Výhody členstva v ZAP

Správna rada a Predstavenstvo ZAP rozhodli, že ZAP sa bude aktívne podieľať na príprave balíka výhod, ktoré poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti iné organizácie neposkytujú.

Mnohí z Vás si opakovane kladú nasledovné otázky : Prečo vstúpiť do ZAP ? Čo mi členstvo v ZAP prinesie ? Čo je v ZAP iné ako v iných organizáciách poskytovateľov ? Čo bude ZAP pre mňa ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti robiť ?

otáznik 2

Zväz ambulantných poskytovateľov si Vám dovoľuje predstaviť výhody a činnosti, ktoré pre Vás, členov ZAP v najbližšej dobe pripravuje a to v duchu hesla : ,,Len v jednote je sila a úspech!“

  • Jedným z hlavných cieľov činnosti ZAP je okrem navyšovania úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť svojich členov i zabezpečovanie ochrany podnikateľských istôt poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti.
  • ZAP bude presadzovať dodržiavanie primeraného pracovného zaťaženia lekárov – poskytovateľov.
  • ZAP sa už v súčasnosti podieľa a do budúcnosti rovnako bude podieľať na riešení témy nadlimitov a konfliktu vykazovania výkonov vo vzájomnej kombinácii.
  • Prostredníctvom webovej stránky www.zapsk.sk ZAP v súčasnosti aktívne pripravuje priestor na zasielanie Vašich podnetov týkajúcich sa revíznej činnosti zdravotných poisťovní. V prvej fáze zhodnotí Vami zaslaný podnet odborník z príslušnej špecializácie. Po jeho vyhodnotení a analýze bude podnet prerokovaný s príslušnou zdravotnou poisťovňou.
  • V nadväznosti na vyššie uvedený bod bude ZAP sporné veci, k vyriešeniu ktorých nedôjde na rokovaniach so zdravotnou poisťovňou, predkladať na rokovanie na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
  • ZAP rokuje o príprave nového moderného softvéru, ktorý bude dostupný pre ambulancie jeho členov za zvýhodnených cenových podmienok. Uvedený krok smeruje k uľahčeniu vykazovania a zjednodušenia prístupu k informáciám, ktoré program zhromažďuje, a tým k zníženiu administratívneho zaťaženia.
  • ZAP v spolupráci so Slovenskou lekárskou komorou vyvíja činnosť v otázke optimálnej siete poskytovateľov a stále aktuálnej problematike LSPP.
  • ZAP pripravuje systém vyššej úrovne spolupráce medzi členmi, ktorý povedie k poskytovaniu vzájomných výhod.
  • Veríme, že tieto vyššie uvedené, ako i ďalšie benefity, ktoré Vám členstvo v ZAP prináša a ponúka budú pre Vás prínosom v každodennej praxi.

,,Vypracujme si systém a poskytnime si vzájomné výhody vo svojej sieti poskytovateľov. Kontaktujme sa, buďme kolegiálni a doprajme si navzájom!“

Doctors

Tešíme sa na Vašu spoluprácu!

Zväz ambulantných poskytovateľov

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok