Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Členstvo v ZAP

Členom Zväzu ambulantných poskytovateľov sa môže stať právnická osoba, ktorá je poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti a má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou pôsobiacou v SR. V prípade záujmu o členstvo je potrebné vypísať Dohodu o plnomocenstve pre právnickú osobu v piatich vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Zväz ambulantných poskytovateľov Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.

Dohoda o plnej moci právnická osoba
Všeobecné zmluvné podmienky dohody o plnomocenstve

Zväz ambulantných poskytovateľov na základe dohody o plnomocenstve zastupuje pred zdravotnými poisťovňami aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ambulantné zdravotné zariadenie v postavení fyzickej osoby. Podmienkou je, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aspoň s jednou zdravotnou poisťovňou pôsobiacou v SR. V prípade záujmu o zastupovanie Zväzom ambulantných poskytovateľov pred zdravotnými poisťovňami je potrebné vypísať Dohodu o plnomocenstve pre fyzickú osobu v piatich vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Zväz ambulantných poskytovateľov Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.

Dohoda o plnej moci fyzická osoba
Všeobecné zmluvné podmienky dohody o plnomocenstve

 

Členský príspevok členov ZAP je splatný do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

Suma: 250 – pre rok 2022

 

Platobné údaje :

IBAN : SK76 0200 0000 0035 2788 6251

Variabilný symbol : Vaše IČO

Špecifický symbol : rok, za ktorý členský príspevok platíte (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 alebo 2022)

 

Výška členských príspevkov za predchádzajúce roky:

Suma: 250 – pre rok 2021

Suma: 85 – pre rok 2020

Suma: 65 € – pre rok 2019

Suma: 55 € – pre roky 2016, 2017, 2018