Jedna organizácia alebo jednotný postup?

Jedna organizácia alebo jednotný postup?

 

Porovnajme si dva svety:

Prvý je svet zdravotných poisťovní.

V posledných rokoch je v ňom badateľný čoraz väčší súlad. Za účelom dosiahnutia spoločného cieľa – zisku – zdravotné poisťovne začali oveľa výraznejšie spolupracovať. Prijímané regulačné opatrenia voči poskytovateľom, ktoré majú čím ďalej tým častejšie výrazne spoločné črty, vykonávané kontroly, ktoré vzbudzujú dojem, že sú koordinované, rokovania s poskytovateľmi, v ktorých sa poisťovne striedajú v úlohe dobrého a zlého policajta, spoločný tlak na zavedenie ďalších a ďalších povinností pre poskytovateľov bez akejkoľvek úpravy zmluvných finančných objemov, zavádzanie likvidačných pokút do zmluvných vzťahov, to sú iba niektoré vybraté charakteristiky tejto spolupráce.

Pritom ani jedna z poisťovní sa ani len okrajovo nezaoberá myšlienkou, že by pre spoločný postup k dosiahnutiu ich cieľa bolo potrebné vytvoriť jednu poisťovňu. Vedia, že ak by niekto s takouto myšlienkou prišiel, jej realizácia, či boj proti nej by im zobral veľkú časť ich energie, ktorú dnes využívajú na koncentrovaný spoločný postup na dosiahnutie svojho cieľa, v ktorom akékoľvek záujmy poskytovateľov nemajú miesto. Nakoniec im to potvrdila aj prax, keď sa v nedávnej minulosti vážne uvažovalo o vzniku jednej poisťovne.

 

Druhý je svet  poskytovateľov neštátnej zdravotnej starostlivosti.

 

Sústredím sa na neštátnych poskytovateľov, pretože tí štátni sú chránení štátom, a aj keď sa to nedeje dennodenne, ak ide do tuhého, je štát dosť silný, aby dokázal prijať opatrenia na elimináciu nadmerného tlaku zdravotných poisťovní a nájsť finančné prostriedky na zaplátanie dier často spôsobených nehospodárnosťou. O takom šťastí môžu neštátni poskytovatelia iba snívať.

A tak zostáva pre neštátnych poskytovateľov iba možnosť spolupráce na obhájenie si svojich oprávnených záujmov. Naše ciele sú spoločné, potrebujeme dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme mohli v súlade s dnešných vývojom medicíny a medicínskych technológií poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť a súčasne dokázali zabezpečiť reprodukciu síl zdravotníckych pracovníkov v neštátnom  sektore. Samozrejme, tento cieľ je v príkrom rozpore so záujmom zdravotných poisťovní, pretože z ich pohľadu znamená každé euro zaplatené za zdravotnú starostlivosť o jedno euro nižší zisk.

Na obhájenie svojich záujmov nepotrebujeme nič iné, iba poučiť sa z postupu zdravotných poisťovní – všetci, ktorí bojujú za záujmy neštátnych poskytovateľov musia postupovať spoločne pri rokovaniach s poisťovňami, pri obrane našich kolegov pred likvidačnými sankciami, pred ukladaním povinností, ktoré nám stále vo väčšej miere odčerpávajú čas a už i tak obmedzené finančné zdroje, pred tlakom, ktorý nás všetkých znechucuje a berie nám radosť z vykonávania nášho povolania.

Rovnako by sme sa mali poučiť a prestať mrhať energiou na to, ako a kedy bude vytvorený spoločný zväz, ktorý bude hájiť záujmy neštátnych poskytovateľov. Áno bolo by to krásne, ale je to skutočne naša priorita? Aj takomto zväze budú existovať názorové rozdiely a najpodstatnejšie je naučiť sa ich zladiť a pochopiť čo nás všetkých spája. A to je možné ihneď, ak keď je dnes zväzov viac.

Zdravotným poisťovniam sa to zjavne podarilo, napriek tomu, že ich názory sú už z povahy ich vlastníkov často protichodné. Pochopili, čo je ich priorita. Pochopili, kde treba sústrediť svoju energiu. Pochopili, že všetko ostatné je sekundárne.

A my dnes sami na sebe cítime výsledok tejto koncentrácie. Dýcha sa nám stále ťažšie. Dôjde nám všetkým konečne čo je naša priorita? Alebo to všetci pochopíme až vtedy, keď už žiadni malí a strední neštátni poskytovatelia nebudú existovať?

 

Za Predstavenstvo ZAP  – MUDr. Edita Hlavačková, predsedníčka Predstavenstva

23 thoughts on “Jedna organizácia alebo jednotný postup?

 1. MUDr. Hlavačková píše:
  „A tak zostáva pre neštátnych poskytovateľov iba možnosť spolupráce na obhájenie si svojich oprávnených záujmov. Naše ciele sú spoločné, potrebujeme dostatok finančných prostriedkov na to, aby sme mohli v súlade s dnešných vývojom medicíny a medicínskych technológií poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť a súčasne dokázali zabezpečiť reprodukciu síl zdravotníckych pracovníkov v neštátnom sektore. Samozrejme, tento cieľ je v príkrom rozpore so záujmom zdravotných poisťovní, pretože z ich pohľadu znamená každé euro zaplatené za zdravotnú starostlivosť o jedno euro nižší zisk.“

  Snáď netreba popredným funkcionárom ZAP-u hovoriť o tom, že sú diametrálne rozdiely medzi jednotlivými neštátnymi PZS. A tak sa dá o spoločných cieľoch len ťažko hovoriť. Ak sa bude vychádzať z tejto premisy spoločného záujmu neštátnych PZS, nemá to šancu na úspech. Sú naštátni PZS, ktorí sú už úplne niekde inde, ako PZS vo formáte „jeden lekár a jedna sestra“, ktorých je značné množstvo. A oni predovšetkým sú tým „ohrozeným druhom“. A ako na nich záleží PZS vyššieho levelu – aký majú záujem na ich prežití ? Odpoveď je snáď jasná ….

 2. K komentáru z médií – „je to zámer?“ je to zámer! – MUDr..Šoth je učenlivým žiakom MUDr. Pásztora a dohoda so Zdravitou je v NEDOHĽADNE! Jednania dohode a spoločnom postupe bude len
  imitovať a pod rozličnými zámienkami zdržovať. Roky to robil Dr.Pásztor
  teraz v tom pokračuje Dr.Šoth. Pacienti Dr. Šotha. sa od neho húfne
  odhlasujú, asi má iný zdroj príjmov. Bol som 10rokov v Zdravite viem o čom
  hovorím. Ak toto Zdraviťáci nevidia, tak mi jej ich ľúto. S
  pozdravom Rathouský

 3. Na FB stránke min. Tomáša Druckera je uverejnená informácia, že v rámci „jesenných“ legislatívnych zmien bude zákonom stanovená úhrada za : Výpis zo zdravotnej dokumentácie“ v cene 2 €. Doteraz vraj bolo 5-15 € a toto vraj nevyhovuje / nevie sa, komu …. / Chcem sa spýtať predstaviteľov ZAP-u na ich názor, nakoľko tento výkon robia iba VLD – tak predstaviteľov VLD. Neviem ako iní, no ja, ako VLD, si účtujem poplatok za výpis iba vtedy, ak ma oň žiada pacient s tým, že ho potrebuje pre iný SÚKROMNÝ právny subjekt / najčastejšie a v drvivej väčšine pre PZS/ – samozrejme v súlade s legislatívou a „lekárskym tajomstvom“. Teda nejde o výkon hradený Z a nejde teda o výkon, ktorý je v kapitácii. Myslím, že tak robia aj iní.
  Moja otázka znie: Prečo by mal štát /MZ SR/ regulovať poplatky medzi dvoma súkromnými podnikateľmi ? Teda medzi PZS a VLD ? Regulujú sa snáď aj v iných rezortoch poplatky medzi dvoma súkromnými podnikateľmi ? Ďakujem za odpoveď.

  1. Nuž tento minister, z hľadiska riadenia rezortu, na mňa pôsobí zvlášť nekompetentne. Všimol som si to už keď chodil po Slovensku a diskutoval o LSPP a tzv. Doplnkových ambulantných hodinách. Tento návrh to iba potvrdzuje. Podľa kalkulátora ekonomicky oprávnených nákladov starostlivosti má jedna minúta práce ambulancie hodnotu 1€. Ak teda vyhotovujeme výpisy zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta pre tretie strany, teda nie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, tak nám na to minister Drucker dáva 2 minúty. V tom sa logika nájsť nedá. Takže ja do takého výpisu viem za dve minúty vtesnať tak maximálne stále diagnózy, nie je závislý a jeho stav je stabilizovaný. Pečiatka, podpis a dovidenia. Ak budú chcieť čosi rozsiahlejšie tak v prípade 1. a 2. kategórie im asi napíšem rovno posudok o spôsobilosti pre danú prácu, namiesto výpisu a vyúčtujem pacientovi 10€ za potvrdenie o spôsobilosti pre danú prácu pre zamestnávateľa. Neexistuje rozumný dôvod prehliadania pracovníkov 1. a 2. kategórií v PZS a teda ani zmysel písania výpisov v takýchto prípadoch. No a pacientov vo vyšších kategóriách rizika nemám. Pri tomto ministrovi je treba stále viac improvizovať a usilovať sa poskytovať svojim pacientom čo najlepšiu starostlivosť aj napriek narastajúcim legislatívnym prekážkam. A nenechať sa jednoducho znechutiť.
   My v ZAP sa teraz prednostne venujeme zmluvám so ZP a tiež sme mali zásadné pripomienky k novele zákona 576 k prehliadkam mŕtvych a budúci týždeň ideme na rozporové konanie.
   A prečo by mal štát regulovať ceny špecificky u podnikateľov lekárov verejného sektora v prospech majiteľov PZS to my tušíme. Hľadajme prepojenia medzi majiteľmi a úradníkmi a možno objavíme tú odpoveď.

   1. Keď už odhliadneme od znovuuberania cash-flow VLD – racionálne neoddôvodneného – pôsobí doslova deprimujúco, čím sa to zaoberajú vrcholoví predstavitelia toho štátu, ktorí sú zodpovední za zdravotnú starostlivosť o občanov …. Toto je problém, ktorý treba riešiť zákonnou normou ? Na toto majú čas a eneriu ? Aké sú ich priority ?

 4. Zaujal ma návhr a požiadavka ZAP – VLDD , aby mali výkon očkovania hradení vo výške 10 €/ očkovanie. No toto je presne to, čo spomína a kritizuje vo svojej knihe “ Choroba a liečba slovenského zdravotníctva“ Ing. Marcel Klimek a ktorú MUDr. Marán Kollár verejne vysoko vyzdvihol …. teda to, že „bodovník“ sa stal zdrapom papiera a tak jeden a ten istý výkon má inú cenu u „tety Anky“, či “ maséra Kostku“ … ako si kto „vyrokuje“ !? …. Návrh, aby mali VLDD výkon očkovania hradení násobne viac, ako VLD je práve z takýchto…. Pýtam sa, prečo ? Práve od ZAP-u by som očkávala snahu o narovnanie absurdít, ktoré tu za ostatné roky vznikali a nie takéto návrhy ….

  1. V ZAP VLD, VLDD, GYN, ŠAS postupujeme individuálne tak aby sme naplnili príjmy potrebné na prevádzku našich ambulancií. VLD, ktorí majú kapitáciu sa usilujú dosiahnuť naplnenie príjmov zvýšením kapitácie tak aby kapitácia pokrývala všetky fixné náklady ambulancií. Navyše je priestor pre výkony nad rámec kapitácie. Preto je naša základná požiadavka navýšenie kapitácie o 1€ + dodatková kapitácia počítaná podľa celkových nákladov na pacienta v systéme tak aby zohľadňovala aj úroveň manažmentu VLD (0-0,75€). Ďalej žiadame navýšenie domácich návštev na 20€, vyšetrenie CRP, zvýšenie ceny bodu nekapitovaného poistenca… Naše požiadavky sú známe, dali sme ich členskej základni včas k pripomienkovaniu. Pripomienku na zvýšenie úhrady očkovania nikto z členov nevzniesol. Takže treba sa na naše požiadavky pozerať nie v porovnávaní s VLDD oni si dávajú svoje požiadavky dokopy celkom samostatne, ale napríklad porovnávať naše požiadavky a požiadavky VLD v Zdravite alebo v ZVLD. Pokiaľ viem ZAP je jediná organizácia, ktorá vzniesla voči poisťovniam požiadavky za segment VLD a rokuje o nich.

 5. ZAP-VLDD má v požiadavkách: Uhrádzať vstupné vyšetrenie pri preberaní pacienta do starostlivosti. A možno s tým len a len súhlasiť. VLD v Časkej republike majú už roky tento výkon hradený nad rámec kapitácie ! Pýtam sa, prečo sa toto neobjavuje aj v požiadavkách ZAP-VLD ??? Je snáď preberanie do starostlivosti u VLD menej náročné alo u VLDD ? No skôr naopak. Koľko polymorbídnych a komplikovaných pacientov preberajú do starostlivosti VLDD ? Neodškriepiteľne – neporovnateľne menej, ako je tomu u VLD ! A vraj: ZAP = Jedna organizácia a jednotný postup…? Nie !!! Je to verná kópia ASL SR. A vďaka tomu sú VLD, tam, kde sú ….

  1. Jednotný postup znamená, že sa jednotlivé segmenty navzájom podporujú, ale požiadavky za jednotlivé segmenty si určujú zvolení zástupcovia za jednotlivé segmenty samostatne v spolupráci s členskou základňou. Nielen GYN ale aj VLDD majú iné požiadavky ako VLD, vyplýva to z rôznych úloh ktoré plníme v zdravotnom systéme. Preto aj spôsoby financovania sú rôzne, u VLD dávame najväčší dôraz na zvýšenie kapitácie na úroveň pokrytia všetkých fixných nákladov vrátane personálnych vo výške ako sú nastavené dnes v nemocniciach.

  2. Verná pokračovateľka, či kópia ASLSR je Zdravita. Trójsky kôň ZP. Takže buďte v hodnotení presná. ZAP zatiaľ neodškriepiteľne pre VLD predstavil atraktívne požiadavky. Dôležité je hlavne navýšenie kapitácie. Keby nás podporili lekári zo Zdravity tak by sme získali jasný ťah na bránku a začali by sme dávať góly za VLD.

   1. Pán doktor Lipták, to vážne ste kalkulovali s podporou Zdravity ? S Trójskym koňom ? Ako vyššie píšete, aj v ZAP-e si kope každý sám za seba. V čom vlastne vidíte jednotu a v čom teda rozdiel medzi ASLSR-Zdravita a SLK-ZAP ? Ba, podľa toho, čo píšete vyššie, už i tá Zdravita je konzistentnejšia, vychádza aspoň z jednej filozofie. Nechcem kritizovať, lebo nie je ani čo… S touto novou filozofiou pre VLD som sa nemala možnosť dôkladnejšie nikde oboznámiť…. Som z toho skôr zmätená a smutná….

    P.S.: Môžete poradiť, kde sa s touto filozofiou fungovania VLD s nastavením ako „v nemocniciach“ môžem oboznámiť? Zatiaľ som nenašla medzi kolegami nikoho, kto by o tom niečo detailnejšie vedel.

    1. Samozrejme, kalkulujeme s podporou VLD v Zdravite, keď ide o spoločnú vec, z ktorej môžu mať prospech všetci, tak by sa mali všetci VLD zjednotiť.
     Keď máte pripomienky k našim požiadavkám treba ich poslať. Poznáte naše požiadavky? Môžete si ich pozrieť na http://www.vpl.sk/files/file/zmluvy/2017/poziadavkyVLDk9_7_2017_.pdf . V kľude si ich preštudujte a pripomienkujte. Budeme radi každej aktivite VLD, ktorá nás bude zjednocovať. Samozrejme tým, ktorí nás rozvracajú, tým nefandíme.

 6. Áno, beriem, správne Zdravita. I to, že navýšenie kapitácie je dôležité. No ak je ZAP jedna organizácia , ktorá zastáva jednotný postup, mala by mať spoločnú filozofiu pre PAS-ku. Aj VLD aj VLDD sme PAS-ka fungujúca v jednom a tom istom zdravotnom systéme. Nerozumiem, prečo predstavitelia jednej organizácie s jednotným postupom / a verila som, že aj filozofiou ! /, predkladajú také filozoficky zásadne odlišné návrhy. V požiadavkách VLDD je ako prvá uvedená požiadavka : 1. Zadefinovať exaktne obsah kapitačnej platby v zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v dohode s pacientom, a tým exaktne definovať základný nárok pacienta. No pri diskusii s Vami na “ starom fŕe SLK“ ste na túto požiadavku, o ktorej sme tam diskutovali napísali, že kapitácia nemá obsah, ale výšku, ktorá by mala pokrývať paušálne náklady. Niečo, čo ešte nikde nie je zadefinované ….. Ako môže jedna a tá istá organizácia mať pre dva odbory PAS-ky také diametrálne odlišné názory a požiadavky ….. Ja osobne tomuto jednoducho nerozumiem ….

  1. VLD a VLDD majú svoje špecifické odlišnosti. VLD sú atestovaní lekári v odbore primárnej starostlivosti. VLDD sú špecialisti pediatri, ktorí sú atestovaní pre prácu v nemocnici ale pracujú v teréne. My sme súčasť WONCA a preto nepotrebujeme zadefinovať obsah PZS nakoľko to už zadefinovala WONCA vo svojej rukoväti http://www.vpl.sk/files/file/vzdelavanie/Prinos%20vpl%20KIDD%20o.pdf . My už iba žiadame zaplatiť náklady poskytovania PZS a kapitačná platba je platba, ktorá má pokryť všetky fixné náklady starostlivosti vrátane personálnych a my žiadame aby boli na úrovni ako sú dnes v nemocniciach, čo žiada aj materiál WHO Workforce 2030 http://www.vpl.sk/files/file/uvodna/glob_strat_hrh_workforce2030_SLOV_lipp_ww.pdf
   Ak chcete veciam rozumieť, stačí si veci naštudovať.

    1. Nechcem hodnotiť a súdiť …. no moja susedka, VLDD má u mňa svojich najbližších a občas niečo riešime mimo kataru dýchacích ciest a čo sa týka všeobecnej kliniky …. no …. ale načo vôbec … Akceptujem Váš názor a budem sa zaujímať…

   1. Pán doktor Lipták, zdieľate tieto názory a filozofiu veci , na iné postavenie VLD a VLDD v PAS-ke a teda aj iný názor na to, či je podstaný obsah kapitácie alebo nie, aj s hlavnou odborníčkou pre všeobecné lekárstvo MUDr. Paluškovou / prezidentkou SVLS/ a so zástupcami VLD v Zdravite? Je to taká dôležitá a zásadná záležitosť, že by nevyhnutne nemala byť spoločnou filozofiou pre odbor VLD pre všetkých, ktorí sa prezentujú, ako zástupcovia /lídri/ VLD. Je tomu tak ?

    1. Uvedená kniha je dostupná pre všetkých. Ja zdieľam názory uvedené v tejto modernej učebnici Wonky (slovenské vydanie vyšlo v roku 2016) a v najnovších materiáloch WONCA a WHO. A to by mal každý VL ktorý sa pasuje do vedenia odboru. Náš odbor je celosvetový a my na Slovensku nemôžeme vymyslieť k známej teórii aj praxi už nič diametrálne odlišné. V takom prípade by to už bol nejaký iný odbor a nie VL. A my sme iba obyčajní všeobecní praktici, ktorí sú súčasťou celosvetového hnutia primárnej zdravotnej starostlivosti. Na svete je dnes viac ako 600 000 všeobecných praktikov združených vo Wonke. Takže máme sa o koho oprieť ale najviac sa tešíme domácim podporovateľom. Samozrejme nevidíme dôvod prečo by tím dr. Paluškovej a tím VLD v Zdravite a tím VLD v ZVLD nemali podporovať náš tím ZAP. SSVPL nás už podporuje. Bolo by to proti zdravému rozumu, keby to nemalo byť tak a VLD by sa nedokázali spojiť v záujme dosiahnutia úspechu PZS na Slovensku.

 7. Asi nikto by sa nepúšťal s Vami ľahkovážne do debaty … ani ja sa do tejto pozície nebudem „pasovať“. Dlhé roky sa zaoberáte všeobecným lekárstvom, jeho koncepciami …. ale… profesný život, každodenný život VLD na Slovensku je limitovaný a určovaný pravidlami a mantinelmi, ktoré mu dávajú a určujú MZ SR a zdravotné poisťovane… Podľa toho, čo píšte, by všetko, čo vzíde z dielne MZ SR a zdrav. poisťovní vo vzťahu k VLD, malo byť v súlade s názormi “ v učebnici WONCA“ … no je tomu tak ?

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok