Informácia

o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby

Prevádzkovateľ

Obchodné meno: Zväz ambulantných poskytovateľov
Sídlo: Dobšinského 12, 811 05 Bratislava
IČO: 45 746 630
Tel: 0948 734 010
Email: zap@zapsk.sk

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na účely vedenia zoznamu členov Zväzu ambulantných poskytovateľov, komunikácie s členmi a vedenia daňovej evidencie a účtovníctva. Údaje sa spracúvajú v rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO, meno, priezvisko, email, telefónne číslo.

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej. Právnym základom spracúvania je ustanovenie:

  • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – vedenie zoznamu členov, komunikácia s členmi.
  • čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; v spojitosti so zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve – vedenie daňovej evidencie a účtovníctva.

Okruhy príjemcov spracúvaných osobných údajov:

  • SPOLEKO, s.r.o. – externá účtovná firma
  • Ecomail – zasielanie newslettrov

Doba uchovávania osobných údajov:

Maximálne 10 rokov nasledujúcich po roku od získania osobných údajov, ak sú osobné údaje súčasťou účtovných dokladov. Ostatné údaje dňom zániku členstva alebo dňom ukončenia dohody o plnomocenstve.

Prenos do tretej krajiny: Neuskutočňuje sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Neuskutočňuje sa.

Možné následky neposkytnutia osobných údajov: Odmietnutie prijatie za člena zväzu, nemožnosť zastupovania pred zdravotnými poisťovňami.

Práva dotknutej osoby:

  • na prístup k osobným údajom,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov
  • na obmedzenie spracúvania týchto údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť údajov.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s GDPR, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok