VšZP – ako postupovať v nezmluvnom vzťahu od 01.01.2019

 

  1. Uistite sa či vol Vašom cenníku máte potrebnú položku – napr. vyšetrenie samoplatcu alebo vyšetrenie pacienta nezmluvnej poisťovne. Ak obdobnú položku v cenníku nemáte, doplňte položku do cenníka a zmenený cenník zašlite samosprávnemu kraju doporučene s doručenkou.

2. Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi VšZP – neodkladnú zdravotnú starostlivosť poisťovňa uhrádza vo výške ceny obvyklej v mieste a v čase jej poskytnutia. Skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, potvrdzuje zdravotná poisťovňa poistenca – kontakty na určenie na príjem žiadostí, či sa jedná o neodkladnú zdravotnú starostlivosť nájdete na: https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/nezmluvni-poskytovatelia/

Samozrejme, ak zdravotný stav pacienta vyžaduje okamžité poskytnutie zdravotnej starostlivosti,    starostlivosť poskytnete ihneď a o odsúhlasenie požiadate dodatočne. Poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti po skončení kalendárneho mesiaca vykážete v dávke VšZP.

3. Poskytnutie odkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi VšZP

VšZP je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
Kritéria a postup nájdete tu https://www.vszp.sk/poskytovatelia/zdravotna-starostlivost/zdravotna-starostlivost/poskytovanie-prispevkov/

 

Nakoľko, ale VšZP vyhlásila, že bude uhrádzať všetku zdravotnú starostlivosť poskytnutú jej poistencom nezmluvnými poskytovateľmi bude postačovať, ak pacient zašle VšZP poisťovni jednoduchú žiadosť spolu s dokladom o úhrade a kópiou zápisu zo zdravotnej dokumentácie. Vzory žiadosti  nájdete tu:

 

Žiadosť_o_preplatenie_výkonu

Žiadosť_o preplatenie_liekov

Žiadosť_o_preplatenie_SVaLZ

Žiadosť_o_preplatemie_výkonu_a liekov

 

 

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok