Tlačová konferencia SLK k APS

 

18.6.2018

Tlačová beseda ministerky zdravotníctva A. Kalavskej so zástupcami SLK, ASL SR a ANS k ambulantnej pohotovostnej službe: https://www.ta3.com/clanok/1130212/tb-a-kalavskej-o-ambulantnej-pohotovostnej-sluzbe.html

 

[divider]

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Slovenskej lekárskej komory (SLK) k ambulantnej pohotovostnej službe (APS)

 

(Bratislava, 12.6.2018)

Slovenská lekárska komora našla v poslednom ministrovi zdravotníctva partnera, ktorý bol ochotný pristúpiť k transformácii LSPP na APS, ktorá mala priniesť niekoľko zásadných zmien a výhod v zabezpečení ďalšej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Cieľom navrhovanej úpravy sme sledovali to, aby sa ambulantný lekár primárnej zdravotnej starostlivosti mohol svojím pacientom venovať každý deň oddýchnutý a s plným nasadením. Naplnenie tohto zámeru sa malo docieliť:

  1. Skrátením APS do 22 hodiny
  2. Primeranejším a nie znevažujúcim odmeňovaním jeho práce v APS (12€ / hod.)
  3. Dobrovoľnosťou zabezpečenia tejto práce – pohotovosti vybratím organizátora buď z radov všeobecných lekárov, eventuálne z ústavných zariadení.
  4. Šetrením finančných zdrojov v systéme, a to skrátením prevádzky služby
  5. Výchovou pacienta.

S patričným nepochopením, až so znechutením sledujeme posledné vyhlásenia rôznych „odborníkov“, ktorí nám tu zrazu podsúvajú očakávania kolapsu zabezpečenia zdravotnej starostlivosti na pohotovosti pre našich občanov od 1. júla 2018.

V mene Slovenskej lekárskej komory chceme upokojiť našich pacientov, ale i všetkých účastníkov tohto typu zdravotnej starostlivosti a povedať, že nie je dôvod na paniku. Ak Ministerstvo zdravotníctva využije uvedený zákon a naplní jeho literu v plnom rozsahu. Slovenská lekárska komora je pripravená, tak ako doteraz, byť maximálne nápomocná v spolupráci s ministerkou zdravotníctva túto zmenu dotiahnuť do funkčného stavu.  Na dohodnutom pracovnom stretnutí vedenia SLK s ministerkou zdravotníctva sme pripravení poskytnúť absolútnu súčinnosť a podieľať sa na zabezpečení tejto poobedňajšej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v intenciách súčasného zákona.

 

Aký je ale stav v súčasnosti a aká je legislatíva?

Sme po 1. kole výberových konaní, ktoré dopadli nasledovne:

Je úspešne vybratých cca 40 % všetkých pevných bodov, pričom ďalších cca 40% môže byť v krátkej dobe obsadených po odstránení formálnych nedostatkov v 2. kole výberových konaní. Informácie z terénu ale hovoria o tom, že záujem je aj o ďalšie body.

Legislatíva:

Ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS nebol úspešný žiaden uchádzač, vyhlási pre tento pevný bod v poradí druhé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS.

Ak v poradí druhom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej APS nebol úspešný žiaden uchádzač alebo sa nikto neprihlásil, Ministerstvo zdravotníctva môže vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej APS po vzájomnej dohode:

  1. a) inému organizátorovi,
  2. b) poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti
  3. c) poskytovateľovi poskytujúcemu všeobecnú ambulantnú starostlivosť v spádovom území, v ktorom sa nachádza pevný bod.

Ak organizátor nedokáže zabezpečiť poskytovanie pevnej APS musí o tom informovať VÚC. VÚC následne rozpíše lekárov poskytujúcich všeobecnú ambulantnú starostlivosť v danom pevnom bode APS.

Povinne rozpisovaní lekári poskytujú APS v ambulancii organizátora, ktorý APS vo svojom pevnom bode nezabezpečil. Ak nie je v danom pevnom bode nikto ako organizátor APS poverený, nemôže VÚC robiť povinné rozpisy.

Slovenska lekárska komora trvá na tom, že nič nebráni tomu, aby od 1.7.2018 bola v súlade s novou legislatívnou úpravou zabezpečená ambulantná pohotovostná služba v čase od 16:00 hod. do 22:00 hod. vybraným alebo dočasne povereným organizátorom.

Tí uchádzači o organizátorov APS, ktorí neuspeli v 1. kole výberových konaní z dôvodu formálnych nedostatkov, by mali tieto nedostatky odstrániť, následne sa prihlásiť do 2. kola výberového konania a od 1.7.2018 by mohli byť dočasne poverení na vykonávanie APS v danom pevnom bode až do ukončenia 2. kola výberového konania. V takom prípade by od júla malo byť obsadených viac ako 80% pevných bodov APS už vybranými organizátormi a aj takto dočasne poverenými organizátormi.

Vo zvyšných pevných bodoch by malo MZ SR rovnako čím skôr na základe dohody dočasne poveriť od 1.7.2018 iný subjekt, ktorý bude mať postavenie organizátora APS.

Z dôvodu informovanosti verejnosti a predchádzaniu šírenia zavádzajúcich poplašných správ o kolapse ambulantných pohotovostí na Slovensku od 1.7.2018 sme presvedčení, že stretnutie vedenia SLK a Ministerstva zdravotníctva a následné zverejnenie zoznamu organizátorov APS vo všetkých pevných bodoch ukľudní pacientsku verejnosť i lekárov, ktorých sa výkon APS bezprostredne dotýka. Je v záujme nás všetkých, aby bola od 1. júla 2018 dostupná ambulantná pohotovostná služba v prvom rade skutočným zefektívnením a zracionálnením jej fungovania pre pacientov i lekárov. Tak ako sme mali v zámere pri konštrukcii, tvorbe a schválení tejto legislatívnej zmeny vo fungovaní APS.

 

Bratislava, 12.6.2018                                                            Slovenská lekárska komora

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok