Núdzový stav – druhá vlna COVID-19

ZAP

 

Vážení členovia Zväzu ambulantných poskytovateľov!

Dovoľujeme si Vás informovať, že Vláda SR tentokrát spolu s núdzovým stavom nevyhlásila všeobecnú pracovnú povinnosť vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckym pracovníkom.

Napriek tomu v niektorých vyšších územných celkoch bol poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zo samosprávneho kraja doručený e-mail – vyrozumenie o uložení pracovnej povinnosti a povinnosti zotrvať na svojom pracovisku a poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľstvu.

Predmetný e-mail je právne irelevantný, nakoľko samosprávny kraj nie je oprávnený uložiť konkrétnu pracovnú povinnosť a Vláda SR nevyhlásila všeobecnú pracovnú povinnosť vzťahujúcu sa na zdravotníckych pracovníkov.

Konkrétnu pracovnú povinnosť fyzickej osobe môže uložiť iba príslušný okresný úrad a to písomným príkazom.

Pracovnú povinnosť v období krízovej situácie nemožno uložiť:

 • zamestnancovi so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • fyzickej osobe mladšej ako 18 rokov veku a staršej, ako je stanovený dôchodkový vek,
 • tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacej žene a žene do konca tretieho mesiaca po pôrode, ak sa dieťa narodilo mŕtve, zomrelo alebo žena sa oň nestará,
 • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa mladšie ako 15 rokov veku,
 • fyzickej osobe, ktorá sa trvalo stará o dieťa staršie ako 15 rokov veku, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mimoriadnu starostlivosť,
 • fyzickej osobe, ktorá sa celodenne a riadne stará o fyzickú osobu, ktorá je prevažne alebo úplne bezvládna alebo je staršia ako 70 rokov veku a nemôže zabezpečiť starostlivosť o túto osobu jej umiestnením do zariadenia sociálnych služieb, alebo fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie.

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 01.10.2020 vydal opatrenia upravujúce hygienické opatrenia pri prevádzkovaní prevádzok. Opatrenia sa týkajú aj poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.  V zmysle opatrení  poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dodržiavať nasledovné hygienické opatrenia:

 • vstup a pobyt v zdravotníckom zariadení umožní len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • počet klientov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden klient na 10 m2 plochy prevádzky určenej pre klientov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti; táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými klientmi minimálne 2 metre – pre úplnosť dodávame, ÚVZ SR odporúča organizovať prácu v ambulancii tak, aby do čakárne ambulancie vstupovali pacienti po telefonickom dohovore.

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok