Zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 – základné otázky

 

Môžem pracovať, ak sa nedám testovať alebo budem mať pozitívny test?

V zmysle uznesenia vlády SR č. 298/2020 Z.z. na osoby, ktoré sa nebudú vedieť preukázať:

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“
  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu vykonaného od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 v prípade, ak ide o osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu (napr. osoby, ktoré budú vykonávať testovanie) alebo
  • certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 28. októbra 2020 do 30. októbra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“, ak ide o osobu pôsobiacu v bezpečnostnom systéme Slovenskej republiky a osobu v štátnozamestnaneckom pomere, osobu vykonávajúcu prácu vo verejnom záujme a príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia, krízových situácií, mimoriadnych udalostí, stavov tiesne, bezpečnostného manažmentu, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany verejného poriadku a obrany štátu

sa bude od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa uplatňovať zákaz vychádzania s výnimkami uvedenými v uznesení, napr.:

  • cesta do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
  • cesta na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
  • cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
  • cesta za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cestu späť,

Kompletné znenie uznesenia so všetkými výnimkami nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/298/20201029

Medzi výnimkami zo zákazu vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 sa nenachádza cesta do zamestnania alebo cesta na výkon podnikateľskej činnosti.

Vyššie uvedené znamená, že ak lekár nebude testovaný alebo bude mať pozitívny test uplatňuje sa naňho zákaz vychádzania a teda legálne sa nevie dostaviť do zamestnania alebo na výkon podnikateľskej činnosti.

Pripomíname, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom mieste bezodkladne uviesť poskytovateľa, ktorý vykonáva zastupovanie a túto skutočnosť oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

 

Môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti od pondelka 02.11.2020 požadovať od pacientov, aby sa preukázali certifikátom z testovania a ako postupovať, ak ho odmietnu ukázať alebo povedia, že ho nemajú alebo výsledok testu bude pozitívny?

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR bol prevádzkovateľom akýchkoľvek zariadení (vrátane zdravotníckych) nariadený zákaz vstupu osôb, na ktoré sa uplatňuje zákaz vychádzania. Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje oprávnenosť na vstup (napr. certifikát MZ SR o negatívnom antigénovom teste alebo potvrdenie o výnimke a iné). Do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

Do zdravotníckeho zariadenia možno v zmysle vyhlášky umožniť vstup osobe, ktorá má zákaz vychádzania len za účelom poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo výkonu preventívnej prehliadky.

Text vyhlášky ÚVZ SR so vzorom potvrdenia o výnimke, ktoré vystavuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nájdete na  https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

 

Môže od pondelka 02.11.2020 zamestnávateľ požadovať predloženie certifikátu od zamestnancov?

Odpoveď na predchádzajúcu otázku platí aj vo vzťahu zamestnávateľ a zamestnanec. Zamestnávateľ umožní vstup na pracovisko len osobám, na ktoré sa neuplatňuje zákaz vychádzania, pričom zamestnávateľ je oprávnený od zamestnanca požadovať predloženie príslušného dokladu; do tohto dokladu je zamestnávateľ oprávnený nahliadnuť.

 

 

One thought on “Zákaz vychádzania od 2. novembra 2020 do 8. novembra 2020 – základné otázky

  1. Ambulancie VLD aj ŠAS vykonávajú aj neodkladnú starostlivosť aj preventívne prehliadky. Ako je to možné zabezpečiť, Keď v rámci núdzového stavu nesmú vychádzať? Je neskoro porovnávať všetky rozpory v tomto nariadení, ale mnoho ich je protichodných. Váš názor? Dr.Sopko

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok