ZAP

Zväz
ambulantných
poskytovateľov

_
KTO
SME?

Zväz združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom presadzovania oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ambulantných poskytovateľov s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ambulantnom sektore zdravotníctva SR.

Zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a to rokovaniami – o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o podmienkach revíznej činnosti, postupoch, riešení podnetov a sťažností, pri individuálnom dohodovacom konaní a pri riešení ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.

Okrem toho zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi verejnej správy.

JEDNOTA – SILA – ÚSPECH

_
PREČO
SME
VZNIKLI?

Zakladateľom Zväzu ambulantných poskytovateľov – ZAP – je Slovenská lekárska komora, ktorá má zo zákona množstvo legislatívnych povinností. Zastupovanie ambulantných lekárov bola len jedna časť jej činností a túto realizovala len na základe osobitného splnomocnenia, a nie z titulu členstva v SLK.

Vzhľadom na stále sa zhoršujúce podmienky a vážne problémy ambulantných lekárov sa ukázalo, že touto problematikou sa musí zaberať širší kolektív ako jedinou činnosťou. Prvými členmi ZAP sa stali lekári, ktorí dali v minulosti mandát SLK na zastupovanie v rokovaní s poisťovňami. Súčasne sa založením ZAP otvorili dvere aj pre tých ambulantných lekárov, ktorých doteraz nikto nezastupoval ako aj pre tých, ktorých zastupovali iné subjekty a nie sú s ich spôsobom zastupovania spokojní.

Nemyslíme si, že do ZAP vstúpia všetci ambulantní lekári na Slovensku. Veríme však, že vstúpia tí, ktorým nie je ľahostajný spôsob, ako s nimi zaobchádzajú zdravotné poisťovne, vládne inštitúcie i parlament.
Tí, ktorí si uvedomujú nesmierny význam svojej práce.
Tí ktorí vedia, že žiadna poisťovňa, žiadna vláda, žiadni poslanci ani ministri ešte nevyliečili žiadneho pacienta, a teda ich nemôžu nahradiť.
Tí, za ktorými stoja desaťtisíce vyliečených pacientov.
Tí, ktorí vedia, že aj s minimom prostriedkov dokážu zachraňovať životy a zdravie.
A sme pevne presvedčení, že takýchto lekárov je u nás väčšina.

NAŠE CIELE

1 _

dosiahnuť reálne ceny výkonov, ktoré uhrádzajú zdravotné poisťovne ambulantným lekárom za poskytovanú zdravotnú starostlivosť

2 _

ukončiť diskreditačnú kampaň vedenú voči zdravotníckym pracovníkom a zvlášť voči lekárom

3 _

dosiahnuť, aby sa lekárskemu povolaniu vrátilo spoločenské postavenie, ktoré si, vzhľadom na charakter svojej činnosti, oprávnene zaslúži

4 _

dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v systéme zdravotnej starostlivosti

5 _

opakovane upozorňovať všetkých občanov, že zdravotná starostlivosť je síce poskytovaná bezplatne, ale rozhodne nie zadarmo

6 _

že sa na fungovanie zdravotníctva skladajú všetci pracujúci občania formou daní a odvodov do zdravotných poisťovní

7 _

dosiahnuť  prehĺbenie dôvery vo vzťahu pacient – lekár

8 _

dosiahnuť, aby sa problematikou zdravotníctva začali politici a vláda SR vážne zaoberať aj mimo predvolebnej kampane

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok