Návrh opatrení ZAP-u na REPROFILIZÁCIU zdravotníctva počas COVID-19

ZAP

 

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti! 

 

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) si Vám dovoľuje predstaviť návrh našich opatrení na reprofilizáciu zdravotníctva pred začatím riadeného premorovania populácie SR vírusom COVID-19:

 

Vzhľadom na očakávaný vysoký nárast infikovaných pacientov je nevyhnutná jednak reprofilizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa už čiastočne, ale nedostatočne deje, ako i reprofilizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa doposiaľ nezačala realizovať.

 

Reprofilizácia ambulantnej zdravotnej starostlivosti

1. Získanie kolektívnej imunity – je možné realizovať buď očkovaním, chaoticky alebo riadenou imunizáciou, teda premorovaním.

 • Riadené premorovanie: je plánované uvoľňovanie epidemiologických opatrení tak, aby počet infikovaných nepresiahol kapacitné možnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v danej krajine. Napriek tomu že matematické modely vedia dať veľmi cenné predpovede, žiadna z nich nie je taká presná, aby sa mohla považovať za istotu. Prax ukazuje, že v žiadnom matematickom modeli nie je možné podchytiť všetky riziká. To vedie k veľkej variabilite možných nakazených aj pri maximálnej opatrnosti. Preto je nevyhnutné pred začatím týchto krokov vytvorenie reprofilizácie ambulantného sektora.

 2. Čo je reprofilizácia ambulantého sektora?

 • Masívna informovanosť obyvateľstva, že od tohto času (už sa tak čiastočne deje) budú všetky ťažkosti a problémy pacientov riešené v prvom kroku tzv. „telemedicínou“.
 • Čo znamená „telemedicína“? Každý pacient pred príchodom k obvodnému lekárovi alebo k inému ambulantnému lekárovi, bude každého lekára kontaktovať najprv telefonicky. Lekár následne podľa definovaných kritérií epidemiológov a zostaveného okruhu základných otázok rozhodne, či je podozrenie, že je daný pacient COVID-19 pozitívny alebo COVID-19 negatívny s inými ťažkosťami.
 • Ak je pacient COVID-19 pozitívny – lekár na základe telefonátu s pacientom kontaktuje COVID-19 sanitku, ktorá príde pacientovi s podozrením na nákazu urobiť odbery alebo lekár rovno rozhodne o transporte osoby do nemocnice. Lekár rozhoduje o hospitalizácii prostredníctvom vyhodnotenia formulára – SCORE systém, ktorý vypracuje epidemiologická a klinická skupina. Na základe vypracovaného SCORE sa každému údaju o pacientovi priradí nejaká hodnota. Ak táto hodnota dosiahne určité číslo, bude pacient odoslaný na hospitalizáciu (napr. vek nad 65 rokov = 10 bodov,  nekontrolovaná cukrovka = 5 bodov, atď.)
 • Ak je pacient COVID-19 negatívny – obvodný lekár disponuje telefonickými číslami na kolegov z jednotlivých špecializácii a odporučí pacientovi kontaktovať telefonicky konkrétnu špecializovanú ambulanciu. Špecialista bude riešiť ťažkosti pacienta v prvom kroku telefonicky/telemedicínou (a ak je to potrebné vypísaním eReceptu) a ak si jeho stav vyžaduje návštevu ambulancie, určí pacientovi čas návštevy ambulancie tak, aby boli dodržané všetky epidemiologické opatrenia. Ak má špecialista podozrenie, že by pacient mohol byť COVID-19 pozitívny (čo sa pri rýchlom orientačnom rozhovore s obvodným lekárom nemusí vždy zistiť), špecialista konzultuje stav pacienta s tímom expertov všeobecných lekárov. Tím expertov všeobecných lekárov určuje krajský odborník pre všeobecné lekárstvo pre daný kraj.

Uvedeným návrhom reprofilizácie ambulantného sektora dôjde k odbremeneniu všeobecných lekárov pri najväčšom nápore pacientov a súčasne k možnému riešeniu všetkých stavov kontinuálne (pri tomto variante očakávanej reprofilizácie ambulantného sektora v súvislosti s COVID-19 požadoval ZAP úhrady od všetkých zdravotných poisťovní do 1. apríla 2020 vo výške 100% z priemerných mesačných úhrad roku 2019, bez povinnosti bodovania zdravotných výkonov ako pri bežnom chode ambulancie, nakoľko by išlo o zbytočnú administratívnu záťaž. V zmysle tohto návrhu financovania ambulancií ZAP nepožadoval pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti už žiadne ďalšie finančné kompenzácie od štátu, tak ako boli priznané ostatným podnikateľským subjektom počas pandémie COVID-19).

 

Reprofilizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa návrhu ZAP

Nemocnice disponujú a musia mať vyčlenené osobitné lôžkové oddelenie, na ktoré by sa podľa SCORE systému dostali viac vulnerabilní COVID-19 pozitívni pacienti, ktorým by bola poskytnutá taká liečba, ktorá odkloní alebo zníži riziko pľúcnej ventilácie.

Jednotky intenzívnej starostlivosti – pre pacientov, ktorí budú potrebovať pľucnu ventiláciu. Rada expertov určí aký konkrétny druh ventilácie sa pre konkrétneho pacienta zvolí. Preto odporúčame na úrovni krajských odborníkov pre odbor ÁRO určiť najskúsenejších lekárov, ktorí nedôjdu do styku s pacientom (nakoľko ich je málo a je nevyhnutné ich mať neustále k dispozícii) a títo budú konzultovaní len telefonicky, ktorý ventilátor pre ktorého pacienta použiť a v prípade viacúrovňovej ventilácie, ktorý algoritmus použiť.

U všetkých zdravotníkov musí zároveň dôjsť ku stratifikácii podľa veku. V celej tejto schéme je možné, ak ju vytvoríme teraz, aby lekári vo veku 60+ boli izolovaní od pacientov a realizovali výlučne len expertnú poradenskú činnosť alebo telemedicínu.

Navrhovaný systém reprofilizácie zdravotníctva nie je možné organizovať iniciatívou zdola, ale len centrálne. Vypracovanie formulára SCORE pre posúdenie rizikovosti pacientov je náročná a dôležitá úloha, ktorá umožní stratifikovať pacientov na tých, ktorí môžu zostať doma a na tých, ktorí musia byť hospitalizovaní (napr. 60-ročný pacient, ktorý má príznaky COVID-19 a ďalšie pridružené ochorenia obličiek a pečene je výrazne rizikovejší ako 60-ročný pacient, ktorý má príznaky COVID-19 bez ďalších ťažkostí). Túto stratifikáciu pacientov je možné uskutočňovať horeuvedeným SCORE systémom, ktorý pomôže v rýchlej a vysokokvalifikovanej orientácii pre zváženie rizík a dopadov u pacienta.

Sme presvedčení, že všetky tieto opatrenia sa dajú realizovať vo veľmi rýchlom čase, pričom mnohonásobne zvýšia efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň umožnia postupné uvoľňovanie ekonomiky. Ak však budeme čakať s týmito opatreniami až do času, kedy bude naša ekonomika v extrémne zlej kondícii, bude výhoda, ktorú nám pripravili predchádzajúce skvelé epidemiologické opatrenia do slova a do písmena premrhanou šancou, ktorú sme si nechali ujsť.

One thought on “Návrh opatrení ZAP-u na REPROFILIZÁCIU zdravotníctva počas COVID-19

 1. Tento návrh má zásadnú chybu v tom, že tzv. riadené premorovanie nemusí vôbec existovať. Nie je totiž jasné, či chorý získa dostatočnú imunitu, na aký čas ju prípadne získa, je možnosť reinfekcie… Podobné námietky budú aplikovateľné aj v prípade prípravy očkovacej látky.
  Neexistujú dôkazy pre to, že je možné pri tomto type vírusového ochorenie dosiahnuť kolektívnu imunitu.
  Tiež neverím, že by fungovala konzultácia s tímom expertov všeobecných lekárov. Treba sa zamyslieť nad tým, čo skutočne môže fungovať a čo sa dá zrealizovať.
  To, čo je tu popisované ako „telemedicína“ nemá vlastne s telemedicínou nič spoločné (možno s výnimkou videokonferencie s psychológom, psychiatrom).

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok