Nová oznamovacia povinnosť – nahlásenie úväzkov vo všeobecných ambulanciách

Dovoľujeme si vás na základe žiadosti Ministerstva zdravotníctva SR upozorniť, že na účely každoročného vyhodnocovania stavu verejnej minimálnej siete poskytovateľov VAS bola novou právnou úpravou zavedená elektronická povinnosť nahlasovania úväzkov poskytovateľmi na príslušný samosprávny kraj. Dôvodom je skutočnosť preukázaná počas tvorby novej právnej úpravy, že v súčasnosti neexistuje jeden jednotný a hodnoverný zdroj údajov o úväzkoch vo všeobecných ambulanciách. Údaje nahlasované do zdravotných poisťovní sa významne líšia v prípade toho istého poskytovateľa (40% prípadov) alebo chýbajú (nevyplnené) údaje o sestre/zdravotníckom asistentovi v rámci ročného výkazu M (MZ SR) 1-01 (28% prípadov). Po vytvorení novej databázy o úväzkoch spravovanej príslušným samosprávnym krajom, budú údaje o úväzkoch zdieľané so zdravotnými poisťovňami, ÚDZS a NCZI s cieľom znižovania administratívnej záťaže.

Podľa § 79 ods. 20 zákona č. 578/2004 Z. z. je poskytovateľ všeobecnej ambulantnej starostlivosti povinný samosprávnemu kraju poskytnúť do 14 dní od začatia prevádzkovania všeobecnej ambulancie a do 7 dní od každej zmeny aj bez vyžiadania v elektronickej podobe údaje o:

a) počte lekárskych miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti,

b) počte sesterských miest u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti v členení na sestra a zdravotnícky asistent,

c) číselných kódoch lekárov a číslach registrácie v príslušnej komore všetkých zdravotníckych pracovníkov,ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) až c) zákona u poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti, s uvedením počtu pracovných hodín v mesiaci.

Zároveň § 102ao ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. ukladá poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti, ktorí na území samosprávneho kraja prevádzkujú všeobecnú ambulanciu, povinnosť elektronicky zaslať samosprávnemu kraju údaje uvedené vyššie do 28. februára 2022 a povinnosť nahlásené údaje aktualizovať pri každej zmene.

V januári 2022 MZ SR absolvovalo pracovné stretnutie so zdravotníckou sekciou SK8 pod vedením PhDr. Silvie Pekarčíkovej, MPH., kde bol zo strany samosprávnych krajov odsúhlasený odporúčaný postup nahlasovania úväzkov a to využitím portálu e-vúc. Samosprávne kraje v priebehu februára 2022 rozposielali poskytovateľom hromadné maily, kde oznamovali PZS novú povinnosť. Značná časť poskytovateľov si túto povinnosť už splnila, niektorí ešte nie.

Ide o jednorazové nahlásenie úväzkov (platných k 1.1.2022) najneskôr do 28.2.2022. Ďalšie hlásenie iba v prípade zmeny údajov v úväzkoch.

MZ SR plne chápe a rozumie, že všeobecní lekári špeciálne v tomto období sú preťažení. Ak však bude vytvorená jedna aktuálna a hodnoverná databáza, na pravidelnej báze bude možné zdieľať tieto údaje so zdravotnými poisťovňami a iniciovať prijatie spoločného postupu (MZSR a ZP), na základe ktorého budú zdravotné poisťovne akceptovať tieto údaje o úväzkoch a nebudú vyžadovať od poskytovateľov osobitné hlásenie aj smerom na zdravotné poisťovne. Pri funkčnom systéme to bude pre poskytovateľa znamenať, že jedenkrát oznámi zmenu výšky úväzkov samosprávnemu kraju a nemusí hlásiť zmenu ešte aj 3x smerom na zdravotné poisťovne.

MZSR pripravilo samostatnú sekciu venovanú VAS, kde zverejnilo pre poskytovateľov všetky informácie potrebné k nahláseniu úväzkov.

V priloženom linku sú uvedené:

  1. Link na nahlasovanie úväzkov
  2. Detailný postup nahlasovania úväzkov
  3. Manuál – nahlasovanie úväzkov (na stiahnutie, pdf., 2,1 MB)
  4. Najčastejšie otázky

Link MZ SR, sekcia VAS:

https://www.health.gov.sk/?nahlasovanie-uvazkov

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok