Tlačová správa ZAP – Stanovisko ZAP v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok od 01.01.2022

ZAP

TLAČOVÁ SPRÁVA

O NÁS BEZ NÁS

 

(Bratislava, 10. Január 2022)

 

Stanovisko Zväzu ambulantných poskytovateľov v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinnej od 01.01.2022.

Od januára 2022  platí nová legislatívna úprava pri predpisovaní liekov. Podľa nej všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast nebudú môcť predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu, okrem výnimočných prípadov. V praxi to znamená, že liečbu bude predpisovať konkrétny špecialista, ktorý liečbu naordinoval. Ambulantní lekári ani pacienti neboli vôbec o pripravovaných zmenách pri predpisovaní liekov informovaní, nemohli sa na túto zmenu vopred pripraviť a svojich pacientov včas informovať. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena znamená pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu liečiva.

Zväz ambulantných poskytovateľov chápe a stotožňuje sa s názorom, že všeobecných lekárov je potrebné najmä v súčasnosti čo najviac odbremeniť v ich práci a taktiež je nevyhnutné upraviť nesprávne nastavenie zodpovednosti za predpísanú liečbu. Zároveň však nemožno špecialistom pridávať povinnosti bez vytvorenia podmienok a predchádzajúcej diskusie. Čo vnímame ako veľmi nešťastné a zmätočné je forma a spôsob akým bola táto radikálna zmena v systéme delegovanej preskripcie schválená.

MUDr. Jaroslava Orosová:

„Sme presvedčení, že prijatie takto zásadnej zmeny by za žiadnych okolností nemalo prebiehať bez riadneho pripomienkového konania dotknutých odborných organizácií zastupujúcich pacientov a lekárov. Prijatie uvedenej zmeny len na základe pozmeňovacieho návrhu, ako tomu bolo v tomto prípade, nepovažujeme za krok smerujúci k tak potrebnej spolupráci naprieč rezortom a sektorom. Máme totiž opodstatnené obavy z počiatočnej ťažkej implementácie zmeny preskripcie, ktorá môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Pre niektorých môže táto zmena znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len za účelom predpisu chronickej liečby. A zároveň dôjde k ešte výraznejšiemu preťaženiu kapacít už aj tak poddimenzovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.„

Zväz ambulantných poskytovateľov ako zástupca poskytovateľov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR k prehodnoteniu uvedenia danej novely do praxe a k spoločnému hľadaniu kompromisného riešenia v prospech pacientov ako i  ambulantných poskytovateľov so zohľadnením týchto požiadaviek:

 • Zavedenie prechodného implementačného obdobia minimálne do 30.6.2022, počas ktorého môže lieky indikované špecialistom predpisovať špecialista alebo môže predpis delegovať na všeobecného lekára.
 • Pre zachovanie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť adekvátnu finančnú kompenzáciu za zrušenie možnosti delegovanej preskripcie, ktorá umožní zamestnať na ambulancii špecialistu novú pracovnú silu na zabezpečenie povinnosti preskripcie.
 • Nutnosť zefektívniť a skvalitniť službu e-zdravie tak, aby zabezpečovala prístup špecialistov ku kompletnej zdravotnej dokumentácii pacienta, čo pri súčasnom používaní služby nie je možné.
 • Ponechať možnosť pre všeobecných lekárov dobrovoľne, či na základe dohody s pacientom alebo lekárom špecialistom aj naďalej predpisovať lieky na základe odporúčania minimálne pre polymorbidných pacientov.
 • Z dôvodu nedostatku špecialistov, ponechať možnosť delegovanej preskripcie všeobecným lekárom vo forme zástupu pri absencii špecialistu bez časového obmedzenia.

MUDr. Jaroslava Orosová:

,,Obzvlášť v tak náročnom a vypätom období, ako je práve prebiehajúca pandemická doba apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili, že každé narýchlo šité a neuvážené rozhodnutie bez akejkoľvek komunikácie vedie k zvyšovaniu napätia aj v rámci segmentov ambulantnej starostlivosti a celkovo zvyšuje frustráciu už aj tak vyčerpaných zdravotníkov, ktorú v konečnom dôsledku najviac pocíti samotný pacient.“

 

 

8 thoughts on “Tlačová správa ZAP – Stanovisko ZAP v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok od 01.01.2022

 1. Dobrý deň. Celkom nesúhlasím s vyjadrením ZAP-u. Odborný lekár je povinný predpísať liek , kontrolovať učíínnosť liečby, nie delegovať tieto povinnosti na iného lekára.
  Akým spôsobom by ste chceli kompenzovať pre všeobecných lekárov delegované preskripcie, delegované odbery krvi. ak to žiadate pre špecialistov. Pri predpise liekov sa využije funkcia REPETATUR, a dnes väčšina liekov je predpísaná po telefonickej konzultácii elektronicky bez nutnosti
  návštevy ambulancie. Praktickí lekári chápu prechodné obdobie , budú predpisovať lieky, ale potom nech každý lekár pracuje a plní si povinnosti v rámci svojej odbornosti a kompetencii.

  1. Presne tak pani doktorka. Netreba sa ereceptu a repetivneho receptu báť. Navyše chcem pripomenúť, že aj v predchádzajúcej verzii zákona o lieku odborný lekár „bol povinný“ predpisovať svoje lieky, a VLD tieto lieky „mohol“ písať, čiže nebola to jeho povinnosť predpisovať lieky ktoré sám neindikoval.

 2. Dobrý deň, nedá mi nereagovať na tlačovú správu ZAP zo dňa 10.1.2022.
  Som všeobecný lekár, člen ZAP niekoľko rokov. ZAP je organizáciou všeobecných lekárov, ale aj ŠAS. Musím však ako všeobecný lekár reagovať na niektoré vyjadrenia v TS.
  VLD lekár nemal nikdy k dispozícii žiadnu pracovnú silu na predpis liekov, ani liekov indikovaných špecialistom. Nie je novinkou, že pacient po návšteve lekára špecialistu prišiel v ten istý deň pre lieky, rsp. pomôcky a dietetické potraviny k nám, nakoľko mu ich špecialista, ani pri pravidelnej dispenzárnej kontrole, nepredpísal. Česť výnimkám! Nemyslím si, že by boli špecialisti nejako viac zaťažení telefonátmi, alebo návštevami pacientov. Možno len prechodné obdobie. Keďže si môžu pri pravidelnej kontrole pacienta raz za pol roka rsp. raz za rok nastaviť tzv. opakovaný recept, platný až do nasledujúcej kontroly.Pacient si následne recept vyzdvihne v rôznych periódach v lekárni, bez zbytočného kontaktovania ambulancie ŠAS telefonátmi, či osobne. Nemyslím si, že by sa mala zhoršiť dostupnosť liečby pacientovi.
  Lekári ŠAS mali možnosť využívať REPETATUR recept už niekoľko rokov, ale túto možnosť nevyužívali. Prečo?
  Musím povedať, že sme ako OL úplne vyhorení.Chodíme s nechuťou do práce. Niektorí sa nevieme dočkať dôchodku, iní kolegovia odchod do dôchodku veľmi vážne zvažujú.
  Všeobecný lekár musí totiž počas bežnej pracovnej doby stíhať vyšetrovať pacientov na ambulancii, riešiť telefonáty, koľkrokrát aj 20-30 minútové, riešiť COVID-ových pacientov, s tým spojenú administratívu- vystavovanie PN, lístkov na peniaze. Robiť preventívne prehliadky, posudky do práce, vodičáky, predpisovať výmenné lístky za špecialistov, predpisovať lieky, vrátane liekov doporučených špecialistami. Na každý recept nahodiť pracne doporučenie špecialistu, kontrolovať všetky správy zo ŠAS vyšetrení v ZD rsp. v E-zdraví, kontrolovať indikácie, správnosť diagnózy na receptoch. Koľkokrát nesprávne určené, navyše za to niesť zodpovednosť. Po popoludniach potom pokračovať v administratíve-vypisovanie rôznych poistiek-(úrazové, v súvise s PN), lekárskych nálezov pre úrady-SP, ÚPSVaR, mestá.,výpisov zo zdravotnej dokumentácie… Riešiť administratívne záležitosti okolo ambulancie, sledovať nové informácie…
  Kto sa nás, ako všeobecných lekárov pýtal, či na to máme pracovnú silu? Nehovoriac o financiách.
  Či ešte vládzeme? Či všetko stíhame? Nikto.
  Ide len o prechodné obdobie, kým si špecialista nastaví opakované recepty. Kým si ľudia na źmeny zvyknú.
  S pozdravom členka ZAP

 3. Ak som pochopila správne, vyššie sa vyjadrovali všeobecní lekári Vidím to zase inak. Ja som špecialista, ktorý samozrejme! predpisuje lieky svojmu pacientovi pri každej kontrole, s výnimkou prípadu ak ich pacient ešte má v dostatočnej zásobe. problém nevidím ani v e- rp, a to ani repet., to robíme všetci rovnako , ani v “ zaťažení“ objednávaním rp či už telef. alebo inak- aj to je rovnaké, problém vzniká tým, že ja ako špecialista sa nedostanem k e- správam iných špecialistov ani k e- prepúšťacím správm, ale koniec koncom ani k papierovej forme, tie sú pacienti povinní odovzdať všeobec. lekárovi, takže ja vôbec neviem, čo sa s pacientom deje medzi 2 kontrolami. Nesúhlasím s predpisom opak. e- rp na celý rok- to už je aká medicína!, stav pac. sa mení v priebehu aj minút. Jedinou výnimkou by mohol byť predpis hygien. pomôcok, v tomto by zase nás nás mohli odbremeniť všeobecní lekári, pacienta často ani nevidím, nie je schopný prísdť ku mne a obvodný lekár si ho predsa pozná, vie lepšie odhadnúť jeho potreby. Ak si predstavím strašieho, polymorbid. pacienta, ktorý koľkorát má problém použiť mobilný telefon na hovor, niekedy aj SMS, chodí k viacerým špecialistom, v rôznych časových intervaloch, každý by mu predpísal niekoľko svojich liekov na e- rp opakovaný, s iným časovaním, s tým že ten chudák pacient si musí zapamätať kedy sa mu rp objaví na 7 dní v lekárni, tak sa tam môže rovno ubytovať, nie je reálne možné ziosynchronizovať jednotlivých špecialistov, aby aspoň väčšina rp prichádzala v približne rovnaký čas, preto by to malo byť sústredené v rukách jedného lekára a neviem, kto by ním mal byť ak nie všeobecný lekár. Aj keby pac. chodil k 10 špecialistom, je so stále jeho pacient, s ktorým má podpísanú zmluvu, a berie za neho kapitáciu. Čo takto kompromis, predpis liekov pri kontrole u špecialistu, medzi kontrolami aspoň zbežná kontrola pacienta a správnosti užívania medikácie obv. lekárom, + doplnenie chýbajúcich liekov,ktoré nemaú IO ani PO. Za predpis PO a IO liekov musí samozrejme zodpovedať indikujúci špecialista a nie lekár, ktorý ich predpíše na jeho doporučenie, za pochybenie zodpovedá špecialista. Ale ako s liekmi, s ktorým pacient už ku mne príde- bežné hypotenzíva a pod.- ja som ich neindikovala, budem pátrať kto to urobil a ten to napíše?? Absurdné, však? Ale v tomto Absurdistane už nič neprekvapí. Samozrejme aj nás takýto predpis liekov “ navyše“ oproti minulosti zaťaží hlavne časovo. Čas nenatiahneme, nutne to bude viesť k odsúvaniu pacientov, najmä tých, ktorí prichádzajú s problémami na ktoré má obvodný lekár plné kompetencie- predoperačné vyšetrenia, bežné hypertezie a DLP atď. Takže komu toto prospeje? Koho odbremeníme? pacientov? iTých isto nie, navyše to len zhorší už aj naštrbené vzťahy medzi špecialistami a všeobecnými lekármi- zdravím, p. dr Palušková! Ospravedlňujem sa, ak som niekoho urazila, skúsme sa dohodnúť medzi sebou a nebojovať zbytočné vojny,máte toho všetci tak akurát.
  Na záver pozdravujem náš zákonodarný orgán, menovite p. Šefčíka, Krajčího a Horváthovú.

  1. Vážená pani kolegyňa, som tiež špecialista/ oftalmológia/ a vo veľkej, veľkej miere súhlasím Vaším názorom.Celkom súhlasím s požiadavkou „rozšírením kompetencií“ pre všeobecných lekárov, len mi je veľmi nepochopiteľné, prečo doteraz nevyužívali zverené kompetencie, lebo u nás v okrese Prievidza u viac ako 2/3 praktických lekárov je pravidlo: čo je ruka ide na ručné, ucho na ušné, oko na očné, brucho na brušné atď. takže aj to spôsobuje záťaž špecialistov / okrem iného/, čo nie nikde v normálnom svete/ na Západ od nás………………Dr Madaj, Prievidza

 4. Zdravím všetkých. viac ako 20 rokov klinickej praxe na všetkých úrovniach int. oddelenia, momentálne štvrtý rok všeobecnej ambulantnej praxe. Dovolím si povedať, že poznám dôverne oba zainteresované chlievy a sú mi zrejmé kardinálne prešľapy aj omyly z každej strany. Najväčším problémom je, že názor vyjadrujú aspoň trochu sa snažiaci predstavitelia, ale samotný problém predstavujú práve tí „zabednení“ Veľmi málo VLD alebo ŠAS má mandát hodnotiť prácu, zaťaženie, náročnosť výkonu tej druhej strany, jednoducho sú hodne „mimo“ Z toho všetkého vyššie uvedeného vypichnem zopár často opakovaných trecích plôch,ktoré bránia v nebojovaní zbytočných vojen, lebo jednoducho „vytáčajú“
  Takže. Kapitácia. Je hanebné spomínať ju ako výčitku, lebo sa jedná o sumu 3,50 + – 0,50 mesačne za hlavu. Kolegovia, čo ste ochotní robiť za 4 eurá mesačne? Pred nástupom telemedicíny v tom bola kompletná nepreventívna starostlivosť o pacienta. Ciže vyšetrenie, odbery, anamnéza, záver., odporučenie a predpis liečby. Výkony 1,4 jednoducho neboli preplácané. Má niekto pocit, že je čo závidieť a vyhadzovať na očí? Ja myslím že je hanba to vôbec spomínať. Prístup k elektronickej dokumentácii je rovnaký pre všetkých, je to hovadina vypestovaná zo zákona o ochrane osobných informácií, kde lekár profesne sa zaväzujúci praktizovať lekárske tajomstvo má zablokovaný prístup k údajom o pacientovi bez udelenia jeho súhlasu, táto pasáž je čiastočne odblokovaná pre zmluvného VLD, ale vzhľadom na percento lekárov zverejňujúcich nálezy v E zdraví sa žiaden zázrak nekoná a ani tak skoro nebude. Čiže po tejto stránke sme slepí ako ŠAS, tak aj VLD. Prehľad o liečbe je z toho istého súdka. Pacient si chodí za kým chce a ako chce, niekto vypíše recepty elektronicky /veľa ŠAS sa vzhľadom na objem ich preskripcie stále s prstom v nose držia papierových/ a tie sa zjavia v liekovej knižke, čo je roleta predpísaných liekov za isté obdobie – väčšinou tak 1/2-3/4 roka ale kto to nazve prehľadom, tak veľa rozumnej kaše nepojedol. Väčšina zdravotníckeho software niečím na štýl liekového manažéra s prehľadným zoznamom pacientovej liečby s uvedením odporúčajúceho lekára u IO/PO nedisponuje. Takže je to o pracnom prehrabovaní, otváraní liekovej knižky, vyťahovaní nálezov, ktoré pacient má/nemá donesie/nedonesie. Dominantná väčšina ŠAS nálezov neobsahuje takú banalitu, ako je číselná diagnóza, čo je značný problém pri korektnej preskripcii predovšetkým tých limitovane dostupných skupín liekov. Hovoriť o návrhoch na KL, posudkoch atď je už len nosenie dreva do lesa. Odvolávať sa momentálne na dopad na pacienta je úbohý alibizmus – toto je o lekároch – jednych a druhých, o tom, ako si budú vychádzať v ústrety a nie zhovaďovať sa navzájom vypichovaním kto čo nie a ako s bohorovným hodnotením práce toho druhého, hoci o nej väčšinou mám len taký zahmlený obraz. Pacienta ľutovať netreba, o toho sa treba postarať. Ľutujme seba, nájdime spôsob, ako jeden pomôže druhému, nie ako sa jeden vozí po druhom, lebo on je niečo viac. Kolegovia VLD, nie je problém v prípade potreby predpísať kvalitne vydokumentované odporučenie a je viac ako žiadúce, aby sme o našich pacientoch mali komplexný prehľad, čo obnáša spoľahlivý a presný informačný systém naplnený prehľadnou formou zo všetkých strán. Kolegovia ŠAS, nie je žiadna telesná vada svojho pacienta vybaviť aj preskripciou s dôrazom na lieky, ktorých správna indikácia je dôkazom Vašej špecializácie. Nie je hanba vypísať aj prípadný návrh na Zdravotnú alebo Sociálnu poisťovňu, pokiaľ ste v prípade tí najpovolanejší, a ak už o to chcete požiadať kolegu VLD, elementárna slušnosť je indikačná diagnóza, kód a krátke odôvodnenie. Ak posielame pacienta za kolegom, ľubovoľnej odbornosti tak ho tam odosielame s mandátom vyjadrujúcim našu dôveru, nie pohŕdanie, neserme si na hlavy a nenechajme pacientov, aby nám posolstvo rozmazávali po ksichte. Čiže skúsme všetci, nie len plebs aktivovať svoje schopnosti v elektronickom zdravotníctve, len tak zistíme, aké sú v ňom hrubky a budeme v stave iniciovať ich zmeny. Nehanbime sa všetci vyšetrovať a liečiť, ani jedna špecializácia od toho neoslobodzuje /nechcem čítať chytré poznámky o súdnom a patológii/ a až keď budeme v tomto kolotoči zainteresovaní všetci, začneme si uvedomovať mieru zaťaženia toho druhého. Berme trochu ohľad aj na územné rozdiely, inak sa ambuluje, keď sú traja kardiológovia na jednej chodbe, inak, keď k nemu cestujete 80 km jedným z dvoch spojov za 24 hodín. Je toho kopa čo si treba uvedomiť a na rozdiel od väčšiny našich pacientov a politikov my na to máme aspoň duševný potenciál. Na záver mi nedá trošku kopnúť do členka materskú loď. To čo je za chorá požiadavka o príspevok pre ŠAS na zabezpečenie personálneho posilnenia na preskripciu nimi indikovanej liečby. Na to ma napadá jediná slušná odpoveď – zariadiť pre nich uvoľnenie 20% prostriedkov, ktoré boli doposiaľ na tento účel delimitované pre VLD… A pokiaľ má táto organizácia plniť ten účel, pre ktorý som sa stal a zatiaľ som jej členom, čiže vydávať stanoviská v mene SLK, špecialistov aj VLD, tak by bodlo sa pred vydaním stanoviska na názor zainteresovaných aj opýtať.
  Veľa zdravia a nerobme sprostosti, doplatíme všetci.

 5. Dobrý deň. Prečítanie článku zaslaného mailom členom ZAP – O nás bez nás – ma donútilo sa k tomu vyjadriť. ZAP ako organizácia, ktorej som členom by sa mala zasadzovať o to , aby som ako praktický lekár nemal nezmyselné preskripčné obmedzenia na lieky ktorými potrebujem liečiť svojich pacientov, aby som nemal nezmyselné obmedzenia v diagnostike / laboratórne, rengenové a pod./ , ktoré potrebujem vykonať pri riešení ochorení mojich pacientov a aby som nebol zavalený nezmyselnou byrokraciou , za akú považujem aj predpisovanie liekov po iných lekároch, neustále hľadať, kedy, prečo, ako , v ktorom termíne , dokedy a pod. niekto v lekárskej správe niečo odporúčal, či na to má oprávnenie … a po tom zistil, že niekde niečo nesedí a liek nemožno predpísať … Kedy už ZAP pochopí, že časy sa menia a základom kvalitnej medicíny na Slovensku je odborná práca erudovaného praktického lekára , ktorý nie je obmedzovaný pri vyšetrovaní a liečbe pacienta. Ako príklad sa stačí pozrieť smerom západným ku kolegom z vyspelých krajín. Na záver by som bol rád, keby ZAP vynakladal svoju energiu správnym smerom, a to za zrušenie preskripčných, diagnostických a terapeutických obmedzení . Tým sa skvalitní práca všetkým lekárom a pacient bude liečený kvalitne, správne a keď to potrebuje. S pozdravom MUDr. Peter Marko, praktický lekár Bratislava.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok