanie na pracovisku špecializovanej ambulantnej starostlivosti odbornosti infektológia (002) alebo vnútorné lekárstvo (001);
 • Poskytovateľ vykonávajúci očkovanie vopred nahlási Zdravotnej poisťovni číselný kód ambulantného pracoviska, na ktorom bude očkovanie vykonávať ;Poskytovateľ výkon očkovania vykazuje s kódom choroby Z25.7;
 • Poskytovateľ vykazuje ku kódu výkonu 252K aj kód očkovacej látky s cenou „0″;
 • Poskytovateľ v prípade vykázania výkonu 252K nevykazuje žiadnu ďalšiu kombináciu výkonov.

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

1Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020).