AKTUÁLNE O KORONAVÍRUSE (14.9.2020)

Usmernenie pre indikácie k testovaniu metódou PCR SARS-CoV-2 (14.9.2020)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.9.2020 bol Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky vydaný aktualizovaný Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (verzia 10) s nasledovnými úpravami k indikáciám pre odber vzoriek výterov z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

[highlight][/highlight]

 

Aktualizované štandardné postupy a metodické usmernenia MZ SR pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19 (15.6.2020)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 15.6.2020 bolo vydané aktualizované Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19.

Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre VLDD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 (15.6.2020)

 

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 bol dňa 1.6.2020 vydaný Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19.

Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19 (1.6.2020)

 

Dňa 19.5.2020 bolo vydané Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19. Taktiež bol vydaný Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v SR a Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2.

Dňa 20.5.2020 boli vydané metodické usmernenia hlavných odborníkov pre gastroenterológiu a tiež pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19.

Dokumenty na stiahnutie tu:

Usmernenie pre VLD a VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19 (29.5.2020)

Usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre deti a dorast počas pandémie COVID-19 (19.5.2020)

Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike (19.5.2020)

Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 (19.5.2020)

Aktualizované metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterologickej ambulancii COVID-19 – základné postupy (20.5.2020)

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v diabetologickej ambulancii (20.5.2020)

 

[divider]

 

[divider]

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV POČAS PANDÉMIE COVID-19 (1.4.2020)

[divider]

 

Pracovná neschopnosť, ošetrovné a vypisovanie PN v súvislosti COVID 19 (30.3.2020)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.03.2020 bola v Zbierke zákonov zverejnená novela zákona č. 461/2003 Z.z.,o sociálnom poistení, ktorá upravuje podmienky nároku na nemocenské a ošetrované v súvislosti s COVID-19. Predmetná novela zákona (zákona č. 63/2020 Z.z.) nadobudla účinnosť dňom jej zverejnenia v Zbierke zákonov.

Podľa predmetnej novely zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie (t.j. aj vrátane situácie ak bol COVID-19 uznaný PN) vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti. Nemocenské od prvého dňa uhrádza Sociálna poisťovňa vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu.

Nárok na ošetrovné z krízovej situácie s v súvislosti s ochorením COVID-19 vzniká od prvého dňa potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti a zaniká dňom skončenia potreby osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti, ak poistenec:

a) osobne a celodenne ošetruje dieťa do dovŕšenia šestnásteho roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, alebo

b) ak sa stará o dieťa do dovŕšenia 11 rokov veku (10+364 dní) a predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo

c) sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela, manželku alebo rodiča manžela alebo manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou formou alebo pobytovou formou, bolo rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie.

V prípade podľa písm. b) pediater nič nepotvrdzuje, nárok na ošetrovné po uzatvorení školského/predškolského zariadenia vzniká automaticky.

Poistenec, ktorému bolo priznané ošetrovné, je povinný ku koncu kalendárneho mesiaca preukázať nárok na výplatu ošetrovného čestným vyhlásením o tom, v ktorých dňoch dieťa osobne a celodenne ošetroval alebo sa o fyzickú osobu podľa písm. c) celodenne staral.

Čestné vyhlásenie nájdete tu:

 

Žiadosť o ošetrovné nájdete tu: Žiadosť o ošetrovné (.pdf)

 

Vypisovanie PN

Ministerstvo zdravotníctva SR spolu s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR nad rámec štandardných legislatívou daných podmienok nároku na nemocenské dávky prijali osobitné postupy pri vystavovaní PN, ktoré sa uplatňujú pri podozrení na infekciu COVID 19 alebo pri stanovenej diagnóze infekcie COVID 19.

Lekár vystaví PN osobe, ktorej bola nariadená karanténna (odo dňa nariadenia karanténny) alebo osobe, ktorá sa vrátila zo zahraničia (od dňa kedy sa osoba vrátila o zahraničia). Ako diagnózu lekár uvedie diagnózu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. Ak osobe bola potvrdená infekcia COVID 19 lekár uvedie diagnózu č. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19.

Pri vystavovaní PN lekár zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíšete ho na viditeľné miesto na tlačive PN. PN môže lekár vystaviť aj na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania pacientom. Pacient si nechodí po tlačivo PN a nenosí ho zamestnávateľovi. Vystavenie PN oznámi pacient zamestnávateľovi telefonicky alebo e-mailom.

Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta (z epidemiologických dôvodov) lekár zašle spolu II., IIa a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára. Lekár si má viesť excelovský zoznam o vystavených nemocenských pre prípad rýchleho preverenia. Lekár vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) uvedie aj do zdravotnej dokumentácie. Tlačivo Preukaz o trvaní PN zašle ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne, taktiež tlačivo l. a lV. diel pri ukončení PN.

Postup pri vydávaní PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou pri COVID-19 je štandardný.

PN sa nevystavuje osobám, ktoré nie sú choré alebo v povinnej karanténne. Neprideľovanie práce zamestnávateľom nie je dôvodom na vystavenie PN.

[divider]

Metodické usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR počas pandémie COVID-19 (09.04.2020)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 19.3.2020 bolo vydané Metodické usmernenie hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) pre VLD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o dospelých počas pandémie COVID-19 a taktiež Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre VLDD pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii o deti a dorast počas pandémie COVID-19. Dňa 23.3.2020 bolo taktiež vydané Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu počas pandémie COVID-19 a Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19. Taktiež boli vydané Metodické usmernenia hlavného odborníka MZ SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu, hlavného odborníka MZ SR pre gastroenterológiu, hlavného odborníka MZ SR pre nefrológiu. Nižšie taktiež prikladáme Odborné usmernenie a odporúčania postupu pre manažment pacientov s duševnou poruchou v súvislosti s infekciou COVID-19 v 1. a 2. fáze pandémie v SR.

Postupne budú vydávané metodické usmernenia MZ SR aj pre ďalšie špecializácie, sledujte preto náš web, kde ich budeme zverejňovať.

Stiahnuť si ich môžete tu:

Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre VLD počas pandémie COVID-19 – základné postupy 

Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre VLDD počas pandémie COVID-19 – základné postupy   (24. marca 2020)

Metodické usmernenie hlavného odborníka MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy počas pandémie COVID-19 – základné postupy. (23. marca 2020)

Metodické usmernenie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientov s onkologickým ochorením počas pandémie COVID-19 – základné postupy. (23. marca 2020)

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre Oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu pre poskytovanie ambulantnej a jednodňovej oftalmologickej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 (7. apríla 2020)

Odborné usmernenie a odporúčania postupu pre manažment pacientov s duševnou poruchou v súvislosti s infekciou COVID-19 v 1. a 2. fáze pandémie v SR (7. apríla 2020)

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre gastroenterológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v gastroenterolgickej ambulancii počas pandémie COVID-19 (8. apríla 2020)

Schéma k Metodickému usmerneniu pre gastroenterologické ambulancie

Metodické usmernenie hlavného odborníka pre nefrológiu pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti na úseku nefrologickej ambulancie, hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy počas pandémie COVID-19 (9. apríla 2020)

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre otorinolaryngológiu určený pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v období núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19 (15. apríla 2020)

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre odbor telovýchovné lekárstvo určený pre poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v období núdzového stavu v dôsledku pandémie COVID-19 (15. apríla 2020)

 

[divider]

Postup pre zdravotníckych pracovníkov v ambulanciách (COVID-19) (20.3.2020)

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

[divider]

Informácia pre tehotné a ich rodiny – COVID-19 Infekcia a Tehotnosť (19.3.2020)

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

[divider]

Výzva ZAP Ústrednému krízovému štábu Ministerstva vnútra SR na súčinnosť (16.3.2020)

Dňa 16. marca 2020 vyzval Zväz ambulantných poskytovateľov v mene všetkých poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti a v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v oblasti zdravotníctva Ústredný krízový štáb Ministerstva vnútra SR a Vládu SR o súčinnosť za účelom prijatia neodkladných opatrení na zabezpečenie kontinuálneho fungovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Aktuálne čakáme na stanovisko k predmetnej veci. Po obdržaní vyjadrenia vás budeme obratom informovať.

ZAP je pripravený kedykoľvek poskytnúť potrebnú súčinnosť na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 tak, aby mohli aj ambulantní lekári zabezpečovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez ohrozenia zdravia a životov seba a ostatných.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

[divider]

Výzva hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriany Šimkovej ambulanciám špecializovanej zdravotnej starostlivosti 

[divider]

Mimoriadne otvorený číselník Zoznam diagnóz (MKCH-10) (12.03.2020)

Dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s usmernením Ministerstva zdravotníctva SR ohľadom vykazovania koronavírusového ochorenia COVID-19 bol mimoriadne otvorený číselník Zoznam diagnóz (MKCH 10) a boli doplnené dva kódy:
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19
U07.2 Podozrenie z infekcie COVID-19

Uvedený číselník je už zverejnený aj na webovom sídle NCZI.

[divider]

Stanovisko hlavnej odborníčky MZ SR za všeobecné lekárstvo, MUDr. Adriany Šimkovej a zdravotných poisťovní k preskripcii liekov na indikáciu špecialistom (12.03.2020)

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

 

[divider]

Prezident SLK o najnovšom rokovaní na krízovom štábe (10.3.2020)

„Kvôli rúškam som ponúkol súčinnosť aj Štátnym hmotným rezervám!“

V pondelok dňa 9.3.2020 som sa ako prezident a poverený zástupca Slovenskej lekárskej komory zúčastnil rokovania krízového štábu na Ministerstve vnútra SR a dnes, v utorok dňa 10.3.2020 na Ministerstve zdravotníctva SR. Dovoľte mi, aby som vás informoval o zásadných záveroch, vyplývajúcich z týchto stretnutí, ktoré sa týkajú nás, lekárov, v tejto chvíli predovšetkým ambulantných.

Okrem iných vecí, o ktorých ste sa už dozvedeli z médií, sme riešili v prvom rade možnosť intenzívnejšieho kontaktu primárnych lekárov (VLD a VLDD) tak, aby pacienti dostali čo najlepšie a najpresnejšie informácie ohľadom možností prenosu a infikovania koronavírusom.

Vzhľadom na to, že už aj na Slovensku máme potvrdené prípady nákazy vírusom COVID 19, silnie prirodzene tlak na väčšiu informovanosť pacientov. Aby sme dokázali odbremeniť preťaženosť call centier RÚVZ a NCZI, sa na krízovom štábe rozhodlo, že základné informácie pacientom budú musieť vo väčšej miere podávať aj lekári primárneho kontaktu, a to ako na úrovni informovania pacientov, tak aj možného základného záchytu tohto ochorenia. Prvotné a základné informácie ste už dostali z RÚVZ.

Stručný manuál postupu pri osobnom, ako aj telefonickom kontakte, ktorý vypracovalo MZ SR, vám posielame v priloženom manuáli TU.

Podľa našich posledných informácií sa výrazne znížila návštevnosť v ambulanciách, čo by mohlo vytvoriť väčší priestor pre vás, lekárov, aby ste mohli telefonicky informovať svojich pacientov. Zároveň vás chcem požiadať, aby ste i naďalej informovali pacientov, nech sa dostavujú do ambulancií len v indikovaných prípadoch, pri ktorých je nevyhnutná osobná návšteva lekára a ostatné prípady doporučujeme riešiť telefonicky, prípadne elektronicky.

Zároveň vás všetkých žiadam, ale i prosím, aby ste v prípade, ak nie je možné informovať volajúcich pacientov počas vašej práce, zvážili možnosť vyčlenenia si časového priestoru v priebehu ordinačných hodín, počas ktorého budete poskytovať len telefonické konzultácie. Informujte prosím o tejto možnosti svojich pacientov aj prostredníctvom vašej webovej stránky. Pacienti tak budú informovaní, akým spôsobom a kedy môžu s vami komunikovať bez toho, aby museli navštíviť ambulanciu.

Čo sa týka ochranných prostriedkov, veľmi intenzívne rokujem s krízovým štábom, na ktorý nalieham, aby čo najskôr zabezpečili primeraný dostatok zodpovedajúcich ochranných prostriedkov (rúška, respirátory) a to tak, aby boli k dispozícii v prvom rade minimálne primárnemu kontaktu a ďalším lekárom, ktorí to pri práci potrebujú. V tejto chvíli máme prísľub, že v najbližších hodinách (dňoch) by mala byť situácia vyriešená. V tejto súvislosti som dnes na ministerstve zdravotníctva osobne ponúkol súčinnosť pri rokovaniach so Štátnymi hmotnými rezervami.

Akonáhle dostaneme relevantnú informáciu o pracovných prostriedkoch, okamžite vás budeme informovať o počte a spôsobe distribúcie a prevzatia týchto prostriedkov pre vašu ambulanciu. Rovnako vás budeme informovať o každej novej informácii, ktorú v súvislosti s COVID 19 obdržíme. Sledujte preto našu webovú stránku www.lekom.sk, ako aj facebook SLK, alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu eAlerts.

MUDr. Marian Kollár, prezident Slovenskej lekárskej komory

[divider]

Premiér sľúbil ambulantnému sektoru okamžitú pomoc s rúškami (5.3.2020)

Stretnutie prezidenta Slovenskej lekárskej komory MUDr. Mariana Kollára s premiérom Petrom Pellegrinim, ktoré sa konalo dnes dňa 5. marca 2020 na pôde Ministerstva zdravotníctva SR, prinieslo svoje ovocie. Premiér prisľúbil okamžitú súčinnosť a pomoc pri zabezpečení ochranných zdravotníckych pomôcok pre ambulantných lekárov. Momentálne rokujú Štátne hmotné rezervy s dodávateľmi ochranných pomôcok, ktoré by mali byť dodané cez víkend. Premiér ich požiada, aby boli podľa možností tieto dodávky navýšené. Štát sa bude snažiť zabezpečiť centrálnu ponuku od dodávateľov a tým zabezpečiť ambulantný sektor.

„Ambulantnému sektoru sľubujeme maximálnu súčinnosť. Ochranné prostriedky sa budú distribuovať pravdepodobne cez sieť verejných nemocničných lekární a následne sa určí postup, akým spôsobom si ich budú môcť lekári nakúpiť. Pravdepodobne na kód lekára,“ povedal predseda vlády s tým, že o presnom postupe budú lekári informovaní.

Budú karanténne PN-ky?

Zároveň povedal, že ministerstvo zdravotníctva zvažuje zavedenie tzv. karanténnych PN-iek v obmedzenom režime a za presne stanovených podmienok. Rovnako informoval, že testy na prítomnosť koronavírusu budú robiť nielen laboratóriá v Bratislave, ale aj v Banskej Bystrici a Košiciach. Zároveň spomenul aj možnosť, že by sa v prípade potvrdenia príchodu koronavírusu na Slovensko robili odbery vzoriek u pacientov doma, aby sa predišlo šíreniu nákazy a zároveň sa tým šetria aj finančné prostriedky.

Na záver stretnutia sa premiér Peter Pellegrini a prezident SLK MUDr. Marian Kollár dohodli, že už budúci týždeň sa určený zástupca z radov lekárov pripojí ku krízovému štábu a bude jeho súčasťou. Obaja potom na spoločnej tlačovej konferencii požiadali aj občanov Slovenskej republiky, aby podľa možností obmedzili návštevy hromadných podujatí, rovnako ako aj návštevy u lekárov, aby sa zabránilo zbytočnému šíreniu vírusov a chorôb. Premiér potvrdil, že aj najnovšie vzorky preverované na prítomnosť koronavírusu (už ich bolo vyše 300) boli negatívne. Dôvod na paniku teda rozhodne nie je.

[divider]

Aktuálne info ku koronavírusu – prezident SLK ide na ministerstvo riešiť chýbajúce ochranné prostriedky (5.3.2020)

Vedenie Slovenskej lekárskej komory (SLK) na tlačovej konferencii konanej dňa 4. marca 2020 upozornilo na závažnú situáciu s nedostatkom ochranných prostriedkov pre ambulantných lekárov. Zároveň prezident SLK MUDr. Marian Kollár vyzval kompetentných, aby situáciu okamžite riešili. Zdá sa, že až teraz sa veci konečne pohli.

Na písomnú žiadosť o stretnutie, ktorú vedenie SLK zaslalo premiérovi ako poverenému ministrovi zdravotníctva ešte minulý týždeň, dostal prezident konečne odpoveď.

Dnes, dňa 5. marca 2020 o 13.30 hod. sa na pôde Ministerstva zdravotníctva SR stretne s vedením rezortu. Témou bude aj materiálno-technické zabezpečenie ochrany lekárov v súvislosti s očakávaným príchodom koronavírusu.

O výsledkoch vás budeme informovať.

Tlačovú správu zo včerajšej tlačovej konferencie nájdete TU.

Videozáznam z tlačovej konferencie najdete TU: Lekárska komora bije na poplach kvôli chýbajúcim ochranným prostriedkom

[divider]

Prezident SLK prehovoril o stretnutí s Hlavným hygienikom SR

Na dnešnom stretnutí sme sa dohodli na vzájomnej aktuálnej a čo najširšej informovanosti. Všetky informácie, ktoré budeme mať k dispozícii, a to od všetkých dotknutých inštitúcií, budeme ďalej posúvať všetkým našim lekárom. Podobne aj informácie a otázky od lekárov budeme posúvať na tieto inštitúcie.

Prezident deklaroval, že lekári potrebujú aktuálne a vyčerpávajúce informácie, nakoľko to budú práve oni, ktorí budú ako prví konfrontovaní s diagnostikou a liečbou koronavírusu.

Aktivity SLK v prípade výskytu koronavírusu

Naša pomoc bude vyzerať tak, že my budeme zabezpečovať zdravotnú starostlivosť, podľa aktuálneho vývoja ochorenia a epidemiologického stavu ako i jeho priebehu, a to za stálej súčinnosti a kooperácie s poverenými inštitúciami a doporučeniami. Slovenská lekásrka komora bude pravidelne a v potrebnom rozsahu informovať všetkých našich lekárov prostredníctvom našich kanálov vrátane webu, priameho mailingu, ako aj cez komorový časopis. Okrem toho budeme robiť podľa potreby tlačové konferencie a to nielen kvôli informovaniu lekárov, ale i za účelom informovania širokej verejnosti.

V tejto chvíli nám však stále chýba informácia z Ministerstva zdravotníctva SR, kedy a ako rýchlo sa stretneme so zastupujúcim rezortným ministrom zdravotníctva Petrom Pellegrinim, aby sme sa dohodli na ďalších spoločných krokoch, vrátane spôsobu zabezpečenia prevádzky zdravotníckych zariadení a ochrany nás lekárov i ostatných zdravotníckych pracovníkov. Pevne veríme, že toto stretnutie sa, vzhľadom na závažnosť situácie, uskutoční už v najbližších hodinách.

[divider]

Prezident SLK sa stretol s Hlavným hygienikom SR kvôli koronavírusu

Prezident Slovenskej lekárskej komory MUDr. Marian Kollár ponúkol na dnešnom stretnutí s Hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom plnú súčinnosť a pomoc Slovenskej lekárskej komory v súvislosti s koronavírusom. Na stretnutí sa dohodli aj na ďalších spoločných krokoch tak, aby bola zabezpečená zdravotná starostlivosť všetkých pacientov, ako aj ochrana zdravotníckych pracovníkov. O podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.
Vedenie Slovenskej lekárskej komory sa ešte minulý týždeň listom obrátilo aj na predsedu vlády Petra Pellegriniho (povereného riadením Ministerstva zdravotníctva SR) so žiadosťou o stretnutie v súvislosti s koronavírusom. Stretnutie by malo byť tento týždeň.

[divider]

Slovenská lekárska komora ponúka premiérovi svoju súčinnosť v súvislosti s očakávaným príchodom koronavírusu a žiada ho o stretnutie

Slovenská lekárska komora ponúka pomoc predsedovi vlády, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva v súvislosti s očakávaným príchodom koronavírusu. Prezident komory MUDr. Marian Kollár sa listom osobne obrátil na predsedu vlády Petra Pellegriniho a požiadal ho o stretnutie čo najskôr. V liste sa okrem iného píše:

„Slovenská lekárska komora, ktorá združuje 24 tisíc slovenských lekárov, sa na Vás obracia s ponukou úzkej súčinnosti pri príprave sa na možný výskyt koronavírusu, ako aj prípadného riešenia všetkých otázok spojených s jeho prítomnosťou na území Slovenskej republiky. Slovenská lekárska komora považuje za samozrejmosť, ale i povinnosť, v tejto výnimočnej situácii, ktorá môže v priebehu krátkeho obdobia nastať, byť nielen dostatočne informovaná a prostredníctvom nej i jej členovia – lekári, ale urobiť všetko preto, aby sme spoločne boli pripravení na všetky možné alternatívy prichádzajúce v týchto súvislostiach do úvahy.

Nechceme pripomínať, že to budeme to práve my, lekári, ktorí v prípade riešenia akýchkoľvek možných situácii, ktoré môžu nastať, budeme v prvej línii.“

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok