Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 

Od 01.11.2018 musia všetky novozaložené obchodné spoločnosti a družstvá pri prvozápise do neverejnej časti obchodného registra zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod (údaje nebudú zverejnené na www.orsr.sk). Spoločnosti a družstvá, ktoré vznikli pred 01.11.2018, majú povinnosť zapísať končeného užívateľa výhod do 31.12.2019. Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje aj na neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a nadácie, ktoré zapisujú údaje o konečných užívateľoch výhod do príslušných registrov.

Konečným užívateľom výhod právnickej osoby je fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa uvedené kritériá (napr. z dôvodu, že spoločníkom spoločnosti je len právnická osoba), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu – štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Samotný zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra nie je spoplatnený súdny poplatkom a vykonáva sa prostredníctvom osobitného formulára.

Pozor! Nemýliť si zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra so zápisom spoločnosti do registra partnerov verejného sektora, resp. zápisom konečného užívateľa výhod v registri partnerov verejného sektora. Ide o dva rozličné inštitúty. Naďalej platí, že do registra partnerov verejného sektora sa v prípade poskytovateľov zdravotnej starostlivosti vo všeobecnosti zapisujú len tí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých príjem od zdravotných poisťovní prevyšuje sumu 100.000 €, ak ide o jednorazové plnenie, alebo v úhrne prevyšujúcom sumu 250.000 € v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie (samozrejme, že povinnosť poskytovateľom zdravotnej starostlivosti môže vzniknúť aj z iného zákonného dôvodu).

POSTUP, ako zapísať konečného užívateľa výhod, nájdete po kliknutí na tento text.

 

 

Pridať komentár