Tlačová správa – Prečo sa ZAP nedohol s VšZP na nových zmluvách?

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP)

 

ZAP sa nedohodol s VšZP na nových zmluvných a cenových podmienkach 

Bratislava (17.07.2018) – Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) sa s VšZP nedohodol na úprave zmlúv k 1.7.2018. Primárnym dôvodom neakceptácie návrhu VšZP je skutočnosť, že nereflektuje na dlhodobo poukazované podfinancovanie a neadekvátne odmeňovanie práce ambulantného lekára. Preto aj viacero, najmä všeobecných lekárov, odchádza po skončení štúdia pracovať do zahraničia alebo zostávajú pracovať v nemocniciach. Ponuka VšZP na úpravu zmlúv nereflektujte ani fakt, že VšZP mala tento rok zisk 35 miliónov € a vo svojom deklarovanom a medializovanom vyhlásení VšZP odhaduje na konci roka 2018 zisk na úrovni približne 70 miliónov EUR.

ZAP trvá na tom, aby úprava zmluvných a cenových podmienok VšZP bola minimálne na úrovni dorovnania súčasného kontraktu medzi ZAP a referenčnou súkromnou zdravotnou poisťovňou – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len ,,Dôvera ZP). Sme presvedčení, že VšZP, ktorá hospodári s najväčším finančným objemom prostriedkov z verejného zdravotného poistenia a jej primárnym cieľom nie je vytváranie zisku, musí disponovať dostatočnými prostriedkami na minimálne dorovnanie ponuky referenčnej zdravotnej poisťovne v prospech ambulantného sektora. Je totiž zrejmé, že referenčná zdravotná poisťovňa, ktorá je súkromnou zdravotnou poisťovňou, nemôže zo svojej podstaty ponúknuť pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti taký kontrakt, ktorý by pre ňu znamenal stratu.

 

Prečo sa ZAP a VšZP zatiaľ nedohodli na zmluvných a cenových podmienkach?

V segmente špecializovanej zdravotnej starostlivosti hradí Dôvera ZP od 1. júla 2018 členom ZAP všetky uznané zdravotné výkony v plnej zvýšenej cene bodu. Táto cena bodu v Dôvera ZP je cca o 4 až 15 % vyššia ako súčasná cena ambulantného bodu vo VšZP, a to aj v prípade, ak zohľadníme ponúkané ďalšie zvýhodnenia zo strany VšZP v rámci tzv. individuálne pripočítateľných položiek. Rozdiel v úhradách VšZP a Dôvera ZP je značný. VšZP síce prezentovala aj pre špecialistov tzv. bezlimitné prostredie, avšak len do konca roku 2018 a bez zvýšenia ceny ambulantného bodu.

Pediatri v ZAP považujú návrh VšZP za nedostatočný. Zvýšenie platieb oproti roku 2017 je do 8%, pritom do septembra 2019 nemá byť žiadna ďalšia cenová úprava.  Náklady ambulancií však neustále rastú, oprávnené sú aj nároky na zvyšovanie miezd lekárov ale i zdravotných sestier. Primárni peditari preto žiadajú stanovenie jednoduchých pravidiel ohodnotenia, ktoré bude motivujúce ku kvalite a skutočnej efektívnosti bez kompromisov pri starostlivosti o zdravie detí a dorastu. Navýšenie platieb by malo reálne pokryť náklady ambulancií a vytvoriť tak priaznivé podmienky na to, aby do segmentu prichádzali aj mladí lekári. Segment všeobecnej starostlivosti o deti a dorast dlhodobo trpí nedostatkom primeraných finančných zdrojov a najmä úbytkom ľudských zdrojov.

V súčasnej situácii, keď viac ako polovica primárnych pediatrov dosahuje vek 60 a viac rokov, a zároveň štátna poisťovňa VšZP predpokladá zisk za rok 2018 v desiatkach miliónov eur, je hazardom nedofinancovať ambulantnú sféru, nezabrániť rapídnemu poklesu počtov primárnych pediatrov a neúnosnému zaťaženiu tých, ktorí zostávajú pracovať.

Návrh VšZP pre všeobecných lekárov pre dospelých počíta s navýšením kapitácie iba o 5,44 %, aj to formou iba tzv. individuálnej dodatkovej kapitácie (o 0,17 € na hlavu) a v bodovaných výkonoch nad rámec kapitácie je ich ponuka nižšia oproti Dôvere o cca 200 € mesačne na vzorovú ambulanciu 1800 poistencov. Preto žiadajú navýšenie  kapitačných úhrad minimálne na úrovni kontraktu s Dôvera ZP, teda navýšenie o 11,5 %. VšZP dnes v segmente poistencov nad 55 rokov ponúka kapitačné platby o 0,50 € menšie než ako poisťovňa Dôvera, pričom poisťovňa VšZP na týchto finančne náročnejších poistencov dostáva peniaze navyše z prerozdelenia zdrojov od ostatných dvoch poisťovní.

Absolvované krajské stretnutia s ambulantnými lekármi po celom Slovensku nás opakovane uistili, že situácia je v mnohých oblastiach už veľmi vážna a mnohí ambulantní lekári sú nielen nespokojní, ale i značne znepokojení a doslova pobúrení. A myslíme si, že skutočne oprávnene. Nie je predsa možné donekonečna ignorovať ekonomicky oprávnené požiadavky ambulantného sektora.

Veríme, že aj najväčšia štátna zdravotná poisťovňa zoberie alarmujúci stav ambulantného sektora s plnou vážnosťou na vedomie a bude sa usilovať riešiť kritický stav financovania ambulantného sektora na Slovensku.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok