členstvo

Členom Zväzu ambulantných poskytovateľov sa môže stať poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti. V prípade záujmu o členstvo je potrebné vypísať Dohodu o plnomocenstve v piatich vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Zväz ambulantných poskytovateľov, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Aké služby poskytujeme pre členov Zväzu ambulantných poskytovateľov:

 • zastupujeme svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a to rokovaniami:
 1. o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 2. o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti,
 3. o podmienkach revíznej činnosti,
 4. pri riešení podnetov a sťažností,
 5. pri individuálnom dohodovacom konaní,
 6. pri riešení ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami
 • v prípade potreby zastupujeme svojich členov vo vzťahoch so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami atď.
 • členstvom v ZAP-e získate aj rôzne iné benefity ako napríklad právne poradenstvo v súvislosti v činnosťou Vašej ambulancie,
 • členovia majú taktiež nepretržitý prístup ku vždy aktuálnym informáciám z oblasti zdravotníctva ale aj napríklad zákonných povinností, ktoré je potrebné splniť ako s.r.o.,
 • ponúkame pre členov viaceré benefity,
 • sme členmi rôznych pracovných skupín Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR atď.,
 • zároveň sme členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), kde máme možnosť pripomienkovať návrhy zákonov,

Zväz ambulantných poskytovateľov na základe dohody o plnomocenstve zastupuje pred zdravotnými poisťovňami aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú ambulantné zdravotné zariadenie v postavení fyzickej osoby. V prípade záujmu o zastupovanie Zväzom ambulantných poskytovateľov pred zdravotnými poisťovňami je potrebné vypísať Dohodu o plnomocenstve pre fyzickú osobu v piatich vyhotoveniach a doručiť ju na adresu Zväz ambulantných poskytovateľov Dobšinského 12, 811 05 Bratislava.

Členský príspevok

je splatný do 28. februára príslušného kalendárneho roka.
250 ročne / pre rok 2024
 • IBAN : SK76 0200 0000 0035 2788 6251
 • Variabilný symbol : Vaše IČO
 • Špecifický symbol : rok, za ktorý členský príspevok platíte
2024

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok