Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Stanovisko SLK a ZAP k povinnosti vykonávať prehliadky mŕtvych tiel

 

16.2.2018

TLAČOVÁ BESEDA ministra zdravotníctva o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel  za účasti predsedu ÚDZS Tomáša Haška, prezidenta SLK Mariana Kollára, prezidenta ASL SR Mariána Šótha, zástupcu SSVPL Petra Pekaroviča a predsedu ZAP Miroslava Koteka.

—————————————————————————————————————————————–

Do júna 2018 budú prehliadky mŕtvych tiel zabezpečené v pôvodnom režime

Šéf rezortu zdravotníctva Tomáš Drucker v piatok 2.2.2018 na pôde Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) rokoval spolu s predsedom ÚDZS Tomášom Haškom, prezidentom SLK Marianom Kollárom a s ostatnými zástupcami SVLS, ASL SR a Zväzom ambulantných lekárov (ZAP). Témou stretnutia boli prehliadky mŕtvych tiel a ich zabezpečovanie v jednotlivých regiónoch.

Uvedené stretnutie nadväzovalo bezprostredne na tlačovú konferenciu, ktorú k problematike odmietnutia povinnosti vykonávať prehliadky lekármi špecializovanej a všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zorganizovala SLK spolu so ZAP.

Dôvodom zvolania mimoriadnej tlačovej konferencie bola skutočnosť, že ÚDZS zverejnil rozpis lekárov, ktorí majú podľa nového zákona o prehliadkach mŕtvych tiel povinnosť od marca 2018 tieto prehliadky zabezpečovať. V rozpise na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel sú totiž uvedení aj lekári špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, od ktorých sa za účelom zabezpečenia tejto povinnosti nevyžaduje absolvovania žiadneho školenia, vydanie žiadneho oprávnenia či osvedčenia. Súčasná platná právna úprava tak núti lekárov vykonávať prehliadky bez akýchkoľvek ich predchádzajúcich skúseností so zabezpečovaním tejto služby. SLK je presvedčená, že vykonávanie prehliadok by malo byť až do času úplného sprofesionalizovania tejto činnosti, teda dovtedy, pokiaľ budú prehliadky v každom samosprávnom kraji vykonávané novými vybratými organizátormi, zabezpečované v takom režime ako doteraz. Nevidíme žiadny zmysel zadefinovania zákonnej povinnosti výkonu prehliadok okrem toho, že táto povinnosť vzbudila značnú vlnu znepokojnenia v radoch ambulantných lekárov. Reakcia SLK bola preto prirodzeným vyústením riešenia tohto problému, a to nielen v záujme zachovania doterajšej náplne práce aj lekárov špecialistov, ale i úcty a piety k zomretému a pozostalým. Na základe záverov rokovaní z 2.2.2018 môžeme konštatovať, že daný problém sa podarilo vyriešiť tým najlepším spôsobom pre všetkých zainteresovaných účastníkov.

Výsledky rokovania na ÚDZS sú dobrou správou pre všetkých lekárov, ale i všetkých tých, ktorých sa v najbližšom období budú akýmkoľvek spôsobom týkať lekárske prehliadky zosnulých. Slovenská lekárska komora ďakuje všetkým ambulantným lekárom, tak špecialistom, ale hlavne všeobecným lekárom, ktorí svojím aktívnym postojom k danej problematike deklarovali ochotu pokračovať ešte nasledujúce cca 2 mesiace v zabezpečovaní prehliadok, a to až do definitívneho prebratia a zabezpečenia tejto služby novými organizátormi.

Naše poďakovanie za aktívny vstup do riešenia danej problematiky patrí však i ministrovi zdravotníctva, čo potvrdzuje aj jeho vyhlásenie po uvedenom stretnutí v tomto znení.     

„Chcem poďakovať všetkým partnerom za konštruktívny prístup. Myslím si, že sme sa zhodli, že veľa medializovaných problémov pochádza z dezinformácií. Naším spoločným cieľom je, aby prehliadky mŕtvych tiel boli kontinuálne zabezpečené tak, ako tomu bolo doteraz,“ povedal po stretnutí Drucker. Minister zdravotníctva zároveň zdôraznil, že od začiatku roka platí nový zákon, ktorého cieľom je sprofesionalizovanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel.

 „V dôsledku rôznych typov informácií sa nám stávalo, že niektorí lekári, ktorí aj boli pripravení slúžiť, začali sťahovať svoje dobrovoľné žiadosti. Dohodli sme sa preto na tom, že zástupcovia ambulantného sektora vrátane Slovenskej lekárskej komory sa na úvod týždňa stretnú a budú sa snažiť spolu s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou zlepšiť komunikáciu smerom dovnútra svojich členských základní s cieľom korektne vysvetliť lekárom problematiku,“ uviedol Drucker.

——————————————————————————————————————————–

2.2.2018

Tlačová správa – Nový zákon o prehliadkach mŕtvych tiel

Fotogaléria

——————————————————————————————————————————–

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

STANOVISKO

 Slovenskej lekárskej komory a Zväzu ambulantných poskytovateľov

 k povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vykonávať prehliadky

 

Bratislava, 30.1.2018 – Slovenská lekárska komora a Zväz ambulantných poskytovateľov žiadajú o bezodkladnú zmenu povinnosti zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len ,,prehliadky“) prostredníctvom lekárov všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti na území samosprávneho kraja, v ktorom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nezabezpečil vykonávanie prehliadok organizátorom alebo lekármi, ktorí majú vydané oprávnenia alebo osvedčenie na vykonávanie prehliadok.

Na základe prísľubu Ministerstva zdravotníctva SR trváme na tom, že prehliadky mŕtvych tiel majú byť vykonávané na báze dobrovoľnosti. Súčasný stav, v ktorom je ukladaná povinnosť vykonávania prehliadok dokonca aj lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti, považujeme za neprijateľný najmä z dôvodu, že ešte neboli ani ukončené výberové konania na organizátorov vykonávania prehliadok.

Odmietame, aby vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bolo povinnosťou lekárov, od ktorých sa pri ich doplnení do rozpisu ÚDZS navyše nevyžaduje ani absolvovanie školenia či vydanie oprávnenia na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel.

Žiadame o zmenu platnej právnej normy tak, aby v novom znení bola vypustená povinnosť rozpisovania lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na zabezpečenie výkonu prehliadok mŕtvych tiel.

Ako jediné prijateľné riešenie sa nám javí možnosť, že ÚDZS v prípade nezabezpečenia výkonu prehliadok mŕtvych tiel organizátorom alebo lekármi, ktorí majú vydané oprávnenia na vykonávanie prehliadok, zaradí do rozpisu iba tých lekárov poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti na území príslušného samosprávneho kraja, ktorí dali ÚDZS vopred písomný súhlas a svoje zaradenie do zoznamu akceptovali.

Lekári poskytovateľa všeobecnej alebo špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorí budú v zmysle v súčasnosti platnej legislatívy povinne rozpisovaní na vykonávanie prehliadok mŕtvych, považujú túto povinnosť za absolútne neakceptovateľnú. Jeden z dôvodov je ten, že novela zákona najmä v časti zahrňujúcej špecialistov na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel bola prijatá bez akejkoľvek diskusie so zástupcami špecialistov, a preto prehliadky mŕtvych tiel odmietajú vykonávať, a to aj pod hrozbou sankcií.

Slovenská lekárska komora spolu so Zväzom ambulantných poskytovateľov vykoná všetky potrebné kroky, aby sa rokovaniami na úrovni kompetentných orgánov podarilo túto situáciu vyriešiť v čo najkratšom čase a k spokojnosti lekárov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Slovenská lekárska komora
Račianska 42/A
831 02 Bratislava
tel.: 02/49114300

e-mail: sekretariat@lekom.sk

 

Zväz ambulantných poskytovateľov
Dobšinského 12
811 05 Bratislava
tel.: 0911 123 084, 0911 361 023

e-mail: zap@zapsk.sk

 

10 komentárov

 1. Lekari uz nemaju takmer ziadne prava, len povinnosti. Kto pracuje 24 hodin denne? Nemame rodiny, narok na oddych? Pracuje sa coraz horsie, chyba chut do prace. Denno denne sme jednou nohou v base.Dokedy to pojde takto dalej?

 2. Renáta Smiková

  Dávam do pozornosti a ostražitosti . Od dnes t.j.5.2.2018 na stránke UDZS -obhliadky mrtvych nastala zmena. Namiesto menného zoznamu lekárov je uvedený názov firmy. Prečo si dali námahu a zmenili to? Po rokovaniach som očakávala že tento zoznam zo stránky zmizne. Stále v nás pretrváva nepokoj a obavy.Aký je prosím plán jednaní na tento týždeň ktorý vo vyhlásení spomína minister?

 3. Na stránke ÚDZS síce ubudla povinnosť robiť prehliadky mŕtvych tiel špecialistami, ale ostal tam zoznam lekárov – len všeobecných, aj tých, ktorí nemali podpísanú zmluvu na prehliadanie mŕtvych s ÚDZS. Vyjednané bolo, že tento stav v pôvodnom režime bude trvať cca 2 mesiace, ale na druhej strane sa píše, že sa má takto pokračovať do júna 2018. Toto nie je pôvodný režim !!! . Pritom je to 24 hodín denne ! Nás Všeobecných lekárov sa nik nepýtal na súhlas.

 4. Na stránke ÚDZS síce ubudla povinnosť robiť prehliadky mŕtvych tiel špecialistami, ale ostal tam zoznam. rozpis lekárov – len všeobecných, aj tých, ktorí nemali podpísanú zmluvu na prehliadanie mŕtvych s ÚDZS. Deklaruje sa , že bolo vyjednané, že tento stav v pôvodnom režime bude trvať cca 2 mesiace, ale na druhej strane sa píše, že sa má takto pokračovať do júna 2018. Toto nie je pôvodný režim !!!. Pritom je to 24 hodín denne ! Nás všeobecných lekárov sa nik nepýtal na súhlas.

 5. S kolegami zvažujeme vystúpenie z organizácie, ktorá, ako sa javí, zastupuje len lekárov špecialistov. Zásadne nesúhlasíme s povinne rozpísanými zoznamami lekárov VLD na prehliadky mŕtvych Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako máme zvládnuť prácu v ambulancii, ktorá je už teraz neúnosná a 24 hodinovú službu pre ÚDZS? Obhliadky pred prácou v ambulancii, po nej a pred ňou? Na druhý deň potom slúžiť nanovo 24 hodín, najprv odrobiť vo svojej ambulancii a potom na LSPP?

  • Darina Šteffeková

   …. dnes je 10.2.2018 a po 4 dňoch nikto zo ZAP neodpovedal kolegyni Dajane Dobcovej … Teda otázka znie: “ Ako sa ZAP stavia k zásadným problémom VLD…… jeden z nich sú obhliadky, po riešení ktorých volajú VLD už viac ako 10-ročie ? “ Zdá sa, že tak, ako deklaroval aj v médiach. Akceptujú, nie len to….. požadujú !!!!!, aby zodpovednosť štátu / UDZS/ = zabezpečiť obhliadky zosnulých, bola prenesená na VLD, ako zákonná povinnosť za akúkoľvek sumu, ktorú stanoví štát/ -na moc/ …..

 6. Darina Šteffeková

  Vyberám najpodstatnejšie z vyjadrenia: „“““ ….. nezostáva nič iné, len sa spoľahnúť na ochotu a ústretovosť všeobecných lekárov, ako i všetkých ostatných zaškolených dobrovoľníkov bez rozdielu, ktorí v tomto prechodnom zlomovom a rozhodujúcom období zabezpečia vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel …..““““ 1/ Prechodné zlomové obdobie trvá 13 rokov …. 2/ Prečo by mali byť ochotní a ústretoví iba VLD ? SLK snáď nazastupuje všetkých lekárov a nemá na všetkých rovnaký meter ?

 7. Stanislav Farkas

  Jo, jo… Mne už včera volal pán z ÚZDS, strašne sa ospravedlňoval, že mi nechce zvyšovať tlak, ale že teda som v rozpise na 6.3. a že teda mám sedieť na telefóne, lebo keby trebalo, a že možno treba nebude…

  Takže neviem ako, ale tak ako sa to tu píše, to nie je…

Pridať komentár