Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

O nás

Zväz ambulantných poskytovateľov – ZAP

„ JEDNOTA – SILA – ÚSPECH“

Kto sme?

Zväz združuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti za účelom presadzovania oprávnených spoločenských, ekonomických, zamestnávateľských a odborných záujmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ambulantných poskytovateľov s ktorými má zdravotná poisťovňa uzatvorenú zmluvu poskytujúcich zdravotnú starostlivosť hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v ambulantnom sektore zdravotníctva SR.

Zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a to rokovaniami – o podmienkach zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, o cenách a úhradách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o podmienkach revíznej činnosti, postupoch, riešení podnetov a sťažností, pri individuálnom dohodovacom konaní a pri riešení ďalších otázok vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov so zdravotnými poisťovňami.

Okrem toho zväz zastupuje svojich členov vo vzťahoch so Sociálnou poisťovňou, Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, komerčnými poisťovňami a v prípade potreby aj vo vzťahoch s ďalšími orgánmi verejnej správy.

 

Prečo sme vznikli?

Zakladateľom Zväzu ambulantných poskytovateľov – ZAP – je Slovenská lekárska komora, ktorá má zo zákona množstvo legislatívnych povinností. Zastupovanie ambulantných lekárov bola len jedna časť jej činností a túto realizovala len na základe osobitného splnomocnenia, a nie z titulu členstva v SLK.

Vzhľadom na stále sa zhoršujúce podmienky a vážne problémy ambulantných lekárov sa ukázalo, že touto problematikou sa musí zaberať širší kolektív ako jedinou činnosťou. Prvými členmi ZAP sa stali lekári, ktorí dali v minulosti mandát SLK na zastupovanie v rokovaní s poisťovňami. Súčasne sa založením ZAP otvorili dvere aj pre tých ambulantných lekárov, ktorých doteraz nikto nezastupoval ako aj pre tých, ktorých zastupovali iné subjekty a nie sú s ich spôsobom zastupovania spokojní.

Nemyslíme si, že do ZAP vstúpia všetci ambulantní lekári na Slovensku. Veríme však, že vstúpia tí, ktorým nie je ľahostajný spôsob, ako s nimi zaobchádzajú zdravotné poisťovne, vládne inštitúcie i parlament.
Tí, ktorí si uvedomujú nesmierny význam svojej práce.
Tí ktorí vedia, že žiadna poisťovňa, žiadna vláda, žiadni poslanci ani ministri ešte nevyliečili žiadneho pacienta, a teda ich nemôžu nahradiť.
Tí, za ktorými stoja desaťtisíce vyliečených pacientov.
Tí, ktorí vedia, že aj s minimom prostriedkov dokážu zachraňovať životy a zdravie.
A sme pevne presvedčení, že takýchto lekárov je u nás väčšina.

 

NAŠE CIELE:

1. dosiahnuť reálne ceny výkonov, ktoré uhrádzajú zdravotné poisťovne ambulantným lekárom za poskytovanú zdravotnú starostlivosť
2. ukončiť diskreditačnú kampaň vedenú voči zdravotníckym pracovníkom a zvlášť voči lekárom
3. dosiahnuť, aby sa lekárskemu povolaniu vrátilo spoločenské postavenie, ktoré si, vzhľadom na charakter svojej činnosti, oprávnene zaslúži
4. dosiahnuť spravodlivosť a transparentnosť v systéme zdravotnej starostlivosti
5. opakovane upozorňovať všetkých občanov, že zdravotná starostlivosť je síce poskytovaná bezplatne, ale rozhodne nie zadarmo
6. že sa na fungovanie zdravotníctva skladajú všetci pracujúci občania formou daní a odvodov do zdravotných poisťovní
7. dosiahnuť  prehĺbenie dôvery vo vzťahu pacient – lekár
8. dosiahnuť, aby sa problematikou zdravotníctva začali politici a vláda SR vážne zaoberať aj mimo predvolebnej kampane