Štúdio 24 o nových kompetenciách všeobecných lekárov

Primárna zdravotná starostlivosť zahŕňa komplexnú starostlivosť o pacienta, vrátane manažmentu chronických ochorení. Za posledné obdobie sa v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR a špecialistami z rôznych odborov podarilo rozšíriť kompetencie všeobecných lekárov pre dospelých pri preskripcii.
Všeobecní lekári sú k pacientom najbližšie. Čo všetko môžu spraviť pre pacientov s chronickým ochorením? Ako sa vďaka novým kompetenciám môže rozširovať starostlivosť o pacientov už v ich ambulanciách?

V relácii JOJ24 odpovedala na tieto otázky hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Adriana Šimková, ktorá sa výrazne zaslúžila o pribúdanie kompetencií všeobecných lekárov.

Uvoľnenie preskripčných a indikačných obmedzení perorálnej hypolipidemickej liečby, indikácia denzitometrie, manažment hypotyreózy, hypertenzie, manažment prediabetika, manažment pacienta s obezitou…

„Vo funkcii hlavnej odborníčky som tri roky a za každú novinku v prospech pacienta som veľmi vďačná všetkým, ktorí dospeli k záveru, že starostlivosť o pacienta patrí do ambulancie všeobecného lekára.“

Ako na tieto zmeny podľa nej reagujú špecialisti? „K takýmto zmenám prichádza po vzájomnej komunikácii s odbornými spoločnosťami. Ak sa navzájom dohodneme, vždy viem, kde ako všeobecný lekár začínam alebo končím. Všeobecný lekár je v centre, určuje cestu pacienta, vysiela ho do systému k špecialistom a zo systému sa pacient vracia opäť k všeobecnému lekárovi.“
Podľa MUDr. Adriany Šimkovej práve všeobecný lekár rozhoduje či pacient bude vyslaný do špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo zostáva v ambulancii všeobecného lekára. „Máme nedostatočný počet špecialistov, a tí sa musia venovať ťažším stavom pacientov. Som vďačná špecialistom, ktorí nám zveria pacienta do rúk, ale pritom potrebujeme ich pomoc, pretože každá nová kompetencia musí ísť ruka v ruke so zmenou preskripčných obmedzení.“

Pridaj komentár

Začnite písať... Pre zrušenie stlačte ESC.

Na začiatok