Union ZP – podávanie žiadosti o zazmluvnenie prístrojového vybavenia

ZAP

 

Vážení členovia ZAP,

Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripravila pre Vás informačný newsletter súvisiaci s postupom pri podávaní žiadosti o zazmluvnenie výkonov spravidla nad rámec povinného mat.-technického vybavenia ambulancie, ktorý si Vám týmto dovoľujeme zaslať. Prosíme Vás o oboznámenie sa s predmetným materiálom, aby ste boli v prípade potreby zazmluvnenia nového prístrojového vybavenia vo Vašej ambulancii dostatočne informovaní o tom, ako treba postupovať, aby Vám boli výkony realizované na týchto prístrojoch čím skôr zo strany Union zdravotnej poisťovne, a.s. hradené.

Ďakujeme za spoluprácu.

Váš ZAP

 


Milí poskytovatelia,

radi s vami spolupracujeme a snažíme sa prinášať vylepšenia, ktoré by zjednodušili a urýchlili postupy pri podávaní rôznych žiadosti. Aktuálne sme pripravili informácie o tom, ako postupovať ak chcete rýchlo zazmluvniť vaše prístrojové vybavenie spravidla nad rámec povinného materiálno-technického vybavenia ambulancie (MTV), ktoré je určené výnosom MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.

Ako na to:

  • Vyplňte všetky údaje a pripojte potrebné prílohy k žiadosti (najmä doklad o oprávnení užívať daný pristroj – kúpna zmluva, nájomná zmluva, leasingová zmluva a pod., certifikát k prístroju, doklad o zaškolení a pod.)
  • Pozor, ak dostaneme nekompletnú žiadosť, budeme vás spätne kontaktovať, čo predĺži čas vybavenia vašej žiadosti
  • Prosíme vás, túto žiadosť zasielajte samostatne, nepripájajte ju k faktúram, dávkam a pod.
  • Žiadosť zašlite poštou na adresu Union zdravotná poisťovňa, a. s., Úsek nákupu zdravotnej starostlivosti, Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailom na e-mailovú adresu poskytovatel@union.sk

Po schválení vašej žiadosti sa zazmluvnené výkony uvedú v prílohe č. 3 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s názvom Zdravotnou poisťovňou schválené zdravotné výkony nad rámec materiálno-technického vybavenia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť základnej zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Po každom doplnení nového prístrojového výkonu sa príloha č. 3 aktualizuje na základe dodatku k zmluve. Dodatok s aktualizovanou prílohou č. 3 vám zašleme poštou. Momentom zazmluvnenia môžete daný výkon vykazovať v súlade so zmluvou.

V prípade CRP (4571a) nie je potrebné žiadať o jeho zazmluvnenie, tento výkon je pre poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti (odbornosti 008, 020) automaticky uhrádzaný a neuvádza sa v prílohe č. 3, hoci je to tiež prístrojový výkon.

Ďakujeme za úsilie, ktoré vynakladáte pri starostlivosti o našich poistencov.

Union zdravotná poisťovňa

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok