Zmeny v predpisovaní liekov od 01.01.2022

Nižšie si vám dovoľujeme zaslať na vedomie prehľad zmien v predpisovaní liekov od 01.01.2022:

Predpisovanie liekov špecialistami

Špecialisti sú povinní predpísať lieky, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorých predpisovanie je viazané na odbornosť lekára, vždy po vykonaní lekárskeho vyšetrenia súvisiaceho s indikovanou liečbou. Pri predpise pacientom dlhodobo užívanej liečby predpisujúci lekár predpíše humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu spôsobom vytvorením preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ podpísaného elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. Doba platnosti preskripčného záznamu s poznámkou „REPETATUR“ je najviac jeden rok. Špecialisti už nemôžu odporúčať predpisovanie liekov všeobecným lekárom. 

Vzhľadom k tomu, že od 01.01.2022 sa v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise a lekárskom poukaze neuvádza kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a kód odborného lekára, ktorý odporúčal všeobecnému lekárovi predpísať humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, máme za to, že doterajšie odporúčania stratili dňa 01.01.2022 platnosť.

Pripomíname, že v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením  COVID-19 môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať ošetrujúcich lekár výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke  aj preskripčne a indikačne obmedzený liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.

Prepisovanie liekov v ústavnom zariadení

Predpisujúci lekár v ústavnom zdravotníckom zariadení je pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby povinný predpísať humánny liek, dietetickú potravinu a zdravotnícku pomôcku v počte balení potrebných na liečbu pacienta v trvaní najviac na dobu 30 dní a individuálne zhotovenú zdravotnícku pomôcku. Pri predpisovaní humánneho lieku a individuálne zhotovenej zdravotníckej pomôcky pri prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti a pri predpisovaní humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny pri poskytovaní ústavnej pohotovostnej služby je predpisujúci lekár povinný vytvoriť preskripčný záznam podpísaný zdokonaleným elektronickým podpisom v elektronickej zdravotnej knižke. Na základe dohody s pacientom lekársky predpis v listinnej podobe nevyhotoví; o tejto možnosti je predpisujúci lekár povinný informovať pacienta.

Predpisovanie liekov počas neprítomnosti

Predpisujúci lekár z dôvodu svojej neprítomnosti na pracovisku alebo v prípade nefunkčnosti technických zariadení môže po vzájomnej dohode poveriť preskripciou iného lekára v rovnakom alebo inom špecializačnom odbore a to najviac trikrát počas príslušného kalendárneho roka pre každého pacienta osobitne, vždy najdlhšie na dva mesiace. To neplatí pre predpisovanie humánnych liekov s obsahom omamnej látky II. skupiny alebo psychotropnej látky II. skupiny, keď poverenie po vzájomnej dohode môže mať účinnosť najviac 12 mesiacov bez prerušenia. Za preskripciu je zodpovedný lekár, ktorý liečbu indikoval. Poverený lekár v preskripčnom zázname uvedie na rubovú stranu lekárskeho predpisu, ak ide o humánny liek alebo dietetickú potravinu, alebo na rubovú stranu lekárskeho poukazu, ak ide o zdravotnícku pomôcku, poznámku, ktorá obsahuje meno, priezvisko, kód poverujúceho lekára, názov a kód poverujúceho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a dátum vytvorenia elektronického záznamu o poskytnutí ambulantnej starostlivosti alebo elektronického záznamu o prepustení osoby z ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo dátumu lekárskej správy alebo prepúšťacej správy. Ak je lekársky predpis vyhotovený v listinnej podobe, poverený lekár autorizuje poznámku na lekárskom predpise odtlačkom svojej pečiatky, dátumom a vlastnoručným podpisom. Humánny liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná povereným lekárom na základe odporúčania poverujúceho lekára nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, s ktorým je poverujúci lekár v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.

10 thoughts on “Zmeny v predpisovaní liekov od 01.01.2022

 1. Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa opýtať. Kto predpisuje lieky, ktoré nie sú viazané na odbornosť lekára, ak je liečba doporucovana špecialíistom?. Teraz je mimoriadna situácia v súvise s pandémiou. Kto teda od 1.1.2022 predpisuje a ktorú liečbu?. Ďakujem, Duncova

  1. Dobrý deň pani doktorka.
   Lieky, ktoré nie sú viazané na odbornosť lekára, predpisuje lekár, ktorý liečbu indikoval. V čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať ošetrujúcich lekár, t.j. aj všeobecný lekár, výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke aj na preskripčne a indikačne obmedzený liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.
   Pekný deň, Zväz ambulantných poskytovateľov

 2. Takže ako to je? Môže všeobecný lekár písať počas pandémie lieky s preskripcnym obmedzenim, alebo ich píše už odborník? Čo s liečbou ktorú delegoval odborník na OL na rok v nalezoch do 31.12.2021? Ďakujem za odpoveď.

  1. V čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať ošetrujúcich lekár, t.j. aj všeobecný lekár, výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke aj preskripčne a indikačne obmedzený liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.
   Zväz ambulantných poskytovateľov

  2. Zákon neupravuje prechodné obdobie na predpisovanie liekov podľa odporúčaní vystavených do 31.12.2021. Podľa informácie VšZP, ktorá zaslala poskytovateľom email, v ktorom uviedla bude do 28.02.2022 akceptovať predpisy liekov na základe odporúčania špecialisti vydaného do 31.12.2022. Zároveň upozorňujem na to, že v čase núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením COVID-19 môže pacientovi liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať ošetrujúcich lekár, t.j. aj všeobecný lekár, výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke aj preskripčne a indikačne obmedzený liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu.

 3. Pozdravujem, som lekár internista a mám otázku odkázal mi praktik, že on už lieky pac. Rp nebude, ale že ich bude posielať ku mne ?
  nerozumiem tomu , lebo to nové usmernenie chápem tak, že mám povinnosť vystavovať Rp na lieky viazané na odbornosť = napr Ebrantil, Xarelto … a nie všetky lieky čo pacient užíva , samozrejme, že nie lieky od iných špecialistov
  ===
  nerozumiem o aké skvalitnenie pre pacienta ide, keď bude musieť telefonovať- internista- psychiater – kardiolog – diabetolog …?
  === kula

 4. Dobrý deň. V usmernení, resp. zákone, sa uvádza predpisovanie,,preskribčne a indikačne“ viazaného lieku na špecialistu. Špecialisti však napríklad pri liečbe hypertenzie odporúčajú aj lieky, ktoré môže inak bežne predpisovať a odporúčať praktický lekár ( amlodipin, sartany …diuretiká).
  1. Otázka: musia internisti navrhované preskribčne ,,neviazané lieky na špecialistu “ predpisovať pacientom nimi sledovaných aj mimo pravidelných kontrol? Nemôžu ich predpisovať praktickí lekári?( od 01/2022 úplne odmietajú ).
  Pacienti všetci s zakapitovaní u svojich praktických lekárov ( zníži sa praktickým lekárom tak kapitácia za pacientov dispenzerizovaných u špecialistu ?)

  komentár:
  Špecialisom bude stúpať preskribcia, ktorú hodnotia poisťovne. Dostaneme sa na ekonomické dno. Pribudne nám výrazne administratíva, ktorej sa bránia praktickí lekári ( im ubudne, nám pribudne- prerozdelenie).
  Ja sama mám veľký počet sledovaných pacientov, nákladných ekonomicky (NOAK ).
  Praktickí lekári majú rozšírené odborné možnosti, právomoci, postupne internisti vymiznú ako špecialisti. Pôjdu do dôchodku v adekvátnom veku nie v 90-ke.
  Tu vidno cieľ poisťovní – zredukovať platby špecialistom. Veď ak pacient dostane indikovanú liečbu- je to jedno, kto mu to predpíše, ale je to opäť len nástroj na redukovanie práce špecialistom.
  Warfarinizovaných pacientov sledujeme my, internisti, už však môžu aj praktickí lekári ( začínajú sa objavovať,,netolerujúci pacienti warfarin od praktických lekárov- budú stúpať NOAky, ktoré predpisujú špecialisti, a opäť budú nám stúpať náklady na lieky nám.
  Ďakujem.

  1. V zákone je napísané, kto liek indikoval má povinnost liek predpísať, bez ohľadu či je IO a PO, ak internista indikuje aj liek bez IO a PO je povinný ho predpísať. Ak bude VLD dispenzarizovat daneho pac. napr. s hyperetnziou , predpíše ho VLD (samozrejme potom ho už súčasne nemôže dispenzarizovat aj internista s HTN). Kapitácia nie je uhrada za predpis delegovanej preskirpcie, alebo vykonávanie iných ukonov ordinovaných SAS na VLD.Keby sme sa na to pozerali z tohto pohľadu takú kapitáciu u zubarov, gynekologov , pediatrov (ktorá je významne vyššia ako u VLD !! ktorí paradoxne nesu bremeno deleg. preskripcie a posudzovania polymorbidnych pacientov) museli tiež okresať….

 5. V zákone je napísané, že počas krízovej situácie spojenej s ohrozením zdravia verejnosti II.stupňa spojenej s ochorením COVID-19 je pacientovi oprávnený predpísať liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu v trvaní najviac 90 dní predpísať ošetrujúcich lekár, t.j. aj všeobecný lekár, výlučne vytvorením preskripčného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke aj na preskripčne a indikačne obmedzený liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu. Môžme poprosiť ZAP, že by nás napr. každý týždeň informoval, či ešte aktuálane trvá daná krízová situácia spojená s ohrozením zdravia verejnosti II.stupňa (alebo už je iný stupeň ?) , nemáme právne vzdelanie aby sme toto slovíčkarenie ohľadne krizovej situácie akéhokolvek stupňa, nudzoveho stavu a podobne dokázali verifikovať, ale máme skúsenosti akých právnikov majú ZP, preto máme z danej formulácie obavy…

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok