Vyhlásenie núdzového stavu pre ambulancie – správu budeme priebežne aktualizovať

 

Vážení poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti! 

Dovoľujeme si Vás informovať, že núdzový stav, ktorý bol od 16.3.2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásený pre štátne nemocnice a od 19.3.2020 pre ďalšie subjekty, pôsobiace v zdravotníctve, bude od soboty 18.4.2020 platiť aj pre ambulantných poskytovateľov, všeobecných i špecialistov. Vyplýva to z návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 16.04.2020 rozhodla o rozšírení pracovnej povinnosti na zamestnancom držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie.

Uvedené znamená, že zamestnancom držiteľov povolenia na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a držiteľov povolenia na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie môže byť príslušným okresným úradom doručený písomný príkaz na plnenie pracovnej povinnosti na konkrétnom mieste a v určenom rozsahu v prospech subjektu hospodárskej mobilizácie (napr. nemocnica).

Osoba, ktorej je doručený vydaný písomný príkaz na vykonanie pracovnej povinnosti, je povinná si ho prevziať od osoby poverenej doručením písomného príkazu, inak je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu.

Pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť (okrem iných fyzických osôb) :

  • zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek
  • tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
  • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
  • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
  • fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie

Dôvod oslobodenia od pracovnej povinnosti z dôvodu telesnej alebo duševnej nespôsobilosti je potrebné preukázať úradným potvrdením lekára alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu.

Nesplnenie uloženej pracovnej povinnosti je trestným činom a zároveň dôvodom na zrušenie registrácie v registri lekárov s možnosťou obnovenia registrácie až po dvoch rokoch od zrušenia.

Na výkon práce počas pracovnej povinnosti a na poskytovanie mzdy sa vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce s výnimkou ustanovení o maximálnej dĺžke pracovného času a ustanovení o dovolenke.  Mzdu poskytuje subjekt hospodárskej mobilizácie, v prospech ktorého bola pracovná povinnosť uložená. Výška mzdy nie je explicitne určená, ale vo všeobecnosti má zodpovedať mzde porovnateľného zamestnanca.

Bližšie informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z núdzového stavu pre poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zavedením núdzového stavu, vrátane manažmentu práce lekárov a spôsobu ich odmeňovania budeme priebežne v najbližších hodinách a dňoch aktualizovať.

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu na ambulancie nájdete TU

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok