Upozornenie pre pediatrov v ZAP – vykazovanie v Union ZP od 1.1.2019

 

Vážení poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, členovia ZAP!

 

Tak ako sme Vás už informovali, Union zdravotná poisťovňa, a.s. (Union ZP) pristúpila s účinnosťou k 1.1.2019 na základe dohody so ZAP-om k navýšeniu cien vo vybraných oblastiach. Ak ďalej nie je uvedené inak, podľa týchto podmienok môžu poskytovatelia fakturovať zdravotnú starostlivosť už za mesiac január 2019. Nové dodatky so zapracovanými zmenami, ktoré nižšie opakovane pre pediatrov prikladáme, by Vám mali byť doručené v listinnej podobe prostredníctvom Union ZP cca v polovici februára 2019.

Vzhľadom na opakované informácie z radov pediatrov v ZAP si Vás v nadväznosti na zmeny dodatkov od 1.1.2019 dovoľujeme špeciálne upozorniť na systém bonifikácie ukazovateľaPrimárna starostlivosť bez odoslania k špecialistovi“. Podľa zaslanej informácie sa tento ukazovateľ považuje za splnený, ak % poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25% a v takom prípade patrí poskytovateľovi bonus 0,75 €. Táto zmena sa však uplatní až pri najbližšom hodnotení poskytovateľov, teda k 1.7.2019. Prvý polrok 2019 ste bonifikovaní podľa hodnotenia za druhý polrok 2018. Teda, ak ste tento ukazovateľ plnili do 31.12.2018, do 30.6.2019 Vám patrí bonus vo výške 0,50 €.

 

Zmeny v dodatkoch VLDD od 1.1.2019:

 a) Kapitácie – zmena hornej vekového rozpätia u dorastu nasledovne:

Vekové rozpätie
poistenec od 19 do 28 rokov vrátane

 

b) navýšenie ceny bodu v nasledovných oblastiach:

Oblasť Cena bodu Poznámka
1.PP (výkon 142) 0,0900 €  
Nekap. poistenci 0,0200 €
Poistenci EÚ 0,0200 €

 

c) zmena v spektre výkonov hradených nad rámec kapitácie u kapitovaného:

Nový výkon Cena Poznámka
10

Starostlivosť o poistenca s artériovou hypertenziou, dyslipidémiou a/alebo obezitou

8,00 € Max. 2x ročne u jedného poistenca hradený nad rámec kapitácie.

Výkon 10 nahrádza výkon Y0043. Prechodne za obdobie januára 2019 bude možné vykázať výkon Y0043 alebo výkon 10. Za obdobie od 1.2.2019 bude možné vykazovať už len výkon 10 za podmienok uvedených v dodatku.  

 

d) systém bonifikácie – pri dole uvedenom ukazovateli sa mení hranica pre jeho splnenie (aktuálne bolo 10%) a zároveň bol zvýšený bonus (doteraz bol 0,50 €); táto zmena sa uplatní už pri najbližšom hodnotení:

Ukazovateľ Špecifikácia ukazovateľa Bonus (€)
Optimus Primárna starostlivosť bez odoslania k špecialistovi Splnené, ak % poistencov odoslaných do ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti neprekročí 25%. 0,75

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok