Špecialisti združení v ZAP odmietajú novú povinnosť vystavovať elektronickú PN od 1. 1. 2024

Špecialisti združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP) odmietajú novú povinnosť vystavovať elektronickú PN od 01.01.2024 a apelujú na parlament, aby zmenil znenie v praxi nerealizovateľnej novely zákona z povinnosti na možnosť a pred tým zabezpečil splnenie všetkých potrebných náležitostí zo strany štátnych inštitúcií. Týmto sa pripájajú k dvom legislatívnym návrhom na odklad účinnosti novely predloženými ministerstvom zdravotníctva, ktoré poslanci neschválili.

 

Lekári špecialisti za súčasných podmienok odmietajú od 1. 1. 2024 e PN vystavovať.

 

Na Slovensku historicky odvždy potvrdenia o pracovnej neschopnosti (PN) vystavovali, viedli a ukončovali praktickí lekári, desaťročia v papierovej neskôr, po ročnej prechodnej dobe, od 1.6.2023 v elektronickej podobe (ePN).

Novela zákona č. 125/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení prijatá dňa 24.03.2022, od 01.01.2024 uložila túto povinnosť i lekárom špecializovanej ambulantnej starostlivosti (ŠAS). Zmena sa udiala bez akejkoľvek diskusie a súhlasu lekárov (ŠAS) a absolútne nereflektuje nasledujúce body:

  1. Z dôvodu nedostatočne fungujúceho eHealthu (v gescii štátu prostredníctvom NCZI), lekári ŠAS nedisponujú porovnateľným prístupom ku komplexnej zdravotnej dokumentácii pacienta v porovnaní s praktickými lekármi.
  2. V atestačnej príprave nemali možnosť absolvovať prípravu z posudkového lekárstva, a teda v obšírnej agende súvisiacej s ePN sa neorientujú. PN v papierovej podobe nikdy nevystavovali a štát za takmer 2 roky od účinnosti novely lekárov ŠAS na zmenu nijako nezaškolil. Vystavovanie ePN needukovaným personálom povedie k chybným potvrdeniam, čo môže mať za následok finančné straty Sociálnej poisťovne i možné finančné poškodenie práceneschopného.
  3. Sociálna poisťovňa lekárov ŠAS doteraz nijako nekontaktovala za účelom spolupráce.
  4. Sieť ŠAS je už teraz nedostatočná a kapacitne nedokáže pokryť ani potrebu zdravotnej starostlivosti, pridávanie administratívnej záťaže ešte výraznejšie zníži dostupnosť ošetrenia v sieti ŠAS.
  5. Novela jednoznačne nehovorí, či praktický lekár preberie pokračovanie a ukončenie PN v prípade ak toho lekár ŠAS nebude kapacitne schopný. Pacient sa teda môže ocitnúť v situácii, kedy jeho ePN nebude mať kto ukončiť.
  6. Ambulancie ŠAS sú dlhodobo výrazne podfinancované v porovnaní so všeobecnými ambulanciami a zväčša nedokážu zaplatiť ďalší administratívny personál.

Na základe vyššie uvedeného máme za to, že účinnosť novely je nutné odložiť na dobu, kedy si štát splní svoje úlohy voči poskytovateľom ŠAS do takej miery, aby mali porovnateľné podklady a zdroje na vystavovanie ako všeobecné ambulancie. Následne vzhľadom k neúmernej preťaženosti ŠAS žiadame zmenu „povinnosti vystavovať“ na „možnosť vystavovať.“

O nepripravenosti projektu zo strany štátu svedčia aj dva návrhy na odklad účinnosti zo strany ministerstva zdravotníctva, na ktoré parlament ani poslanecký výbor pre zdravotníctvo neodpovedali kladne.

Zväz ambulantných poskytovateľov týmto vyzýva poslancov NRSR a obzvlášť parlamentný výbor pre zdravotníctvo, aby sa seriózne začali zaoberať a kompetentne sa postavili k otázke v praxi zo strany štátu nezvládnutej prípravy zavedenia ePN u špecialistov a zdôrazňujeme, že za súčasných okolností lekári špecialisti združení v ZAP kolektívne odmietajú ePN vystavovať.

2 thoughts on “Špecialisti združení v ZAP odmietajú novú povinnosť vystavovať elektronickú PN od 1. 1. 2024

  1. Absolútne súhlasím. Povinnosť vypisovať PN by bola už len posledná kvapka už aj tak preplneného pohára trpezlivosti ŠAS pracovať ďalej v systéme, ktorý nám ukladá len stále nové a nové povinnosti a odkláňa nás od vykonávania naozaj špecializovanej činnosti. Bohužiaľ my špecialisti spolu s našimi pacientami to skomplikované máme už dávno najmä vďaka úspešnému lobizmu niektorých iných spoločností .

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok