Ako postupovať pri výkone kontroly na ambulancii

ZAP

 

Opakovane sa obraciate na ZAP s otázkou, ako postupovať pri výkone kontroly na Vašej ambulancii zo strany zdravotných poisťovní (tzv. revízie), či zo strany Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Od druhej polovice roku 2018 zintenzívnili revíznu činnosť všetky zdravotné poisťovne, a to najmä v súvislosti so zrušením tzv. limitov u špecialistov (teda zmluvne dohodnutých finančných či bodových rozsahov). Revízni lekári zdravotných poisťovní pri výkone kontroly na Vašich ambulanciách kontrolujú predovšetkým účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania prostriedkov verejného zdravotného poistenia, rozsah a kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa osobitných právnych predpisov a dodržiavanie zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V prípade vykonania dohľadu zo strany ÚDZS ide o dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorého podkladom je zdravotná dokumentácia poskytovateľa. Kontrolu je možné vykonať na mieste alebo na diaľku a výkon kontroly môže, ale nemusí byť vopred ohlásený.

Ak bola alebo bude kontrola na Vašej ambulancii vykonaná, o vykonaní kontroly je kontrolovaný orgán povinný vyhotoviť a doručiť Vám protokol o vykonaní kontroly. Skutočnosti a prípadné pochybenia zistené výkonom kontroly môže poskytovateľ namietať. Ak považujete za potrebné námietky voči zisteniam uvedeným v protokole spracovať za pomoci ZAP, bezodkladne prosím doručte protokol o vykonaní kontroly e-mailom na sekretariát ZAP na emailovú adresu: sekretariat@zapsk.sk, prípadne riaditel@zapsk.sk a s vypracovaním námietok voči protokolu o vykonaní kontroly Vám radi pomôžeme. Protokol zašlite ZAP-u v čo najkratšom čase odo dňa jeho doručenia, nakoľko lehota na podanie námietok je časovo obmedzená, napr. pri kontrole zo strany zdravotných poisťovní do 15 dní odo dňa doručenia protokolu.

Posledný mesiac vykonáva osobitné kontroly VšZP vo vzťahu k verejnému prísľubu platného počas decembra 2018. Táto kontrola je vykonávaná u tých poskytovateľov – členov ZAP, ktorí počas plynutia verejného prísľubu poskytovali zdravotnú starostlivosť za úhradu. Cieľom tejto kontroly je podnet ZAP na VšZP adresovaný ÚDZS, ktorý toho času vykonáva voči VšZP dohľad. Dohľad je zameraný na kontrolu v tom smere, či VšZP počas decembra 2018 efektívne, účelne a hospodárne nakladala s verejnými prostriedkami. Inými slovami, či by nebolo zo strany štátnej zdravotnej poisťovne namiesto vyhlásenia verejného prísľubu vo forme preplácania „bločkov“ za poskytnutú zdravotnú starostlivosť nezmluvnými členmi ZAP-u efektívnejšie so ZAP-om rokovať a dohodnúť sa na štandardných podmienkach úhrad za poskytovanú zdravotnú starostlivosť. VšZP za účelom výkonu dohľadu potrebuje ÚDZS dokladovať najmä kópie lekárskych správ a k nim sa viažucich dokladov o priamej platbe na ambulancii počas doby plynutia verejného prísľubu (počas decembra 2018). Súčinnosť poskytovateľov pri výkone tohto osobitného typu kontroly na Vašich ambulanciách by teda mala byť podkladom pre ÚDZS k výkonu dohľadu voči VšZP.

ZAP je pripravený riešiť všetky Vaše podnety, vrátane poskytnutia pomoci a podpory pri kontrolnej činnosti na Vašich ambulanciách.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok