Zmeny v zdravotníckych zákonoch od 01.11.2017

Ordinačné hodiny pre VLD a VLDD od 01.11.2017

S účinnosťou od 01.11.2017 poskytovatelia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti majú povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne, pričom najmenej dvakrát do týždňa musia byť ordinačné hodiny určené najmenej do 15. hodiny. Podľa vyjadrenia MZ SR do ordinačných hodín sa započítava aj návštevná služba. Do ordinačných hodín sa nezapočítava administratíva.

Ak poskytovateľ prevádzkuje viac ako jednu ambulanciu všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, posudzuje sa rozsah ordinačných hodín spoločne pre všetky ambulancie; ordinačné hodiny jednotlivých ambulancií sa sčítavajú.

Samosprávny kraj môže schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä s ohľadom na zabezpečenie poskytovania a dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Pôjde predovšetkým o prípady prevádzkovania ambulancie v malých obciach.

Schválené znenie zákona neobsahuje prechodné obdobie, počas ktorého by poskytovatelia zdravotnej starostlivosti prevádzkujúci všeobecnú ambulanciu zdravotnej starostlivosti mohli zosúladiť svoje ordinačného hodiny s novou právnou úpravou. Vzhľadom k tejto skutočnosti odporúčame poskytovateľom zdravotnej starostlivosti do 31.10.2017 požiadať príslušný samosprávny kraj o schválenie nových ordinačných hodín v zmysle prijatej zákonnej úpravy (v návrhu nových ordinačných hodín odporúčame vyčleniť ordinačné hodiny určené na výkon návštevnej služby) a do schválenia nových ordinačných hodín poskytovať zdravotnú starostlivosť podľa doterajších ordinačných hodín.

Poplatky

Mení sa výška poplatkov najmä pri poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby (lekárskej služby prvej pomoci), ústavnej pohotovostnej služby a výška poplatku za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady:
2 €,
0 €, ak bol poistenec následne odoslaný k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby,
10 €, ak v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa zdravotná starostlivosť poskytuje formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady:
10 € s výnimkami nižšie uvedenými,
2 €, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou v pracovných dňoch a v čase medzi 7. a 22. hodinou v dňoch pracovného pokoja v okrese, v územnom obvode ktorého sa neposkytuje ambulantná pohotovostná služba,
2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ambulantnej pohotovostnej služby.

Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca najviac 2 €. Poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na iné účely (napr. pre potreby komerčnej poisťovne) nie je regulovaná.

Uvedené zmeny nadobúdajú účinnosť 01.11.2017. V dôsledku týchto zmien je potrebné zosúladiť cenníky ambulancii a zmeny v cenníku oznámiť príslušnému samosprávnemu kraju.

V súvislosti s poplatkami dodávame, že od 01.11.2017 samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa môže uložiť pokutu aj osobe, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (napr. prevádzkovatelia objednávacích portálov), ak akýmkoľvek plnením podmieňuje objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia v tomto zdravotníckom zariadení.

Preventívne prehliadky

Do náplne preventívnych prehliadok vykonávaných všeobecným lekárom pre dospelých sa pridáva vyšetrenie – Alanínaminotransferáza ALT.

Do náplne 9. preventívnej prehliadky vykonávanej pediatrom sa pridáva poradenstvo rodičov o potrebe prvej preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára.
V rámci 10. preventívnej prehliadky si po novom pediater vyžiada od rodiča informáciu o absolvovaní preventívnej prehliadky ústnej dutiny dieťaťa u zubného lekára

Kúpeľná starostlivosť

Diagnóza B91 sa vypúšťa z doterajšej indikácie a vkladá sa nová indikácia:

„A  /  VI/3  /  B91, G14  /   Následky poliomyelitídy Postpoliomyelitický syndróm  /  neurológ,  lekár FBLR, všeobecný lekár  /21  / Kúpeľnú starostlivosť možno pri tejto indikácii uhrádzať z prostriedkov verejného zdravotného poistenia  najviac raz za dva roky.

Ambulantná pohotovostná služba (lekárska služba prvej pomoci)

Ostatná novela zdravotníckych zákonov sa najvýraznejšie dotkla fungovania lekárskej služby prvej pomoci, resp. ambulantnej pohotovostnej služby ako znie nový názov pre LSPP. Na rozdiel od ostatných zmien, zmeny týkajúce sa ambulantnej pohotovostnej služby nadobudnú účinky spravidla až od 01.07.2018, kedy stratia platnosť doteraz vydané povolenia na prevádzkovanie LSPP (teoreticky pri niektorých ambulanciách APS môžu zmeny nastať aj skôr). Do 30.06.2018 sa postupuje podľa doterajších predpisov.

Ambulantná pohotovostná služba sa poskytuje ako:
a) pevná ambulantná pohotovostná služba poskytovaná poskytovateľom, ktorý je oprávnený na základe vydaného povolenia prevádzkovať ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby (ďalej len „organizátor“) v pracovných dňoch v čase od 16. do 22. hodiny a v dňoch pracovného pokoja v čase od 7. do 22. hodiny – v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby možno poskytovať návštevnú službu v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa pevná ambulantná pohotovostná služba poskytuje;
b) doplnková ambulantná pohotovostná služba poskytovaná organizátorom nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v pracovných dňoch v čase medzi 16. a 22. hodinou nepretržite v rozsahu najmenej dvoch hodín v dňoch pracovného pokoja v čase medzi 7. a 22. hodinou, ak má organizátor vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby.

Pevný bod je mesto alebo obec, v ktorej sa nachádza ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby. Spádové územie je časť územia Slovenskej republiky, v ktorom sa nachádza pevný bod a je tvorené najmenej jedným okresom. Spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR.

APS sa v prvom rade poskytuje na základe dobrovoľnosti. Povinnosť poskytovateľov všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti nastupuje až vtedy, ak organizátor nevie zabezpečiť poskytovania APS na báze dobrovoľnosti. Ak organizátor v kalendárnom mesiaci nevie zabezpečiť APS, samosprávny kraj vydá rozpis zabezpečenia poskytovania APS v rozsahu, v ktorom nie je do 22. hodiny poskytovanie APS zabezpečené organizátorom. Samosprávny kraj zverejní rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej APS na svojom webovom sídle najneskôr päť pracovných dní pred začiatkom obdobia, na ktoré sa rozpis zabezpečenia poskytovania pevnej APS vyhotovuje.

Preferencia dobrovoľnosti vykonávania APS sa prejavuje aj v odmeňovaní. Hodinová mzda lekára vykonávajúceho dobrovoľne APS v pevnom bode je minimálne 12 €. V prípade povinného vykonávania APS sa odmena (odmena je určená ako výška celkových mzdových nákladov lekára v APS) pre poskytovateľa povinného vykonať APS podľa rozpisu samosprávneho kraja, znižuje o:
2 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo v kalendárnom mesiaci zabezpečené menej ako 7 hodín alebo 7 hodín,
2,5 % za každé začaté 4 hodiny, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo v kalendárnom mesiaci zabezpečené viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín alebo 49 hodín,
40 %, ak poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby nebolo v kalendárnom mesiaci zabezpečené viac ako 49 hodín.

Paušálna odmena organizátora od zdravotných poisťovní sa v prípade nezabezpečenia APS na báze dobrovoľnosti znižuje ešte viac:
o 3 % do 7 hodín nezabezpečenia APS v kalendárnom mesiaci,
o 3,5 % za každé začaté 4 hodiny nezabezpečenia poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby v časom rozmedzí viac ako 7 hodín a menej ako 49 hodín nezabezpečenia APS v kalendárnom mesiaci
o 75 %, ak nezabezpečí APS viac ako 49 hodín v kalendárnom mesiaci.
Okrem toho, ak organizátor tri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečí poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby úhrnne v rozsahu viac ako 100 hodín, bude mu zrušené povolenie na prevádzkovanie APS.

Povolenia na prevádzkovanie jednotlivých pevných bodov APS budú vydávané na základe výberových konaní. Prvé výberové konania vyhlási Ministerstvo zdravotníctva SR najneskôr do 28. februára 2018.

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok