1) Za telefonické konzultácie zaplatíme viac

Keďže najúčinnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu je obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum, veríme, že formou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je aj konzultácia s pacientom na diaľku.

Nové výkony telemedicíny

  • Výkon 1b – Konzultácia prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky
  • Výkon 1c – Krízová psychoterapeutická intervencia prostredníctvom elektronickej komunikácie
  • Výkon 11a – Konzultácia prostredníctvom rozšírenej elektronickej komunikácie v online prostredí (webová aplikácia, videohovor)
  • Výkon 70 – Opätovné lekárske vystavenie receptov alebo poukazov na základe požiadavky pacienta prostredníctvom elektronickej pošty, SMS alebo telefónu
 1b 1c 11a 70 Cena bodu
 Počet bodov  160 bodov 1000 bodov 210 bodov 40 bodov
VLD* áno nie áno áno 0,027
VLDD* áno nie áno áno 0,027
GYN* áno nie áno áno 0,027
ŠAS áno áno** áno áno 0,027
STOM áno nie nie áno 0,027

*Akceptuje sa u kapitovaných poistencov (nad rámec kapitácie), nekapitovaných poistencov (ak ide o neodkladnú ZS) a poistencov EÚ (ak spĺňajú legislatívne podmienky nároku úhrady ZS u EÚ poistencov).

**Len u odborností psychiatria, detská psychiatria, gerontopsychiatria a klinická psychológia.

Podrobnosti o podmienkach vykazovania nových výkonov telemedicíny nájdete v prílohe tohto stanoviska.

Príloha: Výkon telemedicíny (.pdf)

2) Pediatrom umožníme vykazovať preventívne prehliadky

Sme si vedomí, že starostlivosť o najmenších musí byť zabezpečená aj počas aktuálnej situácie. Preto sme sa rozhodli, že budeme akceptovať vykazovanie poradní resp. preventívnych prehliadok (výkony 143, 143a, 144, 146, 146a, 950) aj v prípade, ak budú vykonané prostredníctvom telefónu alebo videokonferencie.

3) Všeobecným lekárom pre dospelých a pediatrom budeme čiastočne kompenzovať používanie ochranných prostriedkov

Napriek tomu, že sme v rámci našich možností distribuovali ochranné rúška lekárom prvého kontaktu, sme si vedomí zvýšených nákladov na ochranu Vášho zdravia a zdravia Vašich pacientov. Z tohto dôvodu budeme v prechodnom období akceptovať vykazovanie príplatku (výkon č. 64) pri sťaženom výkone k výkonom 4 a 8 v prípadoch, keď bolo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti potrebné použitie nadštandardných osobných ochranných prostriedkov. Výkon bude hradený cenou bodu ako pre nekapitovaného poistenca.

4) Špecialistom budeme kompenzovať použitie ochranných prostriedkov pri výkonoch s vyšším rizikom nákazy

Pri ošetrovaní úrazov alebo zastavovaní krvácania existuje zvýšené riziko nákazy. Preto sme sa rozhodli špecialistom čiastočne kompenzovať používanie osobných ochranných prostriedkov formou úhrady príplatkového výkonu č. 67 Príprava lekára na vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po intervenčnom výkone počas pandémie COVID-19 v hodnote 200b.

5) Starostlivosť poskytovaná agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Počas obdobia, v ktorom je Vládou Slovenskej republiky vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu ohrozenia verejného zdravia v súvislosti s ochorením COVID – 19 umožňujeme vykázanie výkonu 3441 (návšteva pacienta v rizikových skupinách populácie) namiesto výkonov 3439 (návšteva v pracovnom čase) a 3440 (Návšteva mimo pracovného času).

6) Poskytovateľom špecializovanej ambulantnej starostlivosti, stomatologickej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti garantujeme príjem

Nakoľko v dôsledku aktuálnej situácie sa pokles príjmov ambulancie dotýka v najväčšej miere špecialistov, stomatológov a poskytovateľov jednodňovej zdravotnej starostlivosti, rozhodli sme sa do 30.6.2020 garantovať každému špecialistovi, stomatológovi a poskytovateľovi jednodňovej zdravotnej starostlivosti úhradu minimálne na úrovni 75 % priemernej mesačnej úhrady roku 2019.

7) Pri preventívnych prehliadkach zohľadníme epidemiologickú situáciu

Rozumieme, že za súčasnej epidemiologickej situácie dochádza prerušeniu vykonávania preventívnych prehliadok, čo sa odrazí pri vyhodnocovaní tohto parametra k 1.7.2020 a 1.1.2021. Garantujeme všeobecným lekárom pre dospelých, všeobecným lekárom pre deti a dorast i gynekológom, že túto skutočnosť ústretovo zohľadníme tak, aby nemala negatívny vplyv na príjmy ambulancií.

8) Aj bez výmenného lístka

Spomaliť šírenie vírusu napomôže aj obmedzenie návštev všeobecného lekára z dôvodu potreby vystavenia výmenného lístka k špecialistovi. Garantujeme preto, že špecializovanú ambulantnú starostlivosť podľa § 7 ods. 1 písm. a) bod 3. zákona 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov  uhradíme aj bez odporúčania všeobecného lekára.

9) V ústrety pacientom i lekárnikom

Mnohí naši poistenci sú odkázaní na lieky, ktoré im môže predpísať iba lekár špecialista. Aby sme pacientov nevystavovali riziku nakazenia pohybom po vonku, umožníme, aby im lieky mohli predpísať aj všeobecní lekári a to formou eReceptu bez potreby návštevy ambulancie.

Preto v prípade, že verejná lekáreň alebo výdajňa zdravotníckych pomôcok vydá liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu, ktorého predpísaním všeobecný lekár pre dospelých alebo všeobecný lekár pre deti a dorast porušil povinnosť dodržiavať preskripčné a indikačné obmedzenia, zdravotnú starostlivosť poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti napriek tomu uhradíme a nebudeme si uplatňovať náhradu plnenia voči predpisujúcemu lekárovi  prvého kontaktu.

10) Predlžujeme platnosť lekárskych poukazov

Platnosť lekárskych poukazov na zdravotnícke pomôcky predlžujeme z pôvodných 30 dní na 60 dní od dátumu ich vystavenia. Pri individuálne zhotovených zdravotníckych pomôckach môže byť predĺženie platnosti až o 90 dní. A to vtedy, keď si výdajňa lekársky poukaz pre individuálne zhotovené zdravotné pomôcky zablokuje. Platnosť tohto poukazu sa v danej výdajni predĺži o 90 dní.

Poukazy po spracovaní a schválení budeme poistencom posielať poštou, pričom každého poistenca na to vopred telefonicky upozorníme.

V prípade, že bude potrebné do poukazu doplniť údaje, tiež na to poistenca upozorníme telefonicky a následne aj listom. Rovnako budeme postupovať aj pri neschválení poukazu.

11) Gastroenterológom budeme pri endoskopických vyšetreniach kompenzovať použitie ochranných prostriedkov

Pri endoskopických vyšetreniach budeme gastroenterológom kompenzovať použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov v odôvodnených prípadoch1 prostredníctvom úhrady príplatkového výkonu č. 68a (Príprava zdravotníckeho pracovníka na klinické vyšetrenie s použitím osobných ochranných pracovných prostriedkov a dezinfekcie pred a po endoskopickom výkone počas pandémie COVID-19)v hodnote 1000 bodov. Výkon je možné vykázať dvakrát pri jednom vyšetrení. Uhradíme ho v rámci dohodnutého spôsobu úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to s účinnosťou od 1.5. do 30.6.2020* pre ošetrujúceho lekára a zdravotnú sestru.

V prípade, že si epidemiologická situácia vyžiada ďalšie zmeny súvisiace so schvaľovaním a úhradou zdravotnej starostlivosti alebo v ostatných oblastiach našich služieb, sme pripravení opäť zareagovať. Ďakujeme všetkým poskytovateľom za starostlivosť o našich poistencov a všetkým našim poistencom, ktorí sa k aktuálnej situácii postavili zodpovedne. Sme s Vami na ceste za zdravím…

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
Generálne riaditeľstvo
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

*Platnosť nášho stanoviska sa môže predĺžiť v závislosti od vývoja aktuálnej epidemiologickej situácie. Takisto si vyhradzujeme právo naše stanovisko podľa aktuálne situácie zmeniť alebo doplniť.

1Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (siedma aktualizácia) a Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020).