Ciele ZAP pre rok 2019

ZAP

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí ZAP-áci!

 

Touto cestou by sme Vás radi informovali a oboznámili s hlavnými cieľmi ZAP-u, ktoré máme záujem v tomto roku vo Vašom mene iniciatívne presadzovať, obhajovať a premietnuť ich do praxe. Zásadným cieľom ZAP-u pre rok 2019 bude predovšetkým stabilizácia dosiahnutých úspechov. Najdôležitejšie je pokračovať vo vybudovanej pozícii rešpektovaného partnera nielen pre  zdravotné poisťovne, ale aj pre verejný a politický sektor.

Spolu s Vami sa chceme aktívne spolupodieľať na tvorbe prehľadného znenia zmlúv medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zdravotnými poisťovňami. Dlhodobo preto nielenže s touto požiadavkou apelujeme na zdravotné poisťovne, ale máme záujem i aktívne spolupracovať a dosiahnuť to, aby naše zmluvy s poisťovňami boli jednoducho čitateľné, jasné a zrozumiteľné pre nás všetkých.

Prioritnými cieľmi ZAP vo všetkých segmentoch v najbližšom období je najmä:

 • priblíženie sa príjmov ambulancie k celkovým nákladom poskytovateľa vynaložených na jej prevádzkovanie a spolupodieľanie sa na riešení problematiky chýbajúcich ľudských zdrojov – lekári a sestry, nakoľko bez pokrytia reálnych nákladov starostlivosti a zamerania sa na rozvoj ľudských zdrojov nie je možné zlepšenie dnes skutočne už kritickej situácie v ambulantnom segmente slovenského zdravotníctva
 • zvýšenie úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre EÚ poistencov na úroveň úhrad za poistencov SR, resp. na úroveň ceny preventívneho bodu
 • zvýšenie úhrad za preventívne prehliadky (minimálne na cenu bodu v Dôvere)

V segmente ŠAS budeme presadzovať a zameriavať sa najmä na:

 • vytvorení podmienok kontinuálnej udržateľnosti fungovania bezlimitného prostredia,
 • odstránenie IPP , ktoré chceme nahradiť zvýšením ceny výkonov  60, 62 a 63
 • vytvorenie pracovných skupín pre jednotlivé odbornosti
 • preplácanie ŠZM resp zvýšenie ceny výkonov kde je nutné používať jednorázový materiál
 • zmena hodnotiacich koeficientov, parametrov,
 • zvýšenie ceny nielen ambulantných, ale i svalzových výkonov
 • rokovania o uznávaní kombinácie výkonov v jednotlivých špecializáciách

V segmente VLD máme záujem najmä:

 • presadzovať navýšenie kapitácie
 • konzultovať so širokou odbornou verejnosťou zástupcov VLD, ktorý úhradový model považujú za najvýhodnejší na základe vyhodnotenia ich subjektívnych skúseností s používaním a vykazovaním, či už na základe tzv. kapitačno-výkonového kontraktu alebo tzv. Liptákovho modelu – náklady na pacienta, a to za obdobie 2. polroka 2018. Preto prosíme všetkých VLD, aby sa k tejto otázke aktívne vyjadrili.

V segmente VLDD máme záujem zaoberať sa najmä problematikou:

 • analýzy novej zmluvy s Dôverou po polroku jej platnosti a otvorenie rokovaní o jej úpravách na základe skúseností tak, ako bolo dohodnuté s vedením poisťovne Dôvera – najmä vo vzťahu k spôsobu a forme úpravy koridorov
 • presadiť nové kontrakty s VŠZP a Union ZP s cieľom prehľadne a presne definovať platby za prácu lekára, tak, aby cena práce lekára bola zrozumiteľná lekárom i verejnosti
 • presadzovať navýšenie platieb formou zvýšenia kapitácie celoplošne ako aj zohľadňujúc funkčné, geografické a sociálne parametre
 • pripravujeme vytvorenie pracovnej skupiny primárnych pediatrov ZAP, ktorá sa bude podieľať na príprave stratégie pre segment VLDD, preto všetci kolegovia, ochotní venovať svoje úsilie a čas, sú vítaní

V segmente gynekológie budeme požadovať:

 • zvýšenie ceny základnej kapitácie vo VšZP
 • zvýšenie ceny svalzových výkonov (USG)
 • oddelene sledovať svalzové výkony, ktoré sú indikované a ovplyvniteľné lekárom od tých svalzových výkonov, ktoré lekár musí indikovať napr. v rámci prevencie, tehotenstva a pod., pričom lekár bude hodnotený len na základe ním ovplyvniteľných a indikovaných svalzových výkonov

Činnosť ZAP smerom navonok

 • Maximalizovať úsilie o spoluprácu s odbornými spoločnosťami a inými stavovskými organizáciami s cieľom spoločného postupu v systémových krokoch pre záchranu ambulantného sektoru.
 • Komunikovať svoje požiadavky s cieľom získať podporu kolegov mimo ZAP ako aj lekárov mimo ambulantného sektora.
 • Využiť všetky spôsoby mediálnej komunikácie s cieľom zrozumiteľne sprostredkovať širokej verejnosti princípy fungovania ambulantného sektora a jeho oceňovania z verejných zdrojov.
 • Vysvetľovať zásadný paradox definície poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ako podnikateľských subjektov so všetkými povinnosťami, pritom prísne a rozsiahlo regulovaných rôznymi štátnymi inštitúciami.
 • Poukazovať na princíp platby za zdravotnú starostlivosť, ktorá by mala byť na základe zmluvy poskytovateľa s pacientom, a nie zmluvou medzi poskytovateľom a poisťovňou. Konkrétne komunikovať výšku platieb za zdravotné výkony, aby verejnosť sama zhodnotila ocenenie práce lekárov a nakladanie s prostriedkami určenými pre verejné zdravotníctvo.
 • Začať opätovnú korektnú diskusiu o spoluúčasti pacientov na platbe za zdravotnú starostlivosť, ktorá je samozrejmosťou takmer vo všetkých vyspelých krajinách

 

ZAP je tu pre Vás. Všetky Vaše podnety, návrhy a požiadavky nám prosím zasielajte emailom na adresu: sekretariat@zapsk.sk. Sme pripravení naďalej hájiť Vaše/naše oprávnené požiadavky tak, aby práca na našich ambulanciách bola pre nás i našich pacientov potešením, radosťou a zadosťučinením z nášho poslania.

 

Ďakujeme za Vašu/našu podporu a spoluprácu.

 

Správna rada ZAP

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok