Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!

Tlačová správa ZAP – Stanovisko ZAP v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok od 01.01.2022

TLAČOVÁ SPRÁVA

O NÁS BEZ NÁS

 

(Bratislava, 10. Január 2022)

 

Stanovisko Zväzu ambulantných poskytovateľov v súvislosti s novými podmienkami preskripcie liekov a zdravotníckych pomôcok v zmysle novely zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach účinnej od 01.01.2022.

Od januára 2022  platí nová legislatívna úprava pri predpisovaní liekov. Podľa nej všeobecní lekári pre dospelých a všeobecní lekári pre deti a dorast nebudú môcť predpisovať lieky na odporúčanie lekára špecialistu, okrem výnimočných prípadov. V praxi to znamená, že liečbu bude predpisovať konkrétny špecialista, ktorý liečbu naordinoval. Ambulantní lekári ani pacienti neboli vôbec o pripravovaných zmenách pri predpisovaní liekov informovaní, nemohli sa na túto zmenu vopred pripraviť a svojich pacientov včas informovať. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, čo je prípad väčšiny seniorov ako aj chronicky chorých všetkých vekových skupín, táto zmena znamená pravidelné časté telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií len za účelom predpisu liečiva.

Zväz ambulantných poskytovateľov chápe a stotožňuje sa s názorom, že všeobecných lekárov je potrebné najmä v súčasnosti čo najviac odbremeniť v ich práci a taktiež je nevyhnutné upraviť nesprávne nastavenie zodpovednosti za predpísanú liečbu. Zároveň však nemožno špecialistom pridávať povinnosti bez vytvorenia podmienok a predchádzajúcej diskusie. Čo vnímame ako veľmi nešťastné a zmätočné je forma a spôsob akým bola táto radikálna zmena v systéme delegovanej preskripcie schválená.

MUDr. Jaroslava Orosová:

„Sme presvedčení, že prijatie takto zásadnej zmeny by za žiadnych okolností nemalo prebiehať bez riadneho pripomienkového konania dotknutých odborných organizácií zastupujúcich pacientov a lekárov. Prijatie uvedenej zmeny len na základe pozmeňovacieho návrhu, ako tomu bolo v tomto prípade, nepovažujeme za krok smerujúci k tak potrebnej spolupráci naprieč rezortom a sektorom. Máme totiž opodstatnené obavy z počiatočnej ťažkej implementácie zmeny preskripcie, ktorá môže byť príčinou zhoršenia dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Pre niektorých môže táto zmena znamenať zbytočnú logistickú záťaž v zmysle nutnosti návštevy viacerých lekárov špecialistov len za účelom predpisu chronickej liečby. A zároveň dôjde k ešte výraznejšiemu preťaženiu kapacít už aj tak poddimenzovanej špecializovanej ambulantnej starostlivosti.„

Zväz ambulantných poskytovateľov ako zástupca poskytovateľov všeobecnej aj špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti vyzýva Ministerstvo zdravotníctva SR k prehodnoteniu uvedenia danej novely do praxe a k spoločnému hľadaniu kompromisného riešenia v prospech pacientov ako i  ambulantných poskytovateľov so zohľadnením týchto požiadaviek:

 • Zavedenie prechodného implementačného obdobia minimálne do 30.6.2022, počas ktorého môže lieky indikované špecialistom predpisovať špecialista alebo môže predpis delegovať na všeobecného lekára.
 • Pre zachovanie dostupnosti špecializovanej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť adekvátnu finančnú kompenzáciu za zrušenie možnosti delegovanej preskripcie, ktorá umožní zamestnať na ambulancii špecialistu novú pracovnú silu na zabezpečenie povinnosti preskripcie.
 • Nutnosť zefektívniť a skvalitniť službu e-zdravie tak, aby zabezpečovala prístup špecialistov ku kompletnej zdravotnej dokumentácii pacienta, čo pri súčasnom používaní služby nie je možné.
 • Ponechať možnosť pre všeobecných lekárov dobrovoľne, či na základe dohody s pacientom alebo lekárom špecialistom aj naďalej predpisovať lieky na základe odporúčania minimálne pre polymorbidných pacientov.
 • Z dôvodu nedostatku špecialistov, ponechať možnosť delegovanej preskripcie všeobecným lekárom vo forme zástupu pri absencii špecialistu bez časového obmedzenia.

MUDr. Jaroslava Orosová:

,,Obzvlášť v tak náročnom a vypätom období, ako je práve prebiehajúca pandemická doba apelujeme na kompetentných, aby si uvedomili, že každé narýchlo šité a neuvážené rozhodnutie bez akejkoľvek komunikácie vedie k zvyšovaniu napätia aj v rámci segmentov ambulantnej starostlivosti a celkovo zvyšuje frustráciu už aj tak vyčerpaných zdravotníkov, ktorú v konečnom dôsledku najviac pocíti samotný pacient.“

 

 

7 komentárov

 1. Dana Vavricová Ďureje

  Pekný deň, kolegovia špecialisti, aký výkon vykážem poisťovni za predpis liekov ? vďaka

 2. Dobrý deň. Celkom nesúhlasím s vyjadrením ZAP-u. Odborný lekár je povinný predpísať liek , kontrolovať učíínnosť liečby, nie delegovať tieto povinnosti na iného lekára.
  Akým spôsobom by ste chceli kompenzovať pre všeobecných lekárov delegované preskripcie, delegované odbery krvi. ak to žiadate pre špecialistov. Pri predpise liekov sa využije funkcia REPETATUR, a dnes väčšina liekov je predpísaná po telefonickej konzultácii elektronicky bez nutnosti
  návštevy ambulancie. Praktickí lekári chápu prechodné obdobie , budú predpisovať lieky, ale potom nech každý lekár pracuje a plní si povinnosti v rámci svojej odbornosti a kompetencii.

  • Martin Ščešňák

   Presne tak pani doktorka. Netreba sa ereceptu a repetivneho receptu báť. Navyše chcem pripomenúť, že aj v predchádzajúcej verzii zákona o lieku odborný lekár „bol povinný“ predpisovať svoje lieky, a VLD tieto lieky „mohol“ písať, čiže nebola to jeho povinnosť predpisovať lieky ktoré sám neindikoval.

 3. Dobrý deň, nedá mi nereagovať na tlačovú správu ZAP zo dňa 10.1.2022.
  Som všeobecný lekár, člen ZAP niekoľko rokov. ZAP je organizáciou všeobecných lekárov, ale aj ŠAS. Musím však ako všeobecný lekár reagovať na niektoré vyjadrenia v TS.
  VLD lekár nemal nikdy k dispozícii žiadnu pracovnú silu na predpis liekov, ani liekov indikovaných špecialistom. Nie je novinkou, že pacient po návšteve lekára špecialistu prišiel v ten istý deň pre lieky, rsp. pomôcky a dietetické potraviny k nám, nakoľko mu ich špecialista, ani pri pravidelnej dispenzárnej kontrole, nepredpísal. Česť výnimkám! Nemyslím si, že by boli špecialisti nejako viac zaťažení telefonátmi, alebo návštevami pacientov. Možno len prechodné obdobie. Keďže si môžu pri pravidelnej kontrole pacienta raz za pol roka rsp. raz za rok nastaviť tzv. opakovaný recept, platný až do nasledujúcej kontroly.Pacient si následne recept vyzdvihne v rôznych periódach v lekárni, bez zbytočného kontaktovania ambulancie ŠAS telefonátmi, či osobne. Nemyslím si, že by sa mala zhoršiť dostupnosť liečby pacientovi.
  Lekári ŠAS mali možnosť využívať REPETATUR recept už niekoľko rokov, ale túto možnosť nevyužívali. Prečo?
  Musím povedať, že sme ako OL úplne vyhorení.Chodíme s nechuťou do práce. Niektorí sa nevieme dočkať dôchodku, iní kolegovia odchod do dôchodku veľmi vážne zvažujú.
  Všeobecný lekár musí totiž počas bežnej pracovnej doby stíhať vyšetrovať pacientov na ambulancii, riešiť telefonáty, koľkrokrát aj 20-30 minútové, riešiť COVID-ových pacientov, s tým spojenú administratívu- vystavovanie PN, lístkov na peniaze. Robiť preventívne prehliadky, posudky do práce, vodičáky, predpisovať výmenné lístky za špecialistov, predpisovať lieky, vrátane liekov doporučených špecialistami. Na každý recept nahodiť pracne doporučenie špecialistu, kontrolovať všetky správy zo ŠAS vyšetrení v ZD rsp. v E-zdraví, kontrolovať indikácie, správnosť diagnózy na receptoch. Koľkokrát nesprávne určené, navyše za to niesť zodpovednosť. Po popoludniach potom pokračovať v administratíve-vypisovanie rôznych poistiek-(úrazové, v súvise s PN), lekárskych nálezov pre úrady-SP, ÚPSVaR, mestá.,výpisov zo zdravotnej dokumentácie… Riešiť administratívne záležitosti okolo ambulancie, sledovať nové informácie…
  Kto sa nás, ako všeobecných lekárov pýtal, či na to máme pracovnú silu? Nehovoriac o financiách.
  Či ešte vládzeme? Či všetko stíhame? Nikto.
  Ide len o prechodné obdobie, kým si špecialista nastaví opakované recepty. Kým si ľudia na źmeny zvyknú.
  S pozdravom členka ZAP

 4. Ak som pochopila správne, vyššie sa vyjadrovali všeobecní lekári Vidím to zase inak. Ja som špecialista, ktorý samozrejme! predpisuje lieky svojmu pacientovi pri každej kontrole, s výnimkou prípadu ak ich pacient ešte má v dostatočnej zásobe. problém nevidím ani v e- rp, a to ani repet., to robíme všetci rovnako , ani v “ zaťažení“ objednávaním rp či už telef. alebo inak- aj to je rovnaké, problém vzniká tým, že ja ako špecialista sa nedostanem k e- správam iných špecialistov ani k e- prepúšťacím správm, ale koniec koncom ani k papierovej forme, tie sú pacienti povinní odovzdať všeobec. lekárovi, takže ja vôbec neviem, čo sa s pacientom deje medzi 2 kontrolami. Nesúhlasím s predpisom opak. e- rp na celý rok- to už je aká medicína!, stav pac. sa mení v priebehu aj minút. Jedinou výnimkou by mohol byť predpis hygien. pomôcok, v tomto by zase nás nás mohli odbremeniť všeobecní lekári, pacienta často ani nevidím, nie je schopný prísdť ku mne a obvodný lekár si ho predsa pozná, vie lepšie odhadnúť jeho potreby. Ak si predstavím strašieho, polymorbid. pacienta, ktorý koľkorát má problém použiť mobilný telefon na hovor, niekedy aj SMS, chodí k viacerým špecialistom, v rôznych časových intervaloch, každý by mu predpísal niekoľko svojich liekov na e- rp opakovaný, s iným časovaním, s tým že ten chudák pacient si musí zapamätať kedy sa mu rp objaví na 7 dní v lekárni, tak sa tam môže rovno ubytovať, nie je reálne možné ziosynchronizovať jednotlivých špecialistov, aby aspoň väčšina rp prichádzala v približne rovnaký čas, preto by to malo byť sústredené v rukách jedného lekára a neviem, kto by ním mal byť ak nie všeobecný lekár. Aj keby pac. chodil k 10 špecialistom, je so stále jeho pacient, s ktorým má podpísanú zmluvu, a berie za neho kapitáciu. Čo takto kompromis, predpis liekov pri kontrole u špecialistu, medzi kontrolami aspoň zbežná kontrola pacienta a správnosti užívania medikácie obv. lekárom, + doplnenie chýbajúcich liekov,ktoré nemaú IO ani PO. Za predpis PO a IO liekov musí samozrejme zodpovedať indikujúci špecialista a nie lekár, ktorý ich predpíše na jeho doporučenie, za pochybenie zodpovedá špecialista. Ale ako s liekmi, s ktorým pacient už ku mne príde- bežné hypotenzíva a pod.- ja som ich neindikovala, budem pátrať kto to urobil a ten to napíše?? Absurdné, však? Ale v tomto Absurdistane už nič neprekvapí. Samozrejme aj nás takýto predpis liekov “ navyše“ oproti minulosti zaťaží hlavne časovo. Čas nenatiahneme, nutne to bude viesť k odsúvaniu pacientov, najmä tých, ktorí prichádzajú s problémami na ktoré má obvodný lekár plné kompetencie- predoperačné vyšetrenia, bežné hypertezie a DLP atď. Takže komu toto prospeje? Koho odbremeníme? pacientov? iTých isto nie, navyše to len zhorší už aj naštrbené vzťahy medzi špecialistami a všeobecnými lekármi- zdravím, p. dr Palušková! Ospravedlňujem sa, ak som niekoho urazila, skúsme sa dohodnúť medzi sebou a nebojovať zbytočné vojny,máte toho všetci tak akurát.
  Na záver pozdravujem náš zákonodarný orgán, menovite p. Šefčíka, Krajčího a Horváthovú.

  • Vážená pani kolegyňa, som tiež špecialista/ oftalmológia/ a vo veľkej, veľkej miere súhlasím Vaším názorom.Celkom súhlasím s požiadavkou „rozšírením kompetencií“ pre všeobecných lekárov, len mi je veľmi nepochopiteľné, prečo doteraz nevyužívali zverené kompetencie, lebo u nás v okrese Prievidza u viac ako 2/3 praktických lekárov je pravidlo: čo je ruka ide na ručné, ucho na ušné, oko na očné, brucho na brušné atď. takže aj to spôsobuje záťaž špecialistov / okrem iného/, čo nie nikde v normálnom svete/ na Západ od nás………………Dr Madaj, Prievidza

 5. Dobrý deň. Prečítanie článku zaslaného mailom členom ZAP – O nás bez nás – ma donútilo sa k tomu vyjadriť. ZAP ako organizácia, ktorej som členom by sa mala zasadzovať o to , aby som ako praktický lekár nemal nezmyselné preskripčné obmedzenia na lieky ktorými potrebujem liečiť svojich pacientov, aby som nemal nezmyselné obmedzenia v diagnostike / laboratórne, rengenové a pod./ , ktoré potrebujem vykonať pri riešení ochorení mojich pacientov a aby som nebol zavalený nezmyselnou byrokraciou , za akú považujem aj predpisovanie liekov po iných lekároch, neustále hľadať, kedy, prečo, ako , v ktorom termíne , dokedy a pod. niekto v lekárskej správe niečo odporúčal, či na to má oprávnenie … a po tom zistil, že niekde niečo nesedí a liek nemožno predpísať … Kedy už ZAP pochopí, že časy sa menia a základom kvalitnej medicíny na Slovensku je odborná práca erudovaného praktického lekára , ktorý nie je obmedzovaný pri vyšetrovaní a liečbe pacienta. Ako príklad sa stačí pozrieť smerom západným ku kolegom z vyspelých krajín. Na záver by som bol rád, keby ZAP vynakladal svoju energiu správnym smerom, a to za zrušenie preskripčných, diagnostických a terapeutických obmedzení . Tým sa skvalitní práca všetkým lekárom a pacient bude liečený kvalitne, správne a keď to potrebuje. S pozdravom MUDr. Peter Marko, praktický lekár Bratislava.

Pridať komentár